Halkla İlişkiler Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam-propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktasıdır?


Hepsinin medyadan yer ve zaman satın alarak bilgi iletmesi
Hepsinin otoriter sistemlerde görülmesi
Hepsinin ikna edici iletişimde bulunması
Hepsinin özel kuruluşlar adına yürütülmesi
Hepsinin sivil toplum kuruluşları adına yürütülmesi

2.Soru

Günlük etkileşimde yer alan karakterler, temalar ve ortak kategoriler üzerine temellenen toplumsal gerçeklikleri anlamamızı sağlayan ve sonuçları genelleştirilemeyen nitel araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Derinlemesine mülakat

 

Odak grup

 

Katılımcı gözlem

 

Örnek olay çalışmaları

 

Anket


3.Soru

Günümüzde enformasyon çağı nelerin bağımlılıklarının çağıdır?


global pazarların ve ekonomik olarak karşılıklı bağımlılıklarının
global pazarların ve yasalar olarak karşılıklı bağımlılıklarının
global pazarların ve insan olarak karşılıklı bağımlılıklarının
global sermayenin ve ekonomik olarak karşılıklı bağımlılıklarının
global yasaların ve ekonomik olarak karşılıklı bağımlılıklarının

4.Soru

Bir kurumun itibarı yönetilirken göz önüne alınan temel etkenlerden olmayan hangisidir?


Ürün ve hizmet kalitesi
Yenilikçilik anlayışı
Sosyal sorumluluğu
Finansal durumu
Ürün ve hizmet çeşitliliği

5.Soru

I) Konuyla ilgili personelin yetiştirilmesi gerekir II) Toplumsal faktörlerin halkla ilişkiler üzerindeki etkilerini araştırmalısınız III) Gözlemlediğiniz faaliyetlerle olması gerekenleri karşılaştırmak durumundasınız IV) Çevrenizdeki kuralları, rolleri ve rutinleri anlamak zorundasınız V) Gözlemlediğiniz ve kaydettiğiniz günlük faaliyetlere katılmanız gerekir Formel bir katılımcı gözlem çalışması yürütmek yukarıdakilerden hangilerini gerektirir?


I, II ve III
I, III ve V
II ve IV
II,III ve IV
III, IV ve V

6.Soru

Amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planına ne ad verilir?


Vizyon

 

Misyon

 

Strateji

 

Politika

 

Hedef


7.Soru

Basın ajanlığı olarak geçen eylem hangi halkla ilişkiler modeli içerisinde yer almaktadır?


Basın Ajansı/Tanıtım Modeli
Kamuyu Bilgilendirme Modeli
İki Yönlü Asimetrik Model
İki Yönlü Simetrik Model
Durumsal model

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler temelli lobicilik faaliyetine örnek olarak gösterilebilir?


Kurum ya da kuruluşun sosyal sorumluluk projelerini desteklemesi.
Kuruluşun, kredi kartlarının faizini düşürmeye yönelik yasa çıkartma çalışmaları.
Bir bankanın spor organizasyona maddi destekte bulunması.
Kuruluşun çalışan personeli yayınlar, bültenler ve toplantılarla bilgilendirilmesi.
Kuruluşun özel etkinlikler planlaması ve yürütmeye yardım etmesi.

9.Soru

“Bilinçli ve sistematik olarak algıları biçimlendirme, kavrayışları yönlendirme ve istenilen amaca ulaşmasına yardımcı olacak bir tepkinin elde edilmesi için davranışları yönetme çabasıdır” tanımı, halkla ilişkilerle karıştırılan hangi alanı tanımlamaktadır?


Pazarlama
Reklam
Propaganda
Lobicilik
Sponsorluk

10.Soru

Bernays halkla ilişkiler uzmanlarının ne olduğunu belirtmektedir?


hem tarafsız olduklarını hem de müşterilerinin avukatı
hem tarafsız olduklarını hem de müşterilerinin alıcıları
hem tarafsız olduklarını hem de müşterilerinin patronu
hem taraflı olduklarını hem de müşterilerinin avukatı
hem patron olduklarını hem de müşterilerinin avukatı

11.Soru

"Kuruluşun geleceği, müşterileri kadar topluluk liderleri, çalışanları, sendikalar, finansal kurumlar ve hissedarları içine alan önemli gruplarca nasıl görüldüğüne bağlıdır. Kuruluşun amacı mümkün olduğu kadar bu hedef grupları memnun etmektir." şeklinde ifade edilen, pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerilen modellerden hangisinin açıklamasıdır?


Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar
Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar
Pazarlamanın baskın olması:
Halkla ilişkilerin baskın olması
Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler

12.Soru

Örgütsel sermaye türlerinden hangisi “örgütün ilişki ağı içinde olduğu kişi ya da grupları” yansıtmaktadır?


Ekonomik sermaye
Toplumsal sermaye
Sembolik sermaye
Bilgi sermayesi
İmaj sermayesi

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz sonrası dönem içerisinde ele alınan kriz aşamalarından biridir? 


Kavramsal olarak başlangıç aşaması 
Yeniden yapılanma aşaması 
Kuluçka dönemi 
Hücum aşaması 
Kurtarma aşaması 

14.Soru

Günümüzde halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar konusunda gerçekleştirilen önemli çalışmalar hangi üniversitenin bünyesinde yürütülmektedir?


Stirling Üniversitesi
Oxford Üniversitesi
Harvard Üniversitesi
Essex Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi

15.Soru

“Bir kurumla kamusu arasındaki iletişim yönetimi” hangi alanın tanımlarından biridir?


Propaganda
Pazarlama
Reklam
Halkla ilişkiler
Gazetecilik

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkiler tanımlarına göre ortaya çıkan önemli kuramlar doğru olarak verilmiştir?


Lobicilik - Kamuoyu - Sponsorluk
Kamuoyu - Sponsorluk - İletişim programı
Özdenetim - Kamuoyu - İletişim programı
Özdenetim - Kamuoyu - Lobicilik
Üst yönetime bağlı çalışma - Kamuoyu - İletişim programı

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri olan "Konu/Sorun Yönetimi" başlığını tanımlamaktadır?


Halkla ilişkilerin; karşılıklı yarara dayalı idari ve yerel toplum ilişkilerini inşa eden ve sürdüren bir alanı olarak tanımlanmaktadır.
Bireylerin, örgütlerin ve ülkelerin karar alma sürecinde siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
Gözlem ve farkına varma, krizi önleme, kriz iletişimine inanma, krize hazırlıklı olma ve değerlendirmeaşamalarından oluşmaktadır.
Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı ifade etmektedir.
Kurumları ve kamularını etkileyen sorunları önceden tahmin etme, belirleme, değerlendirme ve tepki vermenin proaktif süreci olarak tanımlanmaktadır.

18.Soru

Sosyal medya için işbirliği kavramını vurgulayan, bireylerin İletişim, İşbirliği, Eğitim ve Eğlence olmak üzere dört temel nedenle sosyal medya kategorilerini kullandığını ortaya atan araştırmacılar kimlerdir?


Safko ve Brake
M. Levine ve J. C.Levinson
E.Bernays ve Ivy Lee
Grunig ve Hunt
Wilcox ve Nolte

19.Soru

"Bir tekstil işletmesi müşterilerinden aldığı geri bildirimler sonucunda daha yeni ve moda olan bir baskı tekniği kullanılarak imal edilen ürünlere müşterilerin talebinin daha yüksek olacağını belirlemiştir. Yeni teknolojinin gelmesi ile işsiz kalacağını düşünen çalışanlar ise bu baskı tekniğinin gereksiz olacağı yönünde görüş bildirmektedirler." Verilen örnek Asimetrik Modelin hangi dezavantajına vurgu yapmaktadır?


Kurumsal miyopi
Gelenek
Etkililik
Seçkinlik
Tutuculuk

20.Soru

Halkla ilişkilerde karar vermede kriterleri oluşturan resmi veya gayrı resmi kurallara ______ denir.


Vizyon

Misyon

Politika

Hedef

Strateji