Gümrük Mevzuatı Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’ye ihraç amacı ile yapılan satışta, Gümrük Yönetmeliğinin 43. ve 44. maddelerine göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

Satış bedeli Yöntemi

Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

İndirgeme Yöntemi


2.Soru

Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde nereden nereye taşınabilir?

I- Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye

II- Türkiye’den yabancı bir ülkeye

III- Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


3.Soru

Verilerin birim ve ağırlık gibi fiziki ölçütler üzerinden alındığı tarife hangisidir?


Spesifik tarife

Advolerem tarife

Tarife kotası

Üç kolonlu tarife

Çift kolonlu tarife


4.Soru

Subjektif vergi mükellefiyetini (kişiye ait) kaldırıcı hükümlere ne ad verilir?


İstisna

Muafiyet

Yükümlülük

Mevzuat

Matrah


5.Soru

Hangisi/leri Türk Gümrük mevzuatına göre belirlenen gümrük rejimlerindendir?

I- Transit rejimi

II- Gümrük antrepo rejimi

III- İhracat rejimi


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


6.Soru

I) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmamaları
II) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları
III) İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmamaları
IV) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi
V) Aynı ailenin üyeleri olmamaları

Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca hangi durumlarda kabul edilir?


I ve III

I, II, IV

I ve IV

II ve IV

III ve V


7.Soru

Objektif vergi mükellefiyetini (eşyaya ait) kaldırıcı hükümlere ne denir?


Muafiyet

Ayırım

İstisna

Hariç

Geleneksel


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük işlemlerinde beyan şekillerinden değildir?


Yazılı beyan

Sözlü beyan

Tasarruf yoluyla beyan

Bilgisayar veri işleme tekniğiyle beyan

Akraba aracılığıyla beyan


9.Soru

Gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki durumlardan hangisinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı kabul edilmez?


Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları

Birbirlerinin yasal ortakları olmaları

İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmamaları

Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi

Aynı ailenin üyeleri olmaları


10.Soru

İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, telif hakkı vb adlar altında yapılan ödemelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Royalti

Pazarlama

Vergi

Konşimento

Navlun


11.Soru

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18. Ve 19. Maddesi hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşya olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Serbest dolaşımda bulunan eşya

İthal eşyası

Değişmemiş eşya

Asıl işlem görmüş ürün

İkame ürün


12.Soru

Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı aşağıdakilerden hangisi değildir?


Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları,

Birbirlerinin yasal ortakları olmaları,

İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları,

Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5’i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması,

Şirketlerinin olması


13.Soru

Hangi tarihte ,Brüksel Kıymet Anlaşmasında ifade edilen Brüksel kıymet tarifi daha sonra yerini adına Cenevre Kıymet Sözleşmesi denen anlaşmaya bırakmıştır?


07 Şubat 1980

01 Ocak 1981

05 Mart 1982

02 Şubat 1983

04 Nisan 1982


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşıma giriş rejimi için doğru bir ifade değildir?


Mevcut ticaret politikası önlemlerinin uygulanması

İthalat için gerekli işlemlerin tamamlanması

Vergi yükümlülüklerin ödenmesi

Malların ithalatının yasaklanması

Birtakım mali yükümlülüklerin ödenmesi


15.Soru

Deniz yolu ile gelen eşya, özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde tamamlanır?


20 gün

35 gün

45 gün

10 gün

55 gün


16.Soru

İthal edilen mallar üzerinden alınması gereken vergi miktarı veya oranlarını gösteren listeye ne ad verilir?


Bakanlar Kurulu Kararları

Tebliğler

Gümrük Tarife Cetveli

Dış Ticaret Mevzuatları

Gümrük Vergileri


17.Soru

Üçüncü ülkelere uygulanacak tavizli vergi oranlarını gösteren Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin sütunu aşağıdakilerden hangisidir?


Eşyanın Tanımı

Ölçü Birimi

Tavizli Vergi Haddi

Kanuni Vergi Haddi

Pozisyon numarası


18.Soru

Yabancı ülkelerden gelen ve kendi kanun ve tarifelerinde yazılı esaslara göre vergiye tabi tutulan bütün eşya ve kişilerin muayene ve kontrol edildiği hat
ve bölgeye ne ad verilir?


Gümrük

Gümrük bölgesi

Gümrük yolu

Gümrük kapısı

Gümrük statüsü


19.Soru

Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması gibi işlemler aşağıdakilerden
hangisinin kapsamına girer?


Gümrük Gözetimi

Gümrük Denetimi

Gümrük İşleme

Antrepo

Elleçleme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sözle beyan edilebilecek eşya
kapsamına girmez?


Yolcuların vergiden muaf eşyaları

Nakil aracı hizmetlilerinin ticari nitelik taşıyan eşyaları

Turistik kolaylıklardan istifade eden eşya

Gümrük vergisindeki istisna ve muafiyetten yararlanan eşya

Sınırlardaki ahalinin kendi ihtiyaçlarına ait az miktardaki eşya