Halkla İlişkiler Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkilerde iletişim modelinde yer alan "geri besleme" unsurunu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Açık yönetim anlayışı
Kamuoyunu etkileme
İki yönlü iletişim
Demokratik yönetim anlayışı
Hedef kitlelerle iletişim

2.Soru

I. Amaçlı ve planlı olarak yürütülmektedir.II. Yoğun rekabet içerisinde yürütülmektedir.III. Karlılığı arttırmaya yöneliktir.IV. Bir kitle iletişim tekniğidir.V. Hedef kitle ile olan iletişimin yönetilmesi söz konusudur. Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin stratejik iletişim yönetimi olarak anılmasına neden olan özellikleridir?


I ve II
III ve IV
II, IV ve V
I ve V
Hepsi

3.Soru

Halkla ilişkiler kampanya tasarımlarında belirli bir probleme veya konuya ilişkin birincil elden veri ihtiyacı duyulduğunda genellikle niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri kullanılır. Araştırma bulgularının sayısal olarak ifadesi güç ya da imkansız olduğu zamanlarda kullanılan niteliksel araştırmaların amacı araştırmaya konu olan hedef kitlenin zihnindekini keşfetmek ve bakış açısını, duygusunu, düşüncesini, niyetini ve davranışını belirlemektir. Verilen metinden yola çıkarak hedef kitle için aşağıdakilerden hangisi tamamen söylenebilir?


Halkla ilişkiler kampanyasında varılmak istenilen hedef çok net olarak belirlenmelidir.
Halkla ilişkiler araştırmaları ile hedef kitlenin gerçek düşüncelerine kolayca ulaşılabilir.
Halkla ilişkiler araştırmaları bir takım özelleşmiş, bilimsel araştırma yöntemleri içermektedir.
Halkla ilişkiler araştırmaları sadece sayısal olarak ifade edilemeyen durumları ortaya koymak için kullanılır.
Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda strateji gerçekleştirilir.

4.Soru

Halkla ilişkilerin profesyonelleştiği dönemleri içeren ve temel amacı bilimsel ikna olan halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İki Yönlü Asimetrik Model

Kamuyu Bilgilendirme Modeli

Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli

İki Yönlü Simetrik Model

Küresel Enformasyon Modeli


5.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangisinde Halkla İlişkilerde İletişim süreci doğru sırayla ifade edilmiştir?


Kanal - Kaynak - Mesaj - Hedef Kitle
Hedef Kitle - Kanal - Kaynak - Mesaj
Mesaj - Kaynak - Kanal - Hedef Kitle
Kaynak - Mesaj - Kanal - Hedef Kitle
Kaynak - Kanal - Mesaj - Hedef Kitle

6.Soru

Kuruluşun dış halkla ilişkilerine yönelik bir haberin, hangi gazete, dergi veya televizyon kanalı aracılığıyla yayınlatılmasının daha etkin olacağına karar vermek için halkla ilişkiler uzmanı aşağıdakilerden hangisi hakkında iyi bir bilgiye sahip olmalıdır?


Hedef kitlelere ulaşma oranı
Medya kurumunun yayın politikası
Halkla ilişkiler mesajlarının yayınlanma şansı
Halkla ilişkiler materyallerinin teslim zamanlaması
Medya mensubu hakkında bilgi edinilmesi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rope Halkla İlişkiler Planı aşamalarından biri değildir?


Araştırma
Hedefleme
Programlama
Değerlendirme
Uygulama

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun iş hedefleri arasında yer almaz?


Hisselerin değerini arttırmak
Pazar payını arttırmak
Yeni yatırımlar yapmak
Yeni ihracat alanları yaratmak
Kuruma vasıfsız iş gören almak

9.Soru

5 N 1 K kuralı aşağıdaki hangi soruya cevap aramaz?


Ne

Niçin

Ne zaman

Nasıl

Kaç


10.Soru

Hangisi Rope halkla ilişkiler planı aşamalarından değildir?


Eylem

 

Araştırma

 

Hedefleme

 

Programlama

 

Değerlendirme


11.Soru

I)BütçesiII)HedefleriIII)ŞemasıIV)TakvimiV)Kontrol listesiYukarıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanları tarafından hazırlanan uygulama planında yapılması gerekenlere örnek olarak verilebilir?


III, IV ve V
I, II ve III
II, IV ve V
I ve IV
III ve V

12.Soru

Cutlip, Center’ın kampanya sürecini de kaç ana adımda açıklamak mümkündür?


1
2
3
4
5

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi propaganda tanımının özünde yer alan ögelerden değildir?


İnsanların düşüncelerini özgürce ifade etmesine yardımcı olma
İstenilen amaca ulaşmaya yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi
Kavrayışları yönlendirm
Davranışları yönetme
Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme

14.Soru

Bilimsel iknayı temel alan ve halkla ilişkilerin profesyonelleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Basın ajansı ve tanıtım modeli
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
İki yönlü asimetrik model
Küresel enformasyon çağı dönemi

15.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin durumsal rollerinden biri değildir?


İkna edici 
Temsil edici 
Eğitici 
Bilgi engelleyici 
Yenilikçi 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun iş hedeflerinden biri değildir?


Hisselerin değerini arttırmak

Pazar payını arttırmak

Yeni yatırımlar yapmak

Yeni ihracat alanları yaratmak

Kuruma vasıfsız işgören çekmek


17.Soru

Çoğunluk tarafından kabul edilen görüşlere diğer kişilerin de katılmaları esasına dayalı kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Fikir Grupları Kuramı
Difüzyon (Diffusion) Kuramı
Gündem Oluşturma (Ajanda Setting) Kuramı:
Sihirli Mermi Kuramı
İki Aşamalı Akış Kuram

18.Soru

Halkla ilişkilerde kullanılan niteliksel araştırma türlerinden biri olmayan hangisidir?


Vaka çalışmaları
Derinlemesine görüşmeler
Anket çalışmaları
Gözlemler
Odak grup görüşmeleri

19.Soru

Zamandan ve paradan tasarruf ederek pazar araştırması yapmayı hedefleyen halkla ilişkiler bürosunun hangi niceliksel araştırma yöntemini tercih etmesi beklenir?


Örnekleme
Derinlemesine Görüşme
Gözlem
İçerik Analizi
Odak grup görüşmeleri

20.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi 5 N 1 K kuralının unsurlarından biri değildir? 


Ne 
Kaçıncı 
Nerede 
Ne zaman 
Nasıl