Halkla İlişkiler Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi RACE halkla ilişkiler planının anahtar kavramlarından birisi değildir?


Araştırma

 

Eylem

 

İletişim

 

Hedefler

 

Değerleme


2.Soru

Halkla ilişkilerle benzer kabul edilen alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Reklamcılık-Medya-Lobicilik
Pazarlama-Reklamcılık-Propaganda
Medya-Propaganda-Pazarlama
Medya-Pazarlama- Lobicilik
Lobicilik-Reklamcılık- Propaganda

3.Soru

Kriz öncesi dönemi oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangi şıkta doğru verilmiştir?


Başlangıç noktası- kuluçka dönemi

 

Kuluçka dönemi-kurtarma safhası

 

Kurtarma safhası- belirme anı

 

Belirme anı-hücum safhası

 

Hücum safhası-başlangıç noktası


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü asimetrik modelin negatif yönlerinden birisidir?


Gelenek

Kurumsal miyopi

Sistemin kapalı oluşu

Etkililik

Seçkinlik


5.Soru

İşletmelerin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması; örgütün yetenekleri, kendine özgü varlık ve kaynakları; pazarda avantaj sağlayan herhangi bir durumu hangi SWOT kavramını tanımlar?


Yenilik
Tehdit
Üstünlük
Zayıflık
İtibar

6.Soru

Yeni bir fikrin kabul edilme sürecini konuya farkındalık yaratılması, dikkat çekilen konunun diğer insanlarla paylaşılması ve davranış biçimine dönüşmesi şeklinde açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Yayılma Kuramı
Fikir Grupları Kuramı
Sihirli Mermi Kuramı
Gündem Oluşturma Kuramı
İki Aşamalı Akış Kuramı

7.Soru

1960 yılının sonlarında kurulan ve ülkemizde halkla ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak görülen ; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet Planlama Teşkilatı
Nüfus Planlama Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı
İdari Danışma Merkezi
Türkiye Amme İdaresi Enstitüsü

8.Soru

Sosyal sorumluluk projeleri hangi modelin uygulamalarına bir örnektir?


Durumsal model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü asimetrik model

9.Soru

Bernays, kitle psikolojisi üzerine çalışmalarında kimlerden etkilenmiştir?


Yalnızca Sigmund Freud
Yalnızca Gustave Le Bon
Mauleen Moloney
Moloney ve Cutlip
Sigmund Freud ve Gustave Le Bon

10.Soru

Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının gelişmesiyle, tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkiler ne tür bir hal almaktadır? 


Daha teokratik
Daha demokratik 
Daha otoriter 
Daha kaotik 
Daha oligarşik 

11.Soru

I-Bilgi toplumunda ağırlıklı olarak bilgisayar teknolojisi ve bilgisayara dayalı enformasyon, internet şebekeleri ve veri bankaları kullanılmaktadır.
II-Bilgi toplumunda, gerek kurum içi gerekse kurumun hedef kitleleri ya da kamularıyla girdiği tüm iletişim süreçleri de önem taşır.
III-Bilgi toplumunun kurumsal açıdan sonucu, kurum ve kuruluşların en önemli girdisinin üretim faktörü haline gelmesidir.
Bilgi toplumuyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

 

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve II

 

II ve III


12.Soru

Halkla ilişkilerin profesyonelleşerek başlı başına bir meslek olması hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?


16. yüzyılda
17. yüzyılda
18. yüzyılda
19. yüzyılda
20.yüzyılda

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin reklam ve propagandayla ilişkisi hususunda yanlış bir ifadedir?


İkna edici iletişim biçimleri olmaları ortak noktalarıdır.
Fikir, mal ve hizmetlere müşteri yaratmayı amaçlarlar.
Temelde kamu yararını sağlamayı hedeflerler.
Mesajların tekrar yoluyla akılda kalmasını amaçlarlar.
Özdeşleşme mekanizmasından yararlanırlar.

14.Soru

Laboratuvarda deney yapan bir araştırmacının kurduğu hipotezi doğrulamak için bazı verileri kasıtlı biçimde değiştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin ihlali ile ilişkilidir?


Etik

Örneklem

Veri analizi

Veri toplama

Araştırma yöntemi


15.Soru

Televizyonda her hafta geniş kitleler tarafından izlenen bir dizide kullanılan tüm arabalar sadece belirli bir markaya ait modelleridir. Bu dizinin yapımcıları ile bu araba markasının halkla ilişkiler yöneticileri arasında belli ki bir sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile sponsorluğun hangi boyutu kullanılmaktadır?


Reklam

Ürün yerleştirme

Satış geliştirme

Ürün tanıtımı

Halkla ilişkiler


16.Soru

Sponsor kuruluşun ya da ürünlerinin sponsoru olduğu sinema veya televizyon programında yer alarak izleyicilere etki etmesi sponsorluğun hangi alanla ilişkisini açıklamaktadır?


Halkla ilişkiler
Reklam
Satış geliştirme
Ürün yerleştirme
Kurumsal iletişim

17.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde halkla ilişkilere örgütsel bakış açısıyla yaklaşan görüş açıklanmaktadır?


Halkla ilişkiler bu alanda spesifikleşmiş bir rol olarak ortaya çıkar. Çünkü kurumlar olmadan halkla ilişkiler kolay kolay çevreye uyarlanamaz ya da onu kendine uyarlayamaz.
Halkla ilişkilerin gelişmesinde toplumdaki rollerin giderek artan uzmanlaşmasının önemli bir yer tuttuğunu vurgulanır.
Analizler ağırlıklı olarak bilgilendirilmiş ve aktif yurttaşların demokratik ideallerine yöneliktir.
Halkla ilişkilerin demokratikleşmeyle ilgisi vurgulanır.
Halkla ilişkilerin ortaya çıkış sürecini, kurumların büyüme ve kârlılıklarını artırmak için kamuların zihinlerini ve bedenlerini kontrol altına almada bir araca duydukları ihtiyaçla açıklar.

18.Soru

Kurumun dış çevresiyle yakın, karşılıklı iyi niyete ve güvene dayalı, iki yönlü ve süreklilik arz eden ilişkiler tesis etmesini ve geliştirmesini sağlayan iletişim uygulamalarına ne denir?


Kurum dışı halkla ilişkiler
Kurum içi halkla ilişkiler
Durumsal Model
İki Yönlü Simetrik Model
İki Yönlü Asimetrik Model

19.Soru

I-Acil müdahele gerektirir ve zaman baskısı yaratır.
II-Örgütün imajını, insan kaynaklarını, finans yapısını ya da doğal kaynaklarını tehdit eder.
III-En belirgin ve gerilim yaratıcı özelliği belirsizliktir.
Krizle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

 

Yalnız III

 

I ve II

 

I, II ve III


20.Soru

Bir çatışma durumunda diğer tarafın bakış açısını anlayarak bir avantaj oluşturmayı amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?


İki yönlü asimetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü simetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
Durumsal model