Halkla İlişkiler Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hem pazarlama hem de halkla ilişkilerin hızla konseptlerinin ve yöntemlerinin bir noktada birleştiğini ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?


Ayrı fakat eşit fonksiyonlar

 

Eşit fakat üst üste binen fonksiyonlar

 

Pazarlamanın baskın olması

 

Halkla ilişkilerin baskın olması

 

Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler


2.Soru

İradi onay ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bireylerin araştırmaya açıkça ve özgürce katılmayı kabul etmeleridir.
Katılımcılara verilen araştırmaya yazılı katılım belgesidir.
Yetkili organların araştırmacıya verdiği izindir.
Fiziksel ve zihinsel engelli gruplar için ailelerden izin alınmasıdır.
Araştırmacıya verilen etik kurul kararlarıdır.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ilişkili olduğu alanlardan biri değildir?


Halkla ilişkiler
Pazarlama
Satış geliştirme
Araştırma – geliştirme
Reklam

4.Soru

Bir araştırmacının yanlış veriler uydurduğu ya da araştırma prosedürü üzerine yanlış rapor verdiği etik dışı davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel Yanıltma
Araştırma Sahtekarlığı
Bilinçli Onay
Rapor Hilesi
Bilimsel Sorumsuzluk

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluşun halkla ilişkiler birimi kurması ya da profesyonel bir ajanstan hizmet alması için gerekli nedenler arasında yer almaz?


İstihdam alanı yaratmak istemesi
Medya ile ilişki kurmak istemesi ya da ilgilenmesi
Tüketici, yatırımcı, personel, tedarikçiler vb. hedef kitleleriyle iletişim kurmakta yardıma ihtiyacı olması
Kuruluşun kurumsal imajı, büyümesinde ve başarısında halkla ilişkilerin önemli olduğunu hissetmesi
Pazarlama faaliyetlerinin bir bütün olarak planlanması

6.Soru

Halk kavramı, halkla ilişkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır?


Grup
Topluluk
Hedef kitle
Kalabalık
Yığın

7.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kriz yönetiminin temel özellikleri doğru bir şekilde verilmiştir?


Belirsizlik-Tehdit-Zaman Baskısı-Sürpriz
Sürpriz-Tehdit-Görecelik-Değişebilirlik
Belirsizlik- Zaman Baskısı- Değişebilirlik- Sürpriz
Tehdit- Görecelik- Sürpriz- Belirsizlik
Zaman Baskısı- Değişebilirlik- Tehdit- Görecelik

8.Soru

Kamuyu bilgilendirme modelinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Tarafsız tutumları olumluya dönüştürmek, olumsuz tutumları ortadan kaldırmak
Hem kurum hem de hedef kitlede gerekli olan fikir, davranış ve tutum değişikliğini yaratmak
Kuruluşun kendisi ve faaliyetleri hakkında hedef kitlesine bilgi vermek
İknayı bilimsel verilere dayanarak gerçekleştirmek
Basının ilgisini çekerek bir konunun tanıtımını yapmak

9.Soru

Planlar hangi özelliklere göre sınıflandırılır?


Sürelerine göre / Yinelemelerine göre / Teknik yapılarına göre / Kapsamlarına göre
Sürelerine göre / Esnekliklerine göre / Teknik yapılarına göre / Bütçelerine göre
Kapsamlarına göre / Yinelemelerine göre / Teknik yapılarına göre / Esnekliklerine göre
Bütçelerine göre / Yinelemelerine göre / Kalitelerine göre / Kapsamlarına göre
Kalitelerine göre / Sürelerine göre / Teknik yapılarına göre / Kapsamlarına göre

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma etiğiyle ilgili kavramlardan değildir?


Özel Nüfus
Bilimsel Yanıltma
İradi Onay İlkesi
Araştırma Sahtekarlığı
Bilinçsiz Onay

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center’ın halkla ilişkiler planı içerisinde yer almaz?


Sorunun saptanması
İtibar
Planlama
Uygulama
Değerlendirme

12.Soru

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin tamamlanması, planlanması ve uygulanmasında iletişim kuramlarının etkisi büyüktür. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin tamamlanması için aşağıdaki kuramlardan hangisi kullanılmaz ?


Kitle İletişim Kuramları
Sihirli Mermi Kuramı
İki Aşamalı Akış Kuramı
Fikir Grupları Kuramı
Difüzyon Kuramı

13.Soru

I. Ekonomik sermaye II. Bilgi sermayesi (kültürel sermaye) III. Sosyal sermaye ( toplumsal sermaye) IV. Sembolik sermaye Yukarda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumsal sermaye türlerindendir?


I ve II
II, III ve IV
I, III ve IV
Hepsi
I ve IV

14.Soru

Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinde veya ürün değişiklikleri olduğunda devreye girmek …………. temel görevi, beklenmeyen durumlarda devreye girerek ürüne yönelik sorunları halkla ilişkiler yöntemleriyle çözümlemeye çalışmak ise ……..’nın/nin temel görevi olarak ifade edilmektedir.

 Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?


Reaktif pazarlama halkla ilişkileri- Proaktif pazarlama halkla ilişkileri

Bütünleşik pazarlama iletişimi- Pazarlama iletişimi

Proaktif pazarlama halkla ilişkileri- Reaktif pazarlama halkla ilişkileri

Bütünleşik pazarlama iletişimi- Proaktif pazarlama halkla ilişkileri

Reaktif pazarlama halkla ilişkileri-Pazarlama iletişimi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri etkileyen toplumsal faktörlerden biri değildir?


Medya
Siyaset
Sanat
Ekonomi
Sendikalar

16.Soru

"Bir kuruluş, web sitesine yerleştirdiği bir anket aracılığıyla web sitesini kullanan kişilerden sitenin içeriği, anlaşılırlığı, hızı gibi konular hakkında bilgi toplamak istemektedir." Verilen örnek halkla ilişkilerde araştırma türlerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?


Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar
İmaj araştırmaları
İletişim araştırmaları
Sosyal sorumluluk araştırmaları
Toplumsal çevre araştırmaları

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tarih yazımı içinde gelişen temel perspektiflerden biri değildir?


Halkla ilişkilerin demokrasiyle ilişkisinin kurulması
Halkla ilişkilerin toplumsal rolü üzerinden ele alınması
Halkla ilişkilerin örgütsel rolü üzerinden ele alınması
dHalkla ilişkilerin kamuların bedenlerini ve zihinlerini kontrol eden bir araç olarak görülmesi
Halkla ilişkilerin toplumların etik yönelimleriyle açıklanması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biridir?


Çalışanların kariyerine katkıda bulunması
İşçilerin maddi anlamda daha üst seviyeye gelmesi
Stres ve gerilim yaratması
Yeni iş olanakları doğurması
Bulunduğun mevkiden terfi etmek

19.Soru

Çevresel ya da örgütsel etmenlerden kaynaklanan krizin temel özelliklerinden biri olmayan hangisidir?


Örgütün önleme ve öngörme mekanizmalarının yetersiz kalması
Beklenmedik ve ani değişiklikle sürpriz olması
Acil müdahale gerektirmesi ve zaman baskısı yaratması
Örgütün üst düzey hedeflerini hatta varlığını tehdit etmesi
Kolayca fırsata dönüştürülebilecek olması

20.Soru

Halkla ilişkilerin pazarlamadan ayrıldığı önemli nokta hangisidir?


Piyasa

 

Kamuoyu

 

Hedef kitlesi

 

Planlama

 

Değerlendirme