Girişimcilik Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Makroekonomik koşullar
II. Para politikaları
III. Vergi yapıları
IV. Sosyal yapıları
V. Kültürel yapıları
Yukarıdaki verilenlerden hangileri gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan nedenler arasında gösterilebilir?


I – III –IV –V

I – II – IV – V

II – III – IV –V

I – II – III – IV

Hepsi


2.Soru

Aşağıdaki desteklerden hangisi yoksul insanların gelirlerini arttırma sürekli bir işe sahip olma ve hayat standartların yükseltmeye yönelik ve gelir getirici yerel girişimleri desteleri hangi kurumun desteğidir ? 


Çevre projeleri desteği

Stratejik odak konuları projeleri

Türkiye Halk Bankası destekleri

Kredi Garanti fonu destekleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Destekleri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının kullanım amaçlarından biri değildir?


İletişim
Planlama
Yönetim
Geleceği tahmin
Geçmişi analiz

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir?


Risk üstlenmeme
Tutucu olma
Problemleri görememe
Duyarsız olma
Fırsatları görme

5.Soru

İş planının anahtar personelin görevleri ve sorumluluklarının belirlendiği bölümü hangisidir?


Yönetim Planı

Üretim Planı

Önemli Riskler Bölümü

Pazarlama Planı

Giriş


6.Soru

Aşağıdakilerden verilen ifadelerden hangisi gelişmekte olan ülkeler için yanlıştır?


Düşük tasarruf oranı

Düşük yatırım oranı

Tarıma dayalı üretimin yüksek olması

İşgücü başına yüksek sermaye donanımı

Zorunlu ihtiyaçlarını giderin malların payının yüksek olması


7.Soru

Yaratıcılıkta motivasyon kaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir?


1
2
3
4
5

8.Soru

Hangisi beş temel girişimci davranıştan biri değildir?


Yeni bir malın ya da hizmetin yeni bir tipinin veya kalitesinin sürülmesi

Üretime yeni bir tekniğin uygulanması

Yeni bir pazarın oluşturulması

Endüstrinin yeniden yapılandırılmaması

Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının bulunması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı arttıran faktörler arasında yer almaz?


Devlet ekonomisi

Ağlar

Bellek

Yaratıcılık molaları

Ortak alanlar


10.Soru

İşletmelerin sattığı ürün ve hizmetlerde kullandığı teknolojilerde, iş yapış şekillerinde, pazarlama yöntemlerinde ve çeşitli işletme uygulamalarındaki iyileştirmeler dışında köklü, önemli ya da yüksek düzeyde yapılan inovasyona ne ad verilir?


Operasyonel inovasyon

Kapalı inovasyon

Radikal inovasyon

Tersine inovayon

Teknolojik inovasyon


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin işlevleri arasında yer almaz?


Üretimi organize etme ve sağlama

Ürün çeşitliliği sağlama

Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma

Sermaye birikimi sağlama

Rekabet yaratma


12.Soru

İşletmelerin hayatta kalma yüzdelerini ve büyüme şanslarını genellikle ortak bir çatı altında iş yeri mekânı, ortak kullanımda olan cihazlar, yönetim desteği, danışmanlık ve eğitim gibi kapsamlı ve etkin hizmetler sağlayarak artıran yapılanmalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Teknoparklar

İnkübatörler

Teknoloji transfer ofisleri

Yatırımcılar

Bilim parkları


13.Soru

İş planlarını okuyan kişiler kurulacak olan işletmeyi belli kriterlere göre değerlendirirler. Aşağıdakilerden han-gisi bu kriterlerden değildir?


Grafikler

Yetenek

Yönetim yapısı

Sermaye yapısı

Güvence


14.Soru

Neyin yanlış gittiği ya da gidebileceği ve bu durumda girişimcinin neler yapabileceğini önceden düşündüğü iş planı öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Önemli riskler

Üretim planı

Ekler

Yönetim planı

Zaman tablosu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağlayacağı faydalar arasında yer almaz?


Pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve pazar payının nasıl korunacağını planlar.

İşletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir.

İşletmenin başarısı için olası senaryoları ve eğer/ne (what/if) analizleri üretir.

Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda da ölçütler oluşturur.

Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri verir.


16.Soru

Yeni bir şirket kurmanın önünde bulunan bürokratik işlemlerle ilgili düzenlemeler, şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler, rekabet yasaları, şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları gibi çalışma kurallarını düzenleyen çalışma yasaları, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler gelişmiş ülkelerde girişimciliği etkileyen koşullardan hangisi ile ilgilidir?


Finansal koşullar

Eğitim

Fiziksel altyapıya erişim

Ticari ve hukuki altyapı

Devlet politikaları ve programları


17.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisi bir işletmede iş planı aşa-malarından değildir?


Analiz

Proje

Hareket

Sentez

Başarı


18.Soru

İşletme yöneticileri, uzun dönemli finansman gereksinimlerinin tahmininde aşağıdakilerden hangisinden yararlanır?


Nakit bütçeleri

Proforma tablolar

Döviz değerleri

Altın kuru

Faiz oranı


19.Soru

Spontane öğrenme ve bu süreci mümkün kılan zihinsel durum anlamında uyanıklık/gözü açıklık kavramı ile bağıntılı olan girişimcilik teorisi aşağıdaki hangi düşünür tarafından ortaya atılmıştır?


Schumpeter

Cantillon

Israel Kirzner

Mises

Say


20.Soru

Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?


Para politikası

Kur politikası

Ticari ve hukuki altyapı

Finansal koşullar

Eğitim