Hadis Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Resûlüllah’ın (s.a.v.) yalnızca fiili hadisleri yer almaktadır

II. Efendimizin sözleri ilk bir ya da iki kelimesini zikredilerek sıralanmıştır

III. Eserde, hadis alınan kitaplar için genel olarak rumuzlar kullanılmıştır

IV. Cem‘ü’l-Cevâmî adındaki eserin özeti olarak oluşturulmuştur

Celaleddîn es-Suyûtî'nin "el-Cami‘u’s-sağîr min hadîsi’l-beşîr’in-nezîr" adlı eseri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangileri hadis kapsamındaki bilgi türlerindendir?

 1. Peygamber fiili
 2. Peygamber sözü
 3. Peygamber takriri


I

 

I-II

 

I-III

 

II-III

 

I-II-III


3.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir hadis metni hiçbir şekilde Kur’an’ı Kerim’e aykırı olmaz.

 

Hadislerin Kur’ân’a arzı ilk dönemlerden itibaren uygulanmış bir metin tenkid yöntemidir.

 

Bir hadis yalnızca muhteva itibariyle metin tenkidine tabi tutulur.

 

Metin tenkidi temelde bir ayrıştırma yöntemidir.

 

Kur’an’a aykırı olan hadis hemen reddedilmelidir.


4.Soru

Hz. Peygamber’in hadislerine atıfta bulunan ve Türk devlet felsefesini anlatan ilk eser olarak tarihe geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?


Şihâbü’l-Ahbâr

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Kutadğu Bilig

Envâru’l-Âşıkîn


5.Soru

I. Modern sorunlara çözüm sunmazlar.

II. İman, ibadet, ahlâk kitaplarıdır.

III. Sosyal içerikli bilimsel kaynaklardır.

IV. Toplumun sağlık reçetesidir.

Konulu hadis literatürüyle ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV


6.Soru

Aşağıdakilerin hangisi İslâm toplumunu ortaya çıkaran ana ilkedir?


Anti-sömürgeci hareketler

 

Bir hükmün Kur’an’da olup olmadığı

 

Ortak kültürel değerler

 

Toplumsal dinamikler

 

Hz. Peygamber’in Sünnetine ittibâ


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi hadisleri/sünneti hafife alan yaklaşımların yol açtığı sonuçlardan biri olarak değerlendirilemez?


Dinî düşüncede seviye kaybı

 

Bilginin değersiz görülmesi

 

Fenni ilimlerden geri kalma

 

Dindarlaşma duygusunun yozlaşması

 

Gündelik hayatta dinin yaşanırlığının azalması


8.Soru

Kur’ân, usûlüne göre boğazlanmamış hayvanların etlerini yemeyi haram kılmış, Allah Resûlü bu genel haram kılma emrinden denizdeki ölmüş balığı hâriç tutmuştur. Bu durum Hz. Peygamber’in hangi fiilini açıklar?


Ayetin ifade ettiği pek çok mânâdan biriyle sınırlandırması

 

Sünnetin Kur’ân’ı tahsis etmesi

 

Âyetlerin mânâsını te’kit etmek

 

Aynı anlamı ifade etmek üzere hatırlatma

 

Tavsif


9.Soru

 1. Tenkitlerin kendisine dayandığı bir hadis usulüne başvurmak
 2. Batı’nın eleştirel geleneklerine başvurmak
 3. Kitâb-ı mukaddes tenkidi ve tarihî tenkit metotlarını hadislere uygulamak
 4. Metinlerden hareketle neticelere ulaşmaya çalışmak

Müsteşrikler yukarıda ifade edilen eylemlerden hangisi veya hangilerini hadisleri tasfiye etmek için kullanmışlardır?


I ve III

 

II ve IV

 

I, II ve III

 

I, II ve IV

 

II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hz. Peygamberin hadislerinin Türklere Müslümanlığı ve İslam’ı anlatması açısından büyük öneme sahip eserlerden birine rastlanmamaktadır?


Siyeru’ n-nebî

Mucize-nâme

Kırk hadis tercümeleri

S¸efaat-nâme

Kutadgu Bilig


11.Soru

Hadisleri sistemli bir şekilde konu edinmesi nedeniyle Batı’da hadis çalışmalarının kurucusu kabul edilebilecek müsteşrik aşağıdakilerden hangisidir?


Reinhart Dozy

 

Ignaz Goldziher

 

William Muir

 

Aloys Sprenger

 

C. Snouck Hurgronje


12.Soru

Hangisi Kütüb-i Tis’a (Dokuz Kitap) içinde bulunan kitap-müellif eşleştirmesinden biri değildir?


El-Câmi‘u’s-Sahîh, Buhârî

 

El-Câmi‘u’s-Sahîh, Müslim

 

Müsned, Ahmed b. Hanbel

 

Muvatta, İmam Şafii

 

Sünen, Tirmizî


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sünnetin intika^l ettirilme yollarından biri değildir?


Tefekkür
Takri^r
Uygulama
Riva^yet
Söz

14.Soru

“Kadınlarınız sizin için birer elbise siz de onlar için birer elbisesiniz” (Bakara 2/187) âyeti aile kurumunun hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?


Erkeğin üstlendiği külfet ve sabır

 

Eşlerin birbirlerine olan ihtiyacı

 

Erkeğin koruyuculuğu

 

Kadının erkek tarafından gözetilmesi hakkı

 

Çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesinin sağlanması


15.Soru

I. Metnin derinlemesine tahlil edilmesi II. Müteşâbih-müşkil hadislerden olup olmadığının tespiti III. Hadisin bütün tarîklerinin toplanması IV. Hadisin te’vil imkânlarının araştırılması Yukarıdakilerden hangileri hadiste metin tenkidi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken hususlar arasında yer alır


Yalnız I
I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
I, II, III ve IV

16.Soru

Hadisin sened veya metninde bulunan ve ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli kusur anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?


Şaz 

Muttasıl

Tad'if

İllet

Merdud


17.Soru

 1. İslâm’ın bir arada yaşama tecürbesini anlatma
 2. Teknik ve bilimsel donanım
 3. Batı medeniyetline esaslı yaklaşım
 4. Batı’daki Ortadoğu araştırma merkezleri
 5. İdarî ve siyasi güç

Yukarıkilerden kaç tanesi  Şarkiyatçılık düşüncesini İslâm toplumlarına  intikal ettirmede bir araç olarak kullanmıştır?


1

2

3

4

5


18.Soru

"Hz. Peygamber ve Örnekliğinin Mahiyeti" başlıklı makalenin yazarı kimdir?


Prof. Dr. Abdülaziz Hatip

Doç. Dr. Ataullah Şahyar

Prof. Dr. Ali Akyüz

Prof Dr. Râşit Küçük

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu


19.Soru

el-Mektebetü’ş-Şâmile nedir?


Sahih hadis kitabıdır.

Bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşmasından sonra Konkordans’ın mantığına
benzer bir uslupla hadis bulmak için yapılmış bir programdır.

Tarihi bir eserdir.

Rumuzdur.

Hadis öğrenme mektebidir.


20.Soru

I. Temel hadis kaynaklarında zikredilen hadisleri bulmaya yardımcı olan eserler hadis bulma işlemini kolaylaştırmıştır

II. Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri bulmak için temel düzeyde Arapça bilmek gerekir

III. Hadis bulma işlemi sanal ortamda daha da kolaylaşmıştır

IV. Arama yaparken, kitapların ya da programların amacını ve metodunu dikkate almak gerekir

Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri bulmak ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV