Gümrük Mevzuatı Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderlerdendir?


Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretleri

İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hasılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı

Eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri

İthal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri

Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeti ve işçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli


2.Soru

Geri ödeme sistemi kapsamında firmalar, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ihracatın gerçekleşmesinden ne kadar süre sonra geri ödeme talebinde bulunabilirler?


1 ay

3 ay

6 ay

12 ay

16 ay


3.Soru

Ortak Transit Sözleşmesi, Ortak Transit Rejimine ilişkin hangi tarihli sözleşmeyi ifade etmektedir?


21.Mart 1986

20.Mayıs.1987

19.Mayıs.1988

21.Nisan.1987

20.Mart.1988


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest dolaşıma giriş rejimi açısından kesin olarak serbest dolaşıma alınmayan eşya statüsündedir?


Özel kanunları gereği ithalatı belli kurumlara bırakılmış eşyalar

İthalatı ön izne bağlı mallar

İthalatı izne tabi eşyalar

İthalatı belli kuruluşlarca yapılacak eşyalar

İthalatı yasak eşyalar


5.Soru

Dahilde işleme izni kapsamında serbest dolaşıma giren ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinden elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı hâlinde, ithalat esnasında alınan verginin geri ödendiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Şartlı muafiyet sistemi

Değer ölçme sistemi

Geri ödeme sistemi

Eş değer eşya kullanımı sistemi

İşlem görmüş ürün sistemi


6.Soru

Türkiye'de toplam kaç tane sınır kapısı vardır?


110

126

136

146

150


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izni almak için gerekli bilgi ve belgelerden biridir?


Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

Ödenmiş Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi

İthali Taahhüt Edilen İşlem Görmüş Ürünlerle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

Hariçte İşleme Proje Formu

Dilekçe


8.Soru

Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemlerine ne ad verilir?


Temsil

Rejim

Politika

Elleçleme

Kavram


9.Soru

Kaç tip Antrepo vardır?


4

5

6

7

8


10.Soru

Hariçte işleme izin belgesinin azami süresi ne kadardır?


1 ay

3 ay

6 ay

10 ay

12 ay


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hesaplanmış Kıymet unsurlarından değildir?


İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme

Yapılan imalat

Türkiye’ye ithal edilmek üzere ithal ülkesindeki eşyanın satışında mutat olan kar ve genel giderlere eşit bir tutar

İthal eşyasının giriş liman ve mahalline kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme

Boşaltma, elleçleme giderleri ile nakliye ve sigorta giderleri


12.Soru

Gümrük idarelerine yapılan beyanla gümrük idaresince yürütülen muayene, yapılan denetleme veya sonradan kontrol sonucunda belirlenen noksanlıklara isabet eden gümrük vergileri ile ilgili olarak alınan para cezalarına ne ad verilir?


Gümrük cezası

Gümrük suçu

Adli cezası

İdari cezası

Vergi cezası


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belge/izin sahibi firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin ilişkin ek süreden yaralanmaları hususunda mücbir sebep olarak kabul edilen durumlardan biri değildir?


Belge/izin sahibi firmanın iflası

Grev ve Lokavt

Deprem, sel vb. afetler ve yangın

İthalatçı ülkede veya serbest bölgede devletçe konulan yasaklar

İmalat sürecinde yaşanan sorunlar


14.Soru

Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu ha^lde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir

Eşyanın gümrük vergileri beş kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir

Gümrük vergileri ödense dahi eşyaya gümrük tarafından el konur

Gümrük vergileri ödendiği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır

Gümrük vergileri ödense bile  eşya sahibi hakkında soruşturma açılır


15.Soru

Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin iznin
geçerlik süresi, gümrük idaresince her başvuru için ayrı ve
azami kaç yılı geçmemek üzere belirlenir?


1

2

5

7

8


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gümrük kontrolü altında işleme rejiminin belli başlı avantajlarından biri değildir?


Sınırsız sayıda uygulaması vardır

Serbest dolaşıma girişi öngörür

İstihdam artırma amaçlıdır

İşlem görmüş ürünün vergi oranı üzerinden vergilendirme yapılır

İthalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın işçiliğe
tabi tutulma söz konusudur


17.Soru

Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, 

  1. Bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi tahsil edilmesi
  2. İlgililer hakkında kanuni işlem yapılması
  3. Belge/izin sahibi firmanın, hariçte işleme rejiminden hiçbir koşulda yararlandırılmaması

bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


18.Soru

Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra
aynen geri getirilmesi halinde, gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanır?


Kaçakçılık cezası

Usulsüzlük cezası

Hapis cezası

Hak düşürücü ceza

Hak mahrumiyeti cezası


19.Soru

Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izin süresi ne kadardır?


12,5 ay

11 ay

12 ay

11,5 ay

13 ay


20.Soru

Dahilde İşleme Rejim mevzuatında geçen bakanlık ifadesi hangi bakanlığı ifade etmektedir?


Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Turizm Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı