Halkla İlişkiler Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkilerin uygulama alanlarından biri değildir ?


Medya İlişkileri
Lobicilik
Sponsorluk
İtibar Yönetimi
İnsan kaynağı yönetimi

2.Soru

Turner’a göre bir krizin kaç evresi vardır?


2

3

4

5

6


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki hedef kitleyi oluşturmaktadır?


Savunanlar ve karşıtlar
Öğrenciler ve potansiyel müşteriler
Marjinal hedef kitleler
Dış hedef kitleler
İkincil hedef kitleler

4.Soru

Aşağıda yer alan pazarlama, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler ve kurumsal halkla ilişkilerin fonksiyonel sorumluluk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Tüketici bölümlemesi-Sponsorluk-Yatırımcılarla ilişkiler
Fiyatlandırma-Kamu hizmeti-Topluluk ilişkileri
Pazar değeri-Ürün tanıtımı-Pazarlama iletişimi
Dağıtım-Yayınlar-Çalışanlarla iletişim
Tüketici reklamları-Basın gezileri-Toplumsal içerikli reklamlar

5.Soru

Kurumlar ve kamular arasında güç anlamında varolduğu düşünülen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


içerik
orantısızlık
süreklilik
eşitlik
dayanışma

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının planladıkları ve yürüttükleri organizasyon faaliyetlerinden biri değildir?


Sergi
İş Görüşmesi
Festival
Yarışma
Fuar

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi John Marston'a göre halkla ilişkiler eylemlerinde RACE’i oluşturan anahtar kavramlardan biri değildir?


Strateji
İletişim
Araştırma
Değerleme
Eylem

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluşun iş hedefleri arasında yer alabilir?


Rakiplerinin mevcut durumlarını analiz etmek
Piyasadaki tehditleri değerlendirmek
Ortakların yönetimin aldığı kararlara uymasını sağlamak
Borsada işlem gören hisselerin değerini arttırmak
SWOT analizi sonuçlarını değerlendirmek

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımlarının buluştuğu ortak noktalardan biri değildir?


Kamuoyu
İletişim
Yönetim
Sponsorluk
Hedef kitle

10.Soru

Ülke çapında şubeleri olan bir banka tüm şubelerindeki ve birimlerindeki çalışanlara kurumla ilgili çeşitli haberleri en hızlı şekilde ulaştırmak, onları bilgilendirmek ve gerektiğinde onların görüşlerini de hızlı bir şekilde öğrenebilmek istemektedir. Kurumun ihtiyacını en uygun şekilde karşılayacak halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Kurum gazetesi
Kurumun web sayfası
Afişler
Kurum televizyonu
Kurum mobil uygulaması

11.Soru

I. Doğal faktörler II. Ekonomik faktörler III. Teknolojik faktörler IV. Hukuksal ve siyasal faktörler V. Kültürel faktörler Krize kaynaklık eden dış çevre faktörleri yukardakilerden hangileridir?


Yalnızca III
II, III ve IV
I, IV ve V
Hepsi
I, III ve V

12.Soru

Aşağıdakiler hangisi yeni pazarlama paradigmasının üç safhasından biri olan Bütünsel Pazarlama Modeli'nin amacını ifade etmektedir?


Yüksek satış oranlarıyla kâr etmek
Yüksek müşteri tatminiyle kâr elde etmek
Pazarı bölümlere ayırarak müşteriye hitap etmek vekonumlandırma sağlamak
Satmak ve reklam yapmak
Tek tek müşterilerle olan işler neticesinde kârlı büyüme, müşteri sadakati ve ömür boyu müşteri ilişkileriyle değer oluşturmak

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla doğrudan ve zorunlu bağlantısı olan, kurumun yakın dış çevresini oluşturan gruplardan biridir?


Dağıtımcılar
Rakip firmalar
Kanaat önderleri
Tüketiciler ve nihai kullanıcılar
Sendikalar

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir?


Sinema
Radyo
Televizyon
Gazete
Extranet

15.Soru

1980’lerde başlayan halkla ilişkilerde mükemmelleşme çabaları sonucunda ortaya çıkan yeni model hangisidir?


İki Yönlü Simetrik Model

İki Yönlü Asimetrik Model

Durumsal Model

Kamuoyu Bilgilendirme Modeli

Basın Ajansı/Tanıtım Modeli


16.Soru

Çağdaş pazarlama anlayışının hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


Devamlı müşteri taleplerinin tatmin edilmesiyle kar elde etmek
Pazarlama politikasına uygun araçlar geliştirmek
Uygun bir şatışla kar elde etmek
Talepte bulunanların dileklerini gerçekleştirmek
Pazarlama araştırması yapmak

17.Soru

Yaşam için nasıl DNA moleküllerinin çift sarmal zinciri gerekliyse, pazarlama ve halkla ilişkilerin iki kenarının da kurumsal yaşam ve başarı için gerekli olduğu yönünde açıklama yapan, pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi “gerekli bir çift sarmal eğri” olarak tanımlayan aşağıda verilen isimlerden hangisidir?


Philip Kotler

Edward Bernays

William Mindak

Glen Broom

Phineas Taylor Barnum


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerilen modellerden biri değildir?


Eşit, fakat öncelikli fonksiyonlar
Pazarlamanın baskın olması
Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
Halkla ilişkilerin baskın olması
Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar

19.Soru

Özel bir insan, örgüt, olay ya da süreç üzerine derinlemesine çalışma yapmak ve analiz etmek, halkla ilişkilerde kullanılan araştırma tekniklerinden hangisidir?


Derinlemesine mülakat
Odak grup
Örnek Olay Çalışmaları
Akademik çalışmalar
Kamuoyu yoklaması

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü asimetrik model ile ilgili yanlış bir ifadedir?


1920’lerden günümüze kadar gelen halkla ilişkiler gelişimini yansıtır.
Rekabet halindeki şirketler ve ajanslar tarafından tercih edilir.
Hedef kitle ile tek yönlü bir iletişim söz konusudur.
Karşılıklı iletişim ve anlayış aşaması olarak ifade edilir.
Bilimsel ikna amaçlıdır.