Girişimcilik Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarın genişlediği, işletmenin kendini gösterdiği, yeniliklerin çoğaldığı, rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Başlangıç aşaması

Birinci aşama

Gerileme aşaması

Büyüme aşaması

Olgunluk aşaması


2.Soru

Ülkelerin içerisinde bulundukları koşullar girişimciliği ve dolayısıyla da kalkınma süreçlerini etkilemektedir. Bu koşullardan işletmelere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle kendini gösteren koşul aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal koşullar

Ticari ve hukuki altyapı

Eğitim

Kültür

Fiziksel altyapıya erişim


3.Soru

İş planının günceli tam yansıtmaması işletmede bir takım sıkıntılar yaratır. Bu nedenle iş planını güncelleme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman içerisinde finansal ihtiyaçlar değişebilir.

Pazara ilişkin değişmeler söz konusu olabilir

Üretim sürecinde kemik kadroya sadık kalınır.

Zaman içerisinde plandaki bilgiler eskimiş ya da gerçeği yansıtmıyor olabilir.

Beklenmeyen olaylarla karşılaşılabilir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tersine inovasyonla ilişkili değildir?


Toplumun üst sosyo ekonomik grupları

Ekonomik piramit in altındakiler

Satın alma güçleri düşük gruplar

Çok kalabalık gruplar

Hint TotaNano otomobili


5.Soru

Sosyal girişimciliğin bir toplumun tüm kaynaklarının daha eşitlikçi bir anlayışla dağıldığı yapıya kavuşmalarında destek olabilmesi sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemi konusunda hangi başlık altında değerlendirilebilir?


Ekonomik Kalkınma

İnovasyon/Yeni Ürün ve Hizmetler

Sosyal Sermaye

Eşitliğin Desteklenmesi

Milli Sermayenin Artırılması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin dört ana bileşeninden biridir?


Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

Çözüm odaklı olma

İkna kabiliyetinin yüksek olması

Savaşçı olma

Gelenekçi olma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının dosya haline getirilmesinde önemli görülen noktalar arasında sıralanmamaktadır?


Sonuç

Görünüş

Uzunluk

Kapak ve başlık

İş planı özü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağlayacağı faydalar arasında yer alır?


İşletmenin ihtiyacı olan borç çeşiti ve miktarı ile  öz sermaye bileşimini göstermesi

İşletmenin eleştirisel ve objektif bakış açısıyla görülmesini sağlaması

İşletmenin başarısı için yapılacak varsayımların oluşturulmasına yardımcı olması

İşletme stratejilerinin geliştirilerek ve bunların sınanarak dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretilmesine olanak sağlaması

Amaçların değerlendirilebilmesi için tahminlerin gerçek sonuçlarla karşılaştırılma olanağı sağlaması


9.Soru

I. Girişimcilik kültürünün yayılmasına duyarsız kalınması

II. Taraflar arasında birleştirici görev üstlenilmesi

III. Sosyal ağların kurulmasına yardımcı olunması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası, ulusal ve yerel seviyedeki politikacıların girişimciliğin cesaretlendirilmesi ve uygun yasal çerçevenin oluşturulmasında sahip olması gereken rollerdendir?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Genellikle düşülen bu hata, girişimcinin fikrine aşırı Gömülmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda girişimci, doğabilecek olası problemleri fark etmeyebilir. Olası problemlerin belirlenememesinin göstergeleri, plana olası hataların ve zayıflıkların dahil edilmemesi ve alternatif planların yapılmamasıdır. Bu tanım hangi İş planı hazırlanmasında kaçınılması gereken birçok nokta vardır. Bu bölümde girişimciler tarafından yapılan genel hatalardandır?


Gerçekçi Olmayan Hedeflerin Plana Konulması

Olası Engellerin Tahmin Edilememesi

Kararlılık ya da Taahhüt Eksikliği:

Pazar Bölümlendirilmesinin Yapılmaması

Planın Günceli Yansıtmaması


11.Soru

İşletmenin yasal statüsü iş planının hangi bölümünde yer alır?


İşletmenin tanımı

Pazarlama planı

Üretim planı

Yönetim planı

Araştırma ve geliştirme bölümü


12.Soru

Yaratıcılık modelinde; sorunun ve malzemelerin belli olduğu ve beynin sorunu çözmeye çalıştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Kuluçka

Hazırlık

Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi

Fikirlerin seçilmesi


13.Soru

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin, dış ticaret politikaları, çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörme stratejisi gelişmekte olan ülkelerde uygulanan gelişme stratejilerinden hangisi ile ilgilidir?


Geriye Dönük Gelişme Stratejileri

İçe Dönük Gelişme Stratejileri

Dışa Dönük Gelişme Stratejileri

Hibrid Gelişme Stratejileri

Finansal Gelişme Stratejileri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde iç girişimcilik için gerekli koşullardan biri değildir?


İşletme teknolojide öncü olabilmelidir.

Yeni fikirler desteklenmeli, hatalara karşı cesaretlendirilmelidir.

Ekip çalışması yaklaşımı desteklenmelidir.

Ödüllendirme sistemi olmalıdır.

Öncelikli fırsat değerlendirmesi yapılmalıdır.


15.Soru

Schumpeter’in yeni jenerasyon modellere bir geçiş aşaması niteliği taşıyan modeli hangisidir?


Dönüşüm Modeli

Kontrol Modeli

Yenilik Modeli

Güç Modeli

Satış Modeli


16.Soru

Gerekli mal ve hizmetlerin alınmasında karşılaşılan güçlükler iş planının hangi bölümünde yer alır?


Önemli riskler bölümü

İşletmenin tanıtımı

Üretim planı

Yönetim planı

Pazarlama planı


17.Soru

İşletmeler üzerindeki idari yüklerin kısa vadede %25 oranında düşürülmesi, düzenlemelerin uygulamaya konulmadan önce KOBİ’ler üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi Küçük İşletmeler Yasası ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamı oluşturulması

İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması

“Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi

KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin başka sektörlerden alanlardan alarak ilgili sektörde uygulanması aşağıdaki inovasyon süreçlerinden hangisinde gerçekleşebilir?


Fikir Toplamak

Fikirleri Yönetmek

Başarı Potansiyeli Olan Fikirleri Seçmek

Uygulamak

Denetlemek


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörlerden birisi değildir?                                                                                                 


İşletmenin faaliyet konusu

Müşterilerin ekonomik güc

İşletmenin büyüklüğü

Satışlarda artış yada azalış durumu

Satışlarda düzenlilik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir girişimci olmak için gerekli olan temel kişisel özelliklerden biridir?

 


Yaratıcılık

Minnettarlık

Fedakarlık

Sevgi

Saygı