Girişimcilik Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Eğitim planları çerçevesinde İdari yüklerin azaltılmasına yönelik Düzenleyici Reform Yasası uygulamaya koyarak Düzenleyici Reform Eylem Planını hazırlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İrlanda

Finlandiya

Hollanda

İngiltere

Fransa


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İş planının amaçlarındandır?


Planlama

Yeteneği geliştirme

Sermaye bulma

Sentez

Objektif bakış açısı geliştirme


3.Soru

Roger Von Oech’in fikirlerin yaratılma sürecinde var olduğunu ileri sürdüğü iki aşama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sorun ve hazırlık

Hayal etme ve uygulama

Keşif ve yaratıcı kıvılcım

Zihinsel sindirim ve fikirlerin çıkması

Materyal toplama ve kuluçka


4.Soru

I. İşletmenin adı ve adresi
II. Girişimcinin ismi ve telefon numarası
III. Kısaca işletmenin tanımı
IV. İşletmenin ve endüstrinin yapısı
V. Finansal ihtiyaçların tutarı ve finansal yapının bileşimi
Yukarıda verilenlerden hangileri iş planı giriş bölümünde yer almaktadır?


I – II – III – V

I – III – IV –V

II – III – IV – V

I – II – IV – V

Hepsi


5.Soru

I. Fırsat

II. Girişimci

III. Yeni bir işletme yaratmak

IV. İhtiyaç duyulan kaynaklar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Timmons modelinde yeni işletmeler için belirtilen 3 önemli bileşendendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki kendine güven, ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Belirsizliği ve risk seviyesini azaltan planlar sayesinde gelişir.

Başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır.

Kendi vizyonuna inanmaları için başkalarını ikna etme gücü verir.


7.Soru

Schumpeteryan girişimciler çoğunlukla hangi tip işletmelerde yer almaktadırlar?


Mega tip

Küçük tip

Orta tip

Büyük tip

Değişken tip


8.Soru

Finansal stratejilerin oluşturulması, en uygun finansman kaynaklarının bulunması, alternatif borç öz sermaye yapılarının değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak finansal faydanın en yüksek düzeye çıkarılması amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik çeşitli stratejiler geliştirilir.Hangisi bu stratejilerden biri değildir?                                                      


Borçlanmadaki vadeyi uzatmak

Mümkün olduğu ölçüde sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak

Alınan borçların yenilenememe riskini en aza indirmek                                                                 

Döviz kuru risklerinden korunmak                                                         

Borçlanmadaki vadeyi kısaltmak                 


9.Soru

 Girişimci nitelikteki insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Girişimciler kendi yollarını kendileri çizmek isterler.

Girişimciler, insanlarla çok iyi ilişkiler kurarlar.

 

Bir grup içinde çalışmaktan hoşlanmazlar.

 

Genellikle kişisel başarıya ulaşmış kişiler girişimci olurlar.

 

İnsanların nasıl hissettiklerini anlama becerisine sahiptirler.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliği teşvik etmek için kullanılan modellerden biri değildir?


Fırsatçı model

Kolaylaştırıcı model

Adanmış model

Üretici model

Hiyerarşik model


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi operasyonel inovasyonun özellikleri arasında yer almamaktadır?


Operasyonel inovasyonun sürdürülebilirliği önemli değildir.
Küçük iyileştirmeler şeklinde yapılabileceği gibi büyük sıçramalar şeklinde de yapılabilir.
Operasyonel inovasyonda kalite önemlidir.
Operasyonel inovasyon müşteriye artı değer yaratmalıdır.
Operasyonel inovasyonda maliyetler düşük tutulur.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş çalışma sermayesi yönetimi içerisinde yer almaz?


Belirsizlik yönetimi

Süreçlere yönelik planlama

Sonuçlara yönelik planlama

Sonuç elde etmeye yönelik planlama

Tahsilat emri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci liderin özellikleri arasında yer alır?


Terfi ve diğer geleneksel kurum ödüllerine önem vermesi
Zamanı yönlendirme açısından kısa dönemli kararlar alması
Faaliyetlerinde direk katılımdan çok temsilci olmayı seçmesi
Karar verme sürecinde genellikle üstlerin almış olduğu kararları kabullenmesi
Ekip çalışmasını cesaretlendirerek sinerji oluşturması

14.Soru

I. Ekonomik büyümeyi hızlandırır
II. Verimliliği artırır
III. Yeni iş olanakları yaratır
Hangisi ya da hangileri girişimciliğin yarattığı olumlu çıktılardır?


I, II ve III

I ve II

II ve III

Yalnız II

Yalnız III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın temel unsurlarından biri değildir?


Uzmanlık

Yaratıcılık

Motivasyon

Yaratıcı düşünme becerileri

Değişime direnç


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının üretim planı bölümünde yer alır?


Ürüne yönelik dağıtım kanalları

Beklenen pazar payı

İş gücü olanakları

İşletmenin ve endüstrinin yapısı

Finansal ihtiyaçların tutarı


17.Soru

Eğitim gelişmiş ülkelerde girişimciliği etkileyen önemli koşullardan biri olarak görülmektedir. Dünyada girişimcilikle ilgili ilk eğitimi veren ülke ve bu eğitimin verildiği yer aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir?


ABD - Stanford University

İngiltere - London Business School

Almanya - Business school of Munich

Almanya - Cologne Business School

ABD - Harvard Business School


18.Soru

Üretim eylemlerimizi nasıl yapmalıyız sorusuna cevap veren inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Operasyonel inovasyon

Kapalı inovasyon

Açık inovasyon

Adımsal inovasyon

Radikal inovasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağlayacağı faydalar arasında yer alır?


Girişimcinin işletmeyi eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla görmesini sağlar.

İşletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir.

İşletme stratejileri geliştirerek ve bunları sınayarak, dışarıdaki değerlendiriciler için de sonuçlar üretir.

Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur.

Yapılan analizler, girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olur. 


20.Soru

Bir ülkenin ekonomik sisteminin yani kullanmakta olduğu ekonomik modelin sağlığı gelişmişliğini belirleyen en önemli unsurdur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ekonomik modelin sağlığını belirleyen unsurlardan değildir?


Ekonominin dışa açık olup olmaması

Pazarın hacmi

Mülkiyet hakları

Teknolojik gelişmelerdeki ilerleme

Ekonomik özgürlüklerin derecesi