Gümrük Mevzuatı Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren listedir?


Gümrük Tarife Cetveli

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük İdaresi

Gümrük Rejimleri

Gümrük Kanunu Sistematiği


2.Soru

İthal eşyası üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisinin hesaplanmasına esas teşkil edecek eşya kıymetini belirten nedir?


İthal eşyasının gümrük kıymeti

İthal eşyasının tespiti

İthal eşyasının mevzuatı

İthal eşyasının pazarlanması

İthal eşyasının lisans ücreti


3.Soru

Kesin satışlarda, satıcı firma ve diğer hâllerde eşyayı gönderen firma tarafından mahallinde düzenlenmiş belgeye ne ad verilir? 


Orijinal fatura

Ayrıntılı fatura

Çeki listesi

Taşıma belgesi

Kıymet bildirim formu


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türk gümrük mevzuatını oluşturan unsurlardan biri değildir?


Mahkeme Kararları

Uluslararası Anlaşmalar

Kanunlar

Bakanlar Kurulu Kararları

Tüzükler


5.Soru

Eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin kontrol edildiği hat aşağıdakilerden hangisidir?


Kırmızı hat

Sarı hat

Mavi hat

Yeşil hat

Beyaz hat


6.Soru

Royalti/lisans bedelinin hangi tip eşya ile ilgili olması gerekir?


İhraç edilen

İthal edilen

Satın alınan

Satılan

Üretilen


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük işlemlerinde serbest dolaşıma girişi sözlü beyana tabi olan eşyalar arasında bulunmamaktadır?


Resmi daire ve müesseselere ait işlem görmüş ticari değeri olmayan evrak, belge

Sınır bölgesi halkının elde taşınabilecek miktarda kendi ihtiyaçlarına mahsus eşyası

Hariçte işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşya

Basın ile ilgili aktüalite filmleri ve resimleri

Türkiye’de yapılacak yarışmalarda ödül olarak verilmek üzere bağış yoluyla gönderilen eşya


8.Soru

Gümrükteki uygulamaların yasal düzenlemelerle gümrüğe bağlanması, diğer bir ifadeyle kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak işlemler için tespit edilen kurallar toplamına ne ad verilir?


Gümrük rejimi

Gümrük Esasları

Gümrük prosedürü

Gümrük reformu

Gümrük stratejisi


9.Soru

Türk Gümrük Kanunu ilk hangi yılda yürürlüğe girmiştir?


1918

1929

1948

1972

2000


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyatına ilave olacak, ithal eşyanın üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere alıcı tarafından ödenen veya ödenecek olan mal ve hizmetlerden biri değildir?


Royalti ve lisans ücretleri

İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça vb

İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler

İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp vb aletler

İthal eşyasının üretimi için gereken ve Türkiye dışında gerçekleştirilen müdendislik, sanat ve çizim vb hizmetleri


11.Soru

İthalata konu eşyanın gümrük tarife cetvellerinde yer alan miktar ve oranlar üzerinden tahsil edilen ve malın maliyetine etki eden vergiye ne denir?


Gümrük

Gümrük vergisi

Gelir vergisi

İthalat vergisi

İhracat vergisi


12.Soru

Hangisi Ekonomik Etkili Olmayan Gümrük Rejimlerinden biridir?


Dahilde İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Geçici İthalat Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel Tüketim Vergisi tahsilatı yapan idaredir?


İthalat sırasında ilgili gümrük idaresi

Gümrük idaresi veya vergi dairesi

İthalattan önce finans kuruluşları

Beyanname tesciline bağlı olarak ithalat sırasında ilgili gümrük idaresi

İlgili gümrük idareleri