Gümrük Mevzuatı Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Transit rejimine tabi tutulan eşya ile Türkiye Gümrük Bölgesi içinde ne yapılamaz?


Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye taşınabilir

Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye taşınabilir

Türkiye’den yabancı bir ülkeye taşınabilir

Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınabilir

Serbest dolaşıma girebilir.


2.Soru

Kaçakçılık kanununda suçların ve kabahatlerin üç veya daha fazla kişi tarafından
birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza ne kadar artırılır?


Yarı oranında

İki katı

Üç katı

Tam oranında

Çeyreği oranında


3.Soru

İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın gümrük mali yükümlülükleri yerine getirilmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere ne ad verilir?


Doğrudan transit

Varış gümrüğü

Geçici depolama yeri

Antrepo

Depo


4.Soru

Özet beyan kapsamında deniz yoluyla gelmiş bir eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi işlemleri en çok kaç gün içinde tamamlanmaktadır?


Kırk beş gün

Otuz gün

Yirmi gün

On gün

Yedi gün


5.Soru

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat ve vergiden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerinde tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejime ne ad verilir? 


Transit rejimi

Antrepo rejimi

Geçici ithalat rejimi 

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi

İhracat rejimi


6.Soru

İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithaline ne ad verilir?


Geçici İthalat

Önceden İhracat

Serbest İthalat

Geçici İhracat

Önceden İthalat


7.Soru

Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükler ile tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleri ile ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergileri,hangi vergiler deyimini ifade etmektedir?


İthalat Vergileri Deyimi

İhracat Vergileri Deyimi

Emlak Vergisi Deyimi

Özel Tüketim Vergisi Deyimi

Kurumlar Vergisi Deyimi


8.Soru

Gümrük Yönetmeliğinin 43. maddesinde gümrük kıymetinin tespitine ilişkin birtakım kavramların tanımlarına yer verilmiştir. Buna göre;Karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, eşlerin anne ve babası, çocukların eşleri (gelin ve damat), eşlerin kardeşleri ve kardeşlerin eşleri,hangi tanıma uymaktadır?


Aynı eşya

Aynı sınıf veya cins eşya

Aynı ailenin üyeleri

Giriş limanı veya yeri

Royalti ve lisans ücreti


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hariçte işleme rejiminin amaçları arasında yer almaz?


İşlem görmüş ürünün kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi

İhraç eşyasının satışını teşvik etmek

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi

İşlem görmüş ürünün tam muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi

İstihdamı arttırmak


10.Soru

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce fiili diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri mercine haber verir ve faillerin yakalanmasını sağlarsa cezasında hangi oranda indirim uygulanır?


Ceza üçte iki oranında indirilir.

Cezada indirim yapılmaz.

Ceza verilmez.

İdari para cezasına dönüştürülür.

Ceza yarı oranında indirilir.


11.Soru

Her hususta aynı olmamakla birlikte aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve aynı ülkede üretilmiş olan eşyayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Aynı sınıf veya cins eşya

Benzer eşya

Aynı veya yakın bir tarih

Pazarlama

Üretilmiş


12.Soru

Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hat, aşağıdakilerden hangisidir?


Mavi hat

Sarı hat

Siyah hat

Yeşil hat

Kırmızı hat


13.Soru

Eş değer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran kaçlı bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır?


2

4

6

8

12


14.Soru

Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü bir ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulü olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Standart değişim sistemi

Üçgen trafik izni

Önceden ithalat

Geri dönüşümlü ithalat

Önceden ihracat


15.Soru

Transit rejimine tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde aşağıdakilerden hangisine taşınamaz?


Yabancı bir ülkeden gelip yabancı bir ülkeye

Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye

Türkiye’den yabancı bir ülkeye

Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe

Dış bir ülkeden hareket idaresine 


16.Soru

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan belgeye ne ad verilir?


Triptik karnesi

Mülkiyet belgesi

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi

Ticari kullanım karnesi

Geçici giriş belgesi


17.Soru

Resmi belgede yapılan sahtecilik suçunun işlenmesi halinde açılan davalar hangi mahkemede görülür?


Ağır ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

İcra ceza mahkemesi

Vergi mahkemesi

İdare mahkemesi


18.Soru

Ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde aşağıdaki kurumlardan hangisine müracaat edilir?


Ekonomi Bakanlığı

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Dışişleri Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

Dış Ticaret Müsteşarlığı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eşdeğer eşya için söylenemez?


Aynı gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına (GTİP) girer.

Serbest dolaşımda bulunur.

Aynı ticari kalitededir.

İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş üründür.

İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyanın yerine kullanılır.


20.Soru

İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyanın yerine kullanılan, aynı ticari kalitede olan, aynı teknik özellikleri taşıyan ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyon numarasına (GTİP) giren ve serbest dolaşımda bulunan eşyalara ne ad verilir?


serbest dolaşımda bulunan eşya

işleme faaliyeti

eş değer eşya

İşlem görmüş ürün

İthal Eşya