Halkla İlişkiler Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kurumun rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için; felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bütünlüğe ne ad verilir?


İmaj
Etkinlik yönetimi
İtibar yönetimi
Kurumsal kimlik
Lobicilik

2.Soru

ABD’de en büyük 1500 kuruluşun % 85’inin halkla ilişkiler biriminin bulunması aşağıda verilen ifadelerden hangisinin göstergesi olabilir?


Halkla ilişkilerin pazarlama iletişimiyle parelel şekilde geliştiğinin.
Halkla ilişkiler anlayışının artık terk edilmeye başlandığının.
Halkla ilişkilerin, kurumsal düzeyde giderek yönetim fonksiyonu haline gelmeye başladığının.
Halkla ilişkilerin daha karmaşık bir yapıya ihtiyaç duyduğunun.
Halkla ilişkilerin daha etkin şekilde sosyal medya araçlarından yararlandığının.

3.Soru

I Araştırma (Research) Problem veya durum nedir?II. Eylem (Action) Bu konuda neler yapılabilir?III. İletişim (Communication) Bu konu hedef kitleye nasıl anlatılacak?IV. Değerleme (Evaluation) Hedefe ulaşıldı mı? Etkileri ne oldu? V. Rekabet (Rivalry) Rakipler kimler?Yukarda verilen ifadelerden hangileri John Marston RACE Halkla İlişkiler Planı içinde yer almaktadır?


I - III - IV - V
II - III - IV - V
I - II - III - IV
II - III - IV - V
I - II - IV - V

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Barry'nin "doğru strateji oluşturma" önerilerinden biri değildir ?


Müşteri araştırması (SWOT Analizi) yapın
Bütünü Düşünün
Zamanı iyi değerlendirin
Araştırmalardan yararlanın
Hedef kitleye odaklanın

5.Soru

Bireysel özellikler denildiğinde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni hal, gelir
durumu en sık akla gelen özelliklerdir.Farklı sosyal paydaş gruplar arasından hedef grupları belirlemek için tek başına ve kombinasyon halinde kullanılan yaklaşımlardan  hangisi bu ifadeyi içerir?


Psikografik

Demografik

İtibar

Karar sürecindeki rol

Güç


6.Soru

Kurumları ve kamularını etkileyen sorunları önceden tahmin etme, belirleme, değerlendirme ve tepki vermenin proaktif süreci olarak tanımlanan alan hangisidir?


Konu/sorun yönetimi

Kriz yönetimi

Etkinlik yönetimi

Toplumla ilişkiler

Sponsorluk


7.Soru

Hedef kitleye iletilerin, düşünce kalıpları ve tutumların, sorgulanmadan ve dirençle karşılaşılmadan oluşturulabileceği esasına dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Sihirli Mermi Kuramı
İki Aşamalı Akış Kuramı
Fikir Grupları Teorisi
Diffusion/ Yayılma Kuramı
Proaktif İletişim

8.Soru

I. Kuruluşla ilgili hedef kitlelerin ihtiyaç duyabileceği her tür bilgiyi içermelidir.II. Kuruluşun web sitesine giren bir kişi kolaylıkla aradığı bilgiye ulaşmalıdır. III. İlk bakışta anlaşılır menülere sahip olmalıdır.IV. Sitenin tasarımında kullanılan renklere dikkat edilmelidir.V. Siteye giriş üyelik kaydı ile sınırlandırılmalıdır.Bir kuruluş için başarılı bir web sitesi için yukardakilerden hangileri kesinlikle gözardı edilmeyecek noktalardır?


I ve II
I,II ve III
Yalnız I
IV ve V
Hepsi

9.Soru

I)Amaçlar bütünleşmiş olmalıdır.II)Amaçlar demografik olmalıdır.III)Amaçlar tek konuya odaklanmalıdır.IV)Amaçlar ölçülebilir olmalıdır.V)Amaçlar gerçekçi olmalıdır.Halkla ilişkiler amaçlarının temelde başarılı olabilmesi için, amaç belirleme aşamasında bazı kriterlere uyulması gerekir, yukarıdakilerden hangileri bu kriterlere örnek olarak verilebilir?


