Girişimcilik Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş planının kurulacak işletmenin dikkatini müşterilere yoğunlaştırmasını işaret ettiği bölümü hangisidir?


İşletmenin Tanımı

Üretim Planı

Pazarlama Planı

Yönetim Planı

Önemli Riskler Bölümü


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelişim aşamaları arasında değildir?


Planlama aşaması

Başlangıç aşaması

Olgunluk aşaması

Büyüme aşaması

Gerileme aşaması


3.Soru

I. Teknolojik yenilik

II. Sermayeye katılım

III. Yönetime katılım

IV. Küçük işletme

V. Hızlı büyüme

VI. Uzun vadeli yatırım

Yukarıdaki unsurlar hangi tür sermayeyi oluşturmaktadır?


Risk sermayesi

Aile ve arkadaşlar

Melek yatırımcılar

Finansal kiralama

Satıcı kredileri


4.Soru

Girişimcinin potansiyel tüketicileri belirlemeden girişim fikrini ortaya atması aşağıdaki verilen iş planı hazırlamada yapılan hatalardan hangisi kapsamına girmektedir?


Pazarlama bölümlendirilmesinin yapılmaması

Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması

Planın günceli yansıtmaması

Tecrübe eksikliği

Olası engellerin tahmin edilememesi


5.Soru

Ar-Ge ve İnovasyon destek programlarında projeler için belirtilen süre aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


En az 12 en fazla 24 ay

En az 6 en fazla 12 ay

6 ay

12 ay

24 ay


6.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre girişimci bir müteahhittir?


Cantillon

Kaynes

Bentham

Weber

Mill


7.Soru

Kredi başvurusu ya da yatırım analizi olarak da adlandırılan kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye ne ad verilir?


İş planı

Vizyon

Prosedür

Politika

Misyon


8.Soru

Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğine girişimcilikte ne ad verilir?


Esneklik

Kararlılık

Tutku

Liderlik

Yaratıcılık


9.Soru

İlk kez işadamının, emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Mises

Kirzner

Walras

Cantillon

Quesnay


10.Soru

İş planı okuma sürecinde gerekli olan borç ve özsermaye bileşimi hangi aşamada belirlenir?


İşletmenin ve işletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi

En son bilançonun incelenmesi

Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi

Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması

Sermaye yapısının belirlenmesi


11.Soru

İş planının değerlendirilmesinde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmenin ve işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi

Sermaye yapısının belirlenmesi

En son bilançonun incelenmesi

Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması

Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi


12.Soru

İş planının stratejik iş ortakları bulmaya aracılık etmesi aşağıdaki amaçlardan hangisi ile ilişkilidir?


İletişim

Planlama

Yönetim

Denetim

Örgütleme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının bölümlerinden değildir?


İşletmenin Tanımı

Üretim Planı

Performans Değerlendirme Bölümü

Araştırma ve Geliştirme Bölümü

Zaman Tablosu Bölümü


14.Soru

  1. İşletme kaynaklarını kullanırken serbest olmak ister, amaca yönelik olarak kendini motive eder
  2. Girişimcilik özelliğini ortaya koyabilmek için, çalıştığı kurumdan maddi ve manevi destek bekler
  3. Risk alabilir
  4. Kendi pazar araştırmasını ve değerlendirmesini yapar

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri iç girişimcilerin genel özelliklerini ifade eder?


I, II, III ve IV

I, II ve III

II ve III

III ve IV

Yalnız IV


15.Soru

Sosyal girişimciliğin oluşturduğu birincil ve en önemli ekonomik değer istihdam oluşturmaktır. Çeşitli hesaplamalara göre sosyal girişimcilik sektöründe çalışanların büyüklüğü yüzde 1 ila 7 arasında değişmektedir. İkincil olarak dikkate alınan önemli katkı, sosyal girişimlerin toplum içerisinde istihdam dezavantajı ile karşı karşıya kalan; uzun süre işsiz kalanlar, engelliler, evsizler, cinsiyet ayrımı ile karşılaşanlar gibi ayrıma tabi olmuş vatandaşlara istihdam sağlayabilmeleridir. Bu açıklama sosyal girişimciliğin kalkınmadaki hangi önemini açıklamaktadır?


Ekonomik kalkınma

İnovasyaon/ Yeni ürün ve hizmetler

Sosyal sermaye

Eşitliğin desteklenmesi

Sosyal inovasyon


16.Soru

I. Rakiplerin sayısının artması
II. Verimliliğin ön plana çıkması
III. Emek yoğun üretim yapılması
IV. Yetenekli personelin işletmeden ayrılması
V. Geleneksel işletme yönetim tekniklerinin yetersiz kalması
Yukarıdaki verilenlerden hangileri işletmeler açısından iç girişimciliğin önemini artıran faktörlerdendir?


I – II – III - V

II – III – IV - V

I – III – IV - V

I – II – IV - V

Hepsi


17.Soru

Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmenin ve işletmenin içerisinde bulunduğu endüstrinin özelliklerinin belirlenmesi

Sermaye yapısının belirlenmesi

En son bilançonun incelenmesi

Girişimin kendine özgü özelliğinin saptanması

Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde çalışma sermayesi düzeyini etkileyen faktörler arasında değildir?  


İşletmenin faaliyet konusu

İşletmenin büyüklüğü

İşletmenin popülerliği

Satışlarda artış (ya da azalış) oranı

Satışlardaki düzenlilik


19.Soru

Bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Kendine güven

Kararlılık

Esneklik

 Tutku

 Liderlik


20.Soru

Dünya’da girişimcilik eğitimi konusunda ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İtalya

Türkiye

Hollanda

Portekiz

ABD