Halkla İlişkiler Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulama planında yapılması gerekenlerden biri değildir?


Şemasının çıkarılması
Raporlamasının çıkarılması
Kontrol listesinin çıkarılması
Takviminin çıkarılması
Görevlendirme listesinin çıkarılması

2.Soru

En azından iki tarafı içeren amaçlı faaliyetlerle kurulan ve yürütülen, geçici veya sürekli olan, gerektiğinde tekrarlanarak desteklenen, çeşitli yoğunluktaki duygu, düşünce, tutum ve inanç taşıyan bağa ______ denir.

 


Kamu

 

Hedef kitle

 

İlişki

 

Halkçılık

 

İletişim


3.Soru

Himaye etmenin modern halkla ilişkilerdeki tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?


Basın gezisi
Sponsorluk
Fuar
Toplantı
Sosyal medya

4.Soru

Halkla ilişkilerin temel amacını aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tanımlar?


Kurumların teknolojik gelişime ayak uydurmalarına yardımcı olmaktır.
Bir kurumla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı anlayışı oluşturmak ve geliştirmektir.
Medya ile ilişkileri sürdürmektir.
Kurum çalışanları ile iletişimi geliştirmektir.
Güncel gelişmeleri iyi izleyip analiz etmektir.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler ajansı organizasyon yapısının bölümleri arasında yer almaz?


Müşteri Hizmetleri
İdari Bölüm
Medya İlişkileri
Araştırma
Organizasyon

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkiler ortam ve araçlarından biri değildir?


Intranet
Kurum içi video
Fuar
Duyuru panoları
Yüzyüze iletişim

7.Soru

Son yıllarda yapılan halkla ilişkiler tanımlarının çoğunun benzer nitelikleri taşımakta olduğu ve birbirleriyle uyumlu oldukları gözükmektedir. Bu durumun temel sebebi nedir?


Halkla ilişkiler yazarlarının, halkla ilişkilerin gelişimini tamamladığı görüşünde birleşmeleri.
Geçmişte yapılan tanımlarda vurgulanan, halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olduğu bilgisinin artık geçerli olmaması.
Kurumların başarılı halkla ilişkiler örneklerini uygulamaya yönelmesi sonucu, farklılıkları temel alan halkla ilişkiler tanımlarının ve uygulamalarının geçerliliğini yitirmesi.
Yazarların, yeni bir tanım geliştirmekten öte, bulunan tanımları incelemekte ve bunların ortak yönlerini bulma eğiliminde olmaları.
Halkla ilişkiler ile ilgili evrensel bir tanımın bulunması nedeniyle yeni bir tanıma ihtiyaç duyulmaması.

8.Soru

Stratejinin belirlenebilmesi için “Neyi, neden yapmalı ve ne söylemeli? Niçin?” sorularının cevaplarının arandığı adım Cutlip, Center halkla ilişkiler planına göre hangisidir?


Sorunun saptanması

 

Planlama

 

Uygulama

 

Değerlendirme

 

Eylem


9.Soru

Amaçlara ulaşabilmek için iletilecek mesajlar ve bu mesajları hedef kitleye ulaştıracak iletişim araçlarının hangilerinin olacağına karar verildiği sürece ne ad verilir?


İletişim stratejisi
Uygulama stratejisi
Faaliyet stratejisi
Değerleme stratejisi
Duygu stratejisi

10.Soru

Halkla ilişkiler kampanyasında amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planının yapılmasına ne ad verilir?


Strateji
Misyon
Politika
Vizyon
Taktik

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlilerinin bir kuruluşta çalışanlarla ilgili çalışmalarından biri değildir?


Çalışan personelin yayınlar, bültenler ve toplantılarla bilgilendirilmesi
Oryantasyon toplantıları düzenlenmesi
Grev, işten geçici çıkarma, boykot vb. problemlerde iletişimin kurulması ve yürütülmesi
Çalışanlara yönelik ödül törenlerinin düzenlenmesi ve promosyonlar
Çalışan personelin ailesine yönelik tanışma toplantısı düzenlemesi

12.Soru

İnternetin etkileşimli olanağı ile mesajlar hedef kitlelerin özelliklerine göre kişiselleştirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlamda kuruluşların halkla ilişkiler çalışmalarında kullandığı internet temelli araçlar arasında yer almaz?


İntranet
Blog
Elektronik dergiler
Web sitesi
Elektronik posta

13.Soru

Halkla ilişkiler deyimini ilk olarak kullanan kişi kimdir?


Amos Kendall

Phineas Taylor Barnum

Dorman Eaton

Thomas Jefferson

George Westinghouse


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun iş hedeflerinden biri değildir?


Hisselerin değerini arttırmak
Pazar payını arttırmak
Yeni yatırımlar yapmak
Yeni ihracat alanları yaratmak
Kuruma vasıfsız işgören çekmek

15.Soru

Günümüzün rekabetçi ortamında, tüm kuruluşlar bir taraftan değişen çevre koşullarından etkilenirken diğer taraftan da çevreyi olabildiğince etkilemek için halkla ilişkilerde ne tür iletişim sağlamalıdır?


Tek yönlü iletişim
Çift yönlü iletişim
Etkili iletişim
Pasif iletişim
Soyut iletişim

16.Soru

İşletmelerin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması haline ne ad verilir?


Üstünlük

 

Fırsat

 

Zayıflık

 

Tehdit

 

Deneyim


17.Soru

Bilimsel iknayı temel alan ve halkla ilişkilerin profesyonelleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Basın ajansı ve tanıtım modeli
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
İki yönlü asimetrik model
Küresel enformasyon çağı dönemi

18.Soru

Duyuru panoları ve afişler, iç halkla ilişkilerde sıklıkla kullanılan araçlardır. Çok sayıda kişiye az ……….. ulaşmak için tercih edilirler. Boşluğu doldurunuz.


zamanda
masrafla
miktarda
etkili
tepkili

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının görevlerinden değildir?


Sergi ve gösterileri organize etmek
Kurumsal kimlik oluşturmak amacıyla logo, renk, basım stili oluşturmak, özel giyim biçimi gibi konularda kuruluş tarzında bütünlük sağlamak
Sponsorluk konusunda karar vermek
Gezi gibi etkinlikler düzenlemek
Kurumun muhasebesini yönetmek

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarihinde "Savaş sonrası Dönemin" (1945-1965) önemli gelişmelerden biri değildir ?


Rex Harlow, ilk halkla ilişkiler dergisi Public Relations Journal’i yayınlamaya başlamıştır.
Amerika Halkla İlişkiler Derneği kurulmuştur.
Televizyon gelişmiş ve haberler yayınlanmaya başlamıştır.
Amerika Halkla İlişkiler Derneği, halkla ilişkiler mesleğinin etik kurallarını ortaya koymuştur.
Savaş Bilgilendirme Ofisi açılmıştır.