I, IV ve V
II,IV ve V
III ve IV
I ve II
I,II ve V

10.Soru

Stratejik yönetimde çok önemli olan ne, neden, nasıl, ne zaman, nerede ve kim sorularının analizi aşağıdaki kurallardan hangisi ile açıklanır?


Stratejik Planlama Kuralı
1 N 5 K Kuralı
Planlama Soruları Kuralı
5 N 1 K Kuralı
Stratejik Yönetim Kuralı

11.Soru

Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı hedefleyen halkla ilişkiler uygulama alanı, aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama İletişimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İtibar Yönetimi
Sponsorluk
Kamusal İşler

12.Soru

Stratejiyi destekleyen organizasyonun en önemli isteğine ne ad verilir? 


Taktik 
Misyon 
Hedef 
Vizyon
Amaç 

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rope Halkla ilişkiler planı aşamalarından biri değildir?


Eylem
Programlama
Araştırma
Değerlendirme
Hedefleme

14.Soru

Kurum içi bir toplantı organize ederken bazı noktalara dikkat etmek zorundadır. Katılımcıların kimlerden oluşacağının önceden belirlenmesi ve davet edilmeleri, toplantı gündeminin farklı beklentilere yol açmayacak şekilde netleştirilerek önceden duyurulması, ikramda bulunulup bulunulmayacağı ve toplantı sonrası bir etkinlik düzenlenip düzenlenmeyeceği gibi konular özenle planlanır. Yukarda sözü edilen planlama kimler tarafından yapılır?


Kurum yöneticisi
Medya mensubu
Kurum çalışanları
Halkla ilişkiler uzmanı
Kurum gazetesi yazarları

15.Soru

I. Pazarlama uzmanları halkla ilişkileri bir pazarlama aracı olarak değerlendirir. II. Halkla ilişkiler pazarlama faaliyetlerini destekleyen bir iletişim etkinliği olarak değerlendirilir. III. Halkla ilişkilerin pazarlamayla ilişkisi konusunda, iki alanın uzmanları görüş birliğindedir. IV. Halkla ilişkiler uzmanları, bu alanın pazarlamadan ayrı tutulması gerektiğini savunmaktadır. Halkla ilişkiler ve pazarlama konusunda yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II
II ve III
I, II ve III
I, II ve IV
Yalnızca III

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru stratejiler oluşturmada dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?


Bütünü düşünme
Bağlantıyı sürdürme
Esnek olma
Hedef kitleye odaklanma
Kaynaklar konusunda hayalci davranma

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Barry’e göre halkla ilişkilerde doğru stratejiler belirlemek için dikkat edilmesi gereken önerilerden biri değildir?


Parçayı düşünme
Bağlantıyı kaybetmeme
Kaynaklar konusunda gerçekçi olma
Esnek olma
Hedef kitleye odaklanma

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkla ilişkilerle ilgili yaptığı çalışmalardan biridir?


Anadolu Ajansının kurulması
MEHTAP Projesi
Nüfus planlaması kampanyası
Halkla İlişkiler Derneğinin kurulması
İdare Danışma Merkezi

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Warnaby ve Moss 'un, halkla ilişkiler tanımlarındaki ortak yönlerinden biri değildir ?


Halkla ilişkiler, iletişim sürecinin iki yönlü doğasının vurgulandığı bir iletişim fonksiyonudur.
“Halkla ilişkiler, kurumun amaçları üzerine yapılanan, önem sırası –kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi kurumun ve kampanyanın hedeflerine göre- değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik ileti
Halkla ilişkiler, kurumlar ve kamular arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyetin kurulması ve sürdürülmesiyle ilişkilidir.
Halkla ilişkiler, bir kurum ve onun kamusu için potansiyel sonuçları olabilecek, çevredeki eğilim ve sorunları analiz eden ve yorumlayan bir bilgi toplama fonksiyonu olarak hizmet eder.
Halkla ilişkiler, kurumların amaçlarını ortaya koymalarında ve başarmalarında, böylece ticari zorunluluklar ve sosyal sorumluluk davranışı arasında bir denge yakalamalarında yardımcı olmayla ilişkilidir.

20.Soru

Hangi iletişim teorisyeni “medya mesajdır” demiştir?


Scott Cutlip
Taylor Barnum
Marshall McLuhan
Ivy Lee
Rex Harlow