Halkla İlişkiler Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İki yönlü modeller Profesyonel Halkla İlişkiler modelleridir II. Günümüzde sadece Profesyonel Halkla İlişkiler modelleri kullanılmalıdır III. Zanaatkâr/teknik halkla ilişkiler daha çok basına yöneliktir IV. Zanaatkâr/teknik halkla ilişkiler modelleri geri besleme unsurunu dikkate almamaktadır Grunig ve Hunt’ın Dört Halkla İlişkiler Modeli ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II
II, III ve IV
I, III, ve IV
I, II ve IV
I, II ve III

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlilerinin toplumla ilişkiler uygulamaları bağlamında genellikle yürütmekte olduğu etkinliklerden birisi değildir?


Kuruluşu halkın ziyaretine açma.

Kuruluşa yeni işçiler alarak onların üzerinden tanıtım yapma.

Gruplara dağıtmak üzere yayınlar hazırlama.

Bağış toplamayı da içeren tüm gönüllü etkinliklerde kuruluşu temsil etme.

Yerel yönetimler veya bölgede ikamet edenlere hitap eden durum raporları hazırlama.


3.Soru

Arabalarda kullanılan cam filminin bakanlık tarafından yasaklanacağının duyulması ile bu sektörde çalışan işletmeler bir krizin eşiğine gelmişlerdir.
Yukarıdaki durumda krize sebep olan hangi dış çevre faktörü örneklendirilmiştir?


Doğal faktörler

Uluslararası çevre faktörleri

Teknolojik faktörler

Ekonomik faktörler

Hukuksal ve siyasal faktörler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında uygulanabilecek bir konu olarak değerlendirilemez?


Kurumsal iletişimin iyileştirilmesi
Çevrenin korunması
Eğitime destek çalışmaları
Toplumsal sorunlara destek
Kamuoyunun bilinçlendirilmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ailelerine yönelik bir iç halkla ilişkiler faaliyeti olabilir?


Basın gezisi
Kitap
Broşür
Ödül töreni
Extranet

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan örgüt dışı etmenler arasında yer almaz?


Doğal felaketler
Örgütün üst yönetiminin anlayışı
Ekonomik felaketler
Teknolojik faktörler
Hukuksal faktörler

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katılımcı gözlemin özelliklerindendir?


Gözlemci kümenin işleyişinin bir parçası değildir
Gözlemci aynı zamanda katılımcıdır
Uygulama maliyeti oldukça ekonomiktir
İnsanların günlük faaliyetlerini çalışma alanının dışında tutar
Yalnızca kurum dışı konularda gözlem yapar

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının en temel öğeleri arasında yer almaz?


Ürün
Fiyat
Tutundurma
Dağıtım
Hedef kitle

9.Soru

Hem dinleme, hem de konuşma olanağı sağladığı için iki yönlü bir iletişim fırsatı sunan kurum içi halkla ilişkiler aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma raporları
Kurum broşürü
Bilgilendirici mektuplar
Toplantılar
Kurum gazetesi

10.Soru

I. ManipülasyonII. BilgiIII. Karşılıklı etkileşim ve anlayış IV. Medyanın gelişimine katkı sağlamakYukardakilerden hangileri halkla ilişkilerin evrelerindendir?


Yalnız I
I ve II
Yalnız III
I, II ve III
Yalnız IV

11.Soru

Halkla ilişkiler tarih yazımındaki genel kanıya göre; halkla ilişkilerin ortaya çıkış dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Genel olarak eğitim düzeyinde bir artış gerçekleşmiştir.
Kitle iletişim tekniklerinde ilerlemeler kaydedilmiştir.
Gruplar arasındaki iletişim sorunları artmaya başlamıştır.
Bu dönem 18. yüzyılın ilk çeyreğine denk gelmektedir.
İnsanlar arası eşitliği savunan bir anlayış yükselişe geçmiştir.

12.Soru

Hangisi planlamanın hayat bulduğu, masa başında yapılan işlerin faaliyete dönüştürüldüğü aşamadır?


Uygulama

 

Araştırma

 

Değerlendirme

 

Planlama

 

Sunma


13.Soru

Hangisi çalışanlarla iletişim kurma araçlarından değildir?


Gazete

 

Dergi

 

Toplantı

 

Intranet

 

Blog


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Halkla İlişkilerde Kullanılan Nitel Araştırma Teknikleri" nden biri değildir ?


İradi Onay
Örnek Olay Çalışmaları
Derinlemesine Mülakat
Odak Grup
Katılımcı Gözlem

15.Soru

Paydaşların örgütü nasıl gördüğüdür. Diğer bir ifade ile bu kavram dış paydaşların örgütle ilgili algılamalarıdır.
Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır?


İtibar

İmaj

Kimlik

Kişilik

Prestij


16.Soru

Örgütsel sermaye türlerinden hangisi “örgütün ilişki ağı içinde olduğu kişi ya da grupları” yansıtmaktadır?


Ekonomik sermaye
Toplumsal sermaye
Sembolik sermaye
Bilgi sermayesi
İmaj sermayesi

17.Soru

I. Yeni teknoloji II. Ekonomik ve kültürel değişimlerIII. Pazardaki değişme ve gelişmelerIV. Tüketicilerin beklentileriV. Kalite ve standartlarYukarıdakilerden hangileri kurumda çalışanlarla iletişimin etkisini belirleyen dışsal faktörlerden sayılır?


Yalnız V
Hepsi
III ve IV
Yalnız IV
III, IV ve V

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin sözlü araçlarından biridir?


İşletme kütüphanesi

 

Yıllık raporlar

 

Afişler

 

Kara tahta

 

Seminerler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma etiğiyle ilgili kavramlardan biri değildir? 


Bilimsel yanıltma 
Araştırma sahtekârlığı 
Bilinçli onay 
İradi onay ilkesi 
Kurtarılmış bölge 

20.Soru

Tüketicilerin ilgileri, merakları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla şirketleri ve ürünleri teşhis eden, güvenilir bilgi iletişimi ve izlenimleriyle tüketici memnuniyetini ve satın almayı destekleyen programları planlama, yürütme ve değerlendirme sürecine ad verilmektedir?


Kurumsal amaçlı halkla ilişkiler

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler

Yönetim amaçlı halkla ilişkiler

Müşteri odaklı halkla ilişkiler

Sosyal amaçlı halkla ilişkiler