Gümrük Mevzuatı Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan satışa ne denir?


Pazarlama

Royalti ve lisans ücreti

Türkiye’ye ihraç amaçlı satış

Üretilmiş

Gümrük kıymeti


2.Soru

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 144.-148. maddeler hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesini hangi usul ifade etmektedir?


Üçgen Trafiği

Takas

İşlem görmüş ürün

Standart değişim sistemi

Önceden ithalat


3.Soru

Dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilişkin müracaat değerlendirilmelerinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?


Serbest bölgeye konulduğunu Gümrük İdarelerine belgelemek ve rejimin uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartlara uyulmuş olmak kaydıyla ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılması

İthal eşyasının işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,

Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarları ile Türk malı imajının olumsuz etkilenmemesi

İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, işlem görmüş ürünün rekabet gücünü ve ihraç potansiyelini artıran koşullar yaratıyor olması

Firmaların dahilde işleme izin belgeleri/ dahilde işleme izinleri kapsamındaki performansları çerçevesinde değerlendirilmesi


4.Soru

İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithal edilmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Önceden ithalat

Gümrük rejimi

Elde etmek

Başlamış işlem

Önceden ihracat


5.Soru

Geri Ödeme Sistemi kapsamında ödenen ithalat vergilerinin geri verilmesi talebinin, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip ne kadar zaman içerisinde ilgili gümrük idaresine yapılması gerekir?


20 gün

1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl


6.Soru

C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan firmaların dahilde işleme izni kapsamında ithalattan doğan vergi için ödemeleri gereken teminat oranı nedir?


%5

%1

%10

%20

%50


7.Soru

Daha çok gümrük uygulamalarını düzenleyen ve üye ülkelerde tek düzenliğin sağlamasını amaçlayan seçeneklerde kısa adı verilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


DTÖ

DGÖ

GATT

KKDF

ÖTVK


8.Soru

Gümrük Yönetmeliğinin 43. maddesinde gümrük kıymetinin tespitine ilişkin birtakım kavramların tanımlarına yer verilmiştir. Buna göre;Yetiştirilmiş, imal edilmiş veya topraktan çıkarılmış olma hâli hangi kavramı ifade etmektedir?


Aynı sınıf veya cins eşya

Pazarlama

Aynı eşya

Üretilmiş

Benzer eşya


9.Soru

İthalata konu eşyanın gümrük tarife cetvellerinde yer alan miktar ve oranlar üzerinden tahsil edilen ve malın maliyetine etki eden vergi hangisidir?


Gümrük vergisi

Damga vergisi

Özel iletişim vergisi

Dış seyahat harcamaları vergisi

İstihsal vergisi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılığı Önleme, İzleme ve Araştırmakla Görevli Olanlar arasında yer almaz?


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli

Emniyet Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Hazine ve maliye personeli

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel


11.Soru

Gümrük vergileri, aşağıdakilerden hangisine gelir sağlayan vergiler arasında yer alır?


Köylere

Şehirlere

Eyaletlere

Dünyaya

Devletlere


12.Soru

Geri ödeme sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, ihracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gereken süre nedir?


2 ay

4 ay

3 ay

5 ay

6 ay


13.Soru

I. Türkiye’de yeni bir gümrük düzeni kurulmuştur

II. Gümrük yükümlülüğünün sınırları çizilmiştir

III. Gümrük idaresine yeni bir görevler verilmiştir

IV. Gümrükte iş takibi bir düzene alınmıştır

V. Ceza hükümleri yenilenmiştir

Hangileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’yla gerçekleşmiştir?


I, II, III, IV

II, III, IV, V

I, II, IV, V

I, III, IV, V

I, II, III, IV, V


14.Soru

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/
dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin yüzde kaçını yatırmaları durumunda gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir?


%5

%10

%15

%20

%50


15.Soru

Hangisi gümrük vergisinde diplomatik bir muafiyettir?


Turistik reklamcılık malzemeleri

Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile refakatlerine memur olanlar

Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya

Malül ve engellilerin kullanımına mahsus eşya

Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu’nda vergi kaybına neden olan cezaların ortaya çıkış şekillerinden değildir?


Gümrük beyan farklarından doğan cezalar

O¨zet beyan farklarından doğan cezalar

Geçici ithalat rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlalinden kaynaklanan cezalar

Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işlemeye aykırılıktan doğan cezalar

O¨zet beyanın süresi içinde verilmemesinden doğan cezalar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki hareketlerinden biri olamaz?


Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye taşınabilir.

Türkiye'den, Türkiyenin başka bir yerine taşınabilir.

Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye taşınabilir.

Türkiye’den yabancı bir ülkeye taşınabilir.

Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınabilir.


18.Soru

Transit süresi dikkate alındığında transit eşyasının hareket gümrük idaresinden sevki tarihinden itibaren varış gümrük idaresine sunulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında en fazla 4 gün (96 saat)

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında en fazla 7 gün (168 saat)

Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında en fazla 5 gün (120 saat)

Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında en fazla 8 gün (192 saat)

Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında en fazla 3 gün (72 saat)


19.Soru

Ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere nereye müracat edilir?


Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Ekonomi Bakanlığına

Ticaret Odalarına

Kadastro Müdürlüğüne


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muayeneye tabi tutulan eşyalar arasında bulunmamaktadır?


İçinde gizli evrak bulunan mühürlü kurye çantaları

Yabancı devlet başkanları ve aileleri efradının getirdikleri eşya veya taşıtlar

Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya

İthal edilen tarım ürünleri

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları kapsamında önceden Müsteşarlığa bildirilen eşya