Gümrük Mevzuatı Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, transit rejiminde bireysel teminat türlerinden biri değildir?


Nakit

Dolar

Garanti mektubu

Banka teminat mektubu

Euro


2.Soru

Gümrük idaresince kesilen para cezalarına karşı idari yargı mercilerine itiraz yoluna gidilmeden ve ceza kararlarının tebliğ tarihinden itibaren ... gün içersinde ödenmesi hâlinde Kabahatler Kanunu’nun 17/ 6. maddesi uyarınca para cezasının dörtte üçü tahsil edilir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


5

10

15

20

25


3.Soru

Kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eşyanın
bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunma aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?


Statü Talebi

Gümrük İzni

Giriş Beyanı

Serbest Dolaşıma Giriş Talebi

Gümrük Beyanı


4.Soru

Eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulmasına dahilde işleme rejim kararında ne ad verilir?


Fire

İşlenmiş Tarım Ürünleri

İşletme Malzemesi

Değişmemiş Eşya

Elde Etmek


5.Soru

Antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde kaç gün içinde işlemlerinin bitirilmesi gerekir? 


10 gün 

20 gün

30 gün

45 gün

60 gün


6.Soru

A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi,ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Menşei İspat Belgesi

A.TR Dolaşım Belgesi

Tedarikçi Beyanı

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi


7.Soru

“……………devletin ihracatçıya dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası pi- yasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerin_ çeşitlendirmek amacıyla hazırlamış olduğu ihracat teşvik yöntemidir.” Tanımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?


Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Denetim

Dahilde İşleme Rejim Tebliği

Damga Vergisi


8.Soru

Dahilde İşleme Rejimi kaç sayılı kanunla Gümrük Mevzuatına girmiştir?


4459

4258

4259

4151

4458


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi transit rejimine ilişkin ana mevzuattan biri değildir?


4458 sayılı Gümrük Kanunu

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Genel Tebliği

Diğer Tebliğ ve Genelgeler

Türk Ceza Kanunu


10.Soru

Tarım Ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünler Dahilde İşleme Rejim Kararında ne ifade etmektedir?


İthal eşyası

Değişmemiş eşya

İşletme malzemesi

Tarım ürünleri

Sanayi Ürünleri


11.Soru

Transit eşyasının hareket gümrük idaresinden sevki tarihinden itibaren varış gümrük idaresine sunulması için Ekim ve Mart ayları arasında tanınan süre ne kadardır ?


6 gün

7 gün

8 gün

9 gün

10 gün


12.Soru

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Standart değişim sistemi

Şartlı muafiyet sistemi

Önceden ithalat

Dahilde işleme izni

Önceden ihracat


13.Soru

Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi hâlinde nereye başvurulur?


Ekonomi Bakanlığına,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına

Hazine ve Maliye Bakanlığına

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına


14.Soru

  1. Hariçte işleme rejimine ilişkin madde hükümlere göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi standart değişim sistemi kapsamında mümkün değildir.
  2. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hâllerde, gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler.
  3. Hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler ikame ürünlere de uygulanır.

Hariçte işleme rejiminde standart değişim sistemine ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

II-III


15.Soru

Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izin aşağıdakilerden hangisidir?


INF 2 Bilgi Formu

İzin Süresi

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte İşleme İzni

Kısmi Muafiyet Belgesi


16.Soru

Dahilde işleme rejimi kapsamında belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranı neyi ifade eder?


Karlılık oranı

Etkinlik oranı

Kullanım oranı

Verimlilik oranı

Cari oran


17.Soru

  1. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin ibrazı üzerine hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler.
  2. Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir.
  3. İlgili firmanın, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteme hakkı bulunmaz.

Denetim ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangileri tercihli menşei uygulanan eşya için doğru ifadelerdir?

I. O eşyaya indirimli vergi uygulanır.

II. Eşyanın o ülke malı olduğunu ifade eder.

III. O eşyaya özel anlaşmasında yer alan menşei kuralları uygulanır.

IV. Euro.1 belgesi ile ispat edilir. 


I, II, III

II, III, IV

I, III, IV

I, II, IV

I, II, III, IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde sunulması gereken belgeler arasında değildir?


Hariçte işleme formu

Dilekçe

A.TR dolaşım belgesi

İmza sirküleri

İthali taahhüt edilen işlem görmüş ürünler ile ilgili hammadde sarfiyat tablosu


20.Soru

Hava yoluyla transitte transit beyannamesi olarak kullanılacak özet beyanlarda aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?


Eşyanın taşındığı hava yolu şirketinin adı

Sefer sayısı

Yükleme havaalanının adı

 Antrepo belgesi 

Konşimento numarası