Gümrük Mevzuatı Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki yöntemlerin hangisinde ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu eşyanın ya da aynı veya benzer eşyanın ithalatçı tarafından yurt içinde müstakil kişilere aynı veya yakın bir tarihte yapılan en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat esas alınır?


İndirgeme Yöntemi

Satış bedeli Yöntemi

Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Son (Geri Dönüş) Yöntemi


2.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca kabul edilemez?


İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmamaları

Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi

Birbirlerinin yasal ortakları olmaları

Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları

Aynı ailenin üyeleri olmaları


3.Soru

Bir eşyanın menşeine ilişkin hükümler, gümrük kanununun kaçıncı kısmında yer alır?


5.

4.

3.

2.

1.


4.Soru

Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya
donatanı veya mümessili tarafından yükletene verilen belge
aşağıdakilerden hangisidir?


Yük senedi

Hamule senedi

Ordino

Manifesto

Konşimento


5.Soru

Yetiştirilmiş, imal edilmiş veya topraktan çıkarılmış olma hâlini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İhraç amaçlı eşya

İthal mallar

Aynı eşya

Üretilmiş

Benzer eşya


6.Soru

Belli bir sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren eşyayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Benzer eşya

Aynı sınıf veya cins eşya

Üretilmiş

Aynı eşya


7.Soru

I. Sınai tesis, makine veya teçhizat gibi ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşa,
kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler

II.  İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler

III. Satın alma komisyonları

IV. Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat vergiler

Hangileri ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmeleri koşuluyla, gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderlerdendir?


I, II, III

II, III, IV

I, II, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


8.Soru

Kıymetleri üzerinden vergiye tabi olup da birden ziyade kap içinde gelen ve aynı zamanda çeşitli cins ve kıymette olan eşyadan, her kapta aynı cins ve kıymette ne miktar eşya bulunduğunu gösteren ve faturaya uygun bir şekilde, satıcı veya gönderici tarafından mahallinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?


Orijinal fatura

Ayrıntılı fatura

Çeki listesi

Mal manifestosu

İthal eşyasına ait kıymet bildirim formu


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kıymet tespit yöntemlerinden biri değildir?


Satış Bedeli Yöntemi

Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

İndirgeme Yöntemi

Farklı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi


10.Soru

Yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişilerin, bu salonlarda münhasıran bu işlemler için düzenlenmiş veya kırmızı hatlara yönelerek bu hatlardan geçmeleri aşağıdakilerden hangi beyanı yapılmış sayılmaktadır?


Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan

Tasarruf yoluyla beyan

Sözlü beyan

Yazılı beyan 

Basitleştirilmiş Usul


11.Soru

Gümrük beyanının kontrolünde risk kriterlerine göre, eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat hangisidir?


Yeşil hat

Kırmızı hat

Mavi hat

Sarı hat

Siyah hat


12.Soru

Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre ne kadardır?


3 ay

2 ay

20 gün

21 gün

1 ay


13.Soru

Özet beyan kapsamında deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde tamamlanır?


Kırk beş gün

Yirmi gün

Yirmi beş gün

Bir ay

Yirmi dört saat


14.Soru

Verginin hesaplanmasında esas alınan değer ve ya ölçüleri ifade etmek için kullanılan bir kavram hangisidir?


Muafiyet

Matrah

Menşei

Advalorem tarife

İhracat


15.Soru

Bir eşyaya tercihsiz menşei uygulanıyorsa aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Eşyanın o ülke malı olduğunu ifade eder

Tercihsiz menşei kuralları Dünya Gümrük Örgütü tarafından konulur

Dış ticaret politikası önlemlerinde bu kural uygulanır

O eşyaya indirimli vergi uygulanır

Euro.1 belgesi ile ispat edilmesine gerek yoktur


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer almaz?


Geçici İthalat Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi

Transit Rejimi

Antrepo Rejimi


17.Soru

Aşagıdakilerden hangisi 4458 nolu kanunda yer almaz?


Gümrüklerde uygulanan önlemler ve unsurları

Gümrük yükümlülüğü

İş güvenliği

Gümrük cezaları

İş takibi


18.Soru

Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından yükletene taşıma belgesi olarak konşimento verilir. Aşağıdakilerden hangisi konşimentoda bulunan bilgiler arasında yer alır?


Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı ve adresi

Navluna ait şartlar

Taşıma ücreti ve ücret ödenmiş ise bu husus

Taşımanın yapılacağı müddet

Taşınacak eşyanın ambalaj şekli ve niteliği


19.Soru

Mevcut düzenleme çerçevesinde Katma Değer Vergisi Kanunu (I) ve (II) sayılı listelerinde yer alanlar hariç, vergiye tabi işlemler için katma değer vergisi yüzde kaç olarak alınmaktadır? 


8

10

18

20

40


20.Soru

Türkiye'de kara sınır kapısı sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


25

28

24

32

30