Gümrük Mevzuatı Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi verginin hesaplanmasında esas alınan değer veya ölçüleri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır?


Muafiyet

İstisna

Matrah

Spesifik tarife

Advalorem tarife


2.Soru

  1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya
  2. Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları için Gümrük
    Kanunu’nun 167 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendine giren eşyadan, Millî
    Savunma Bakanlığınca gizliliği önceden Müsteşarlığa bildirilen eşya
  3. İçinde gizli evrak bulunan mühürlü kurye çantaları

Yukarıdakilerden hangi yazılı eşya muayeneye tabi tutulmaz?


Yalnız i

Yalnız ii

i ve ii

i ve iii

i, ii ve iii


3.Soru

Gümrük Vergisi ve gümrükçe tahsil edilecek diğer vergi ve resimlerle ilgili ödeme yükümlülüğü gümrüğün denetimi altında bulunan eşyada hangi tarihte başlar?


Satışa intikal ettiği tarihte

Gümrük Beyannamesinin tescil edildiği tarihte

Gümrük hattından geçildiği tarihte

Tahakkuk

Eşyanın teslim edildiği tarihte


4.Soru

Gümrük vergisinin matrahı hesaplanırken hangi sözleşmenin öngördüğü kıymet tespit yöntemleri uygulanmaktadır?


Brüksel Kıymet sözleşmesi

Roma Kıymet sözleşmesi 

Paris Kıymet sözleşmesi

Cenevre Kıymet sözleşmesi

Londra Kıymet sözleşmesi


5.Soru

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere ne denilmektedir?


Depo

Antrepo

Mahzen

Oda

Gümrük


6.Soru

Aynı ve benzer eşya için birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan hangisi kullanılır?


Aynı olanı

Benzer olanı

En yüksek olanı

En düşük olanı

Farklı olanı


7.Soru

Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarını belirleyen kanun hangisidir?


5507 nolu kanun

5706 nolu kanun

5607 nolu kanun

5067 nolu kanun

5667 nolu kanun


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymetinin belirlenmesi için gerekli kabul edilen belgeler arasında değildir?


Eşyaya ait fatura

Hariçte işleme izin belgesi

Nakliye giderine ilişkin belgeler

Sigorta giderine ilişkin belgeler

Sözleşme


9.Soru

Kimlerin özet beyanda bulunması zorunlu değildir?


Yabancı ülkelerden eşya getiren ve götüren kaptan

Yabancı ülkelerden eşya getiren ve götüren pilot

Yabancı ülkelerden eşya getiren ve götüren taşıtların acentesi

Yabancı ülkelerden gelen yolcu ve turistler

Yabancı ülkelerden eşya getiren ve götüren şef tren


10.Soru

Aşağıdaki hangi antlaşma ile ithal edilen eşya için fiilen ödenen gerçek fiyat esas alınmaya başlanmıştır?


Serbest Ticaret Anlaşması

Cenevre Kıymet Sözleşmesi

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması

AB Gümrük Birliği Anlaşması

Brüksel Kıymet Anlaşması


11.Soru

Gümrüğe sunulan eşyaya ilişkin beyannamelerin kabul ve tescili için aşağıdakilerden hangisi son aşamadır?


Gümrüğe sunulan eşyaya ilişkin gümrük giriş beyannameleri, beyan sahibi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ekleri ile birlikte gümrük idaresine verilir.

İbraz edilen giriş beyannameleri servisin ilgili memuru tarafından, Gümrük Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olup olmadığı, yetkili şahıslar tarafından düzenlenmiş olup olmadığı gibi yönleriyle incelenip uygun görülmesi hâlinde kabul edilir.

Beyannamenin tescil ve kabulü için eşyanın muayeneye hazır bulundurulması esastır.

Tescil numaraları, beyannameye ilişik bütün belgelere de konulur.

Beyannamelerin tescil tarihi, aksine hüküm bulunmadığı sürece eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak tarihtir.


12.Soru

Türkiye'nin de birçok ülke gibi Brüksel Kıymet Sözleşmesinden vazgeçerek imzaladığı Cenevre Kıymet Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girmiştir?


1981

1982

1983

1984

1985


13.Soru

Hangisi ithalat sırasında ödenen vergi türlerinden biri değildir?


Gümrük Vergisi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi


14.Soru

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın gümrük vergileri ödenmeden muhafaza edilmesine ilişkin hükümlerin belirlendiği ekonomik etkili gümrük rejimi aşağıdakilerden hangisidir?


Gümrük Antrepo Rejimi

Dâhilde İşleme Rejimi

Transit Rejimi

İhracat Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi


15.Soru

Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Gümrük beyanı

Kıymet muktezası

Tedarikçi beyanı

Gümrük rejimi

Navlun


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, mevcut düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte olan gümrük rejimleri arasında yer almaz?


Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Geçici İhracat Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi


17.Soru

İhraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithâli gümrük vergisine tabi ara mallar ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren sisteme ne ad verilir?


Dâhilde İşleme Rejimi

Geçici İthalat Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

İhracat Rejimi


18.Soru

Yetiştirilmiş, imal edilmiş veya topraktan çıkarılmış olma hâline ne denir?


Kıymet

Yetiştirilmiş

Pazarlama

Satış bedeli yöntemi

İndirgeme yöntemi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyannamesine eklenecek belgeler arasında yer almaz?


Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan
etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgeler

Kanun veya uluslararası düzenlemelerin açık hükmü gereği, gümrük beyannamesi
ekinde ibrazı zorunlu belgeler

İthalat Rejim Kararında belirtilen ticaret politikası önlemlerinin düzenlenecek bir
belgeye istinaden uygulanması durumunda buna ilişkin belgeler

İlgili gümrük rejimleri itibarıyla, beyannamenin tescil işlemi öncesinde temin edilen
ayniyat tespitine ilişkin belgeler

Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü
mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığının belirlenen kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?


Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin kanunlaşmasını sağlamak

Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfiyelik ha^le gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek

Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak

Kara ve demir yolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek

Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak