Halkla İlişkiler Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangi dönemde meslek hakla ilişkiler olarak adlandırılmaya başlamıştır?  


Küresel Enformasyon Çağı Dönemi

İkinci Dünya Savaşı Dönemi

Creel Komitesi

Yeşerme Aşaması  

Kükreyen Yirmiler


2.Soru

Bu kavram, halkla ilişkiler için kuruluşun ilgili olduğu tüm çevredir. Örneğin, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve yerel merciiler gibi. Diğer taraftan, aynı kavram pazarlama açısından bakıldığında potansiyel alıcıları tanımlamak için kullanılır.
Yukarıda hangi kavramın tanımı verilmiştir?


Pazar

 

Şirketin imajı

 

Hedef kitle

 

Medya reklamcılığı

 

Müşteri


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan nitel araştırma teknikleri arasında yer almaz?


Odak grup
Sözlü sınama
Örnek olay çalışmaları
Derinlemesine mülakat
Katılımcı gözlem

4.Soru

Bir halkla ilişkiler çalışmasında her şeyden önce, işe hangisiyle başlamak gerekir?


Planlama

 

Uygulama

 

Araştırma

 

Değerlendirme

 

Yayınlama


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve basılı kurum dışı halkla ilişkiler araçlarından biridir?


Sergiler
Geziler
Toplantılar
Bültenler
Yarışmalar

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir?


Reklamcılık
Lobicilik
Kriz Yönetimi
Medya İlişkileri
Kurumsal Kimlik ve İmaj

7.Soru

“Kurumsal halkla ilişkiler, kurum pazarlamasının kontrolü altına konulmalıdır. Halkla ilişkilerden pazarlamaya destek olması için faydalanılır.”

Philip Kotler ve William Mindak tarafından pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki örgütsel ilişkiyi izlemek için önerdikleri yukarıda açıklanan model hangisidir?


 Ayrı, fakat eşit fonksiyonlar

Eşit, fakat üst üste binen fonksiyonlar

Pazarlamanın baskın olması

Halkla ilişkilerin baskın olması

Aynı fonksiyon olarak pazarlama ve halkla ilişkiler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Grunig ve Hunt’ın dört halkla ilişkiler modelinden birisi değildir?


Basın ajansı (tanıtım modeli)

Kamuyu bilgilendirme modeli

Tek yönlü simetrik model

İki yönlü asimetrik model

İki yönlü simetrik model


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam-propaganda ve halkla ilişkilerin ortak noktasıdır?


Hepsinin medyadan yer ve zaman satın alarak bilgi iletmesi
Hepsinin otoriter sistemlerde görülmesi
Hepsinin ikna edici iletişimde bulunması
Hepsinin özel kuruluşlar adına yürütülmesi
Hepsinin sivil toplum kuruluşları adına yürütülmesi

10.Soru

Halkla ilişkilerin tanımlarındaki belirgin noktalardan biri olan ve “herhangi bir gruba dahil bireylerin tartışarak, bir konuda birbirleri üzerindeki karşılıklı etkileşimleri sonucu ortaya çıkan kanaatler” olarak tanımlanan kavram hangisidir?


İletişim Programı

 

Eleştirel Araştırma

 

Yönetim Fonksiyonu

 

Kamuoyu

 

İkna Edici İletişim


11.Soru

Katılımcı gözlemde araştırmacının ikili konumu neyi ifade eder?


Araştırmacının iki düşünce arasında kararsız kalışını
Araştırmacının iki grup arasında kararsız kalışını
Araştırmacının hem gözlemci hem katılımcı olduğunu
Araştırmacının hem sıradan insan hem de araştırmacı vasfını birlikte taşıdığını
Araştırmacının veri analizinde nesnel olamadığını

12.Soru

Basın ajansı/tanıtım modelinin uygulamalarına hangi yıllardan itibaren rastlanmaktadır?


1850

1870

 

1900

 

1920

 

1960


13.Soru

I. Organizasyon faaliyetleriII. ToplantıIII. SergiIV. Sosyal paylaşım ağlarıYukarıdakilerden hangisi dış hallkla ilişkilerde ortam ve araçlar kapsamındadır?


I ve II
Hepsi
Yalnız IV
II ve III
I,II ve III

14.Soru

Kurumun dış çevresiyle karşılıklı ilişkilerinin düzenlemesi amacıyla, iknayı temel alan iletişimin oluşturulması ve geliştirilmesi esasına dayalı halkla ilişkiler kampanyaları, kapsamlı ve yoğun bir süreçtir. Bu sürecin aşamaları, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?


Planlama, araştırma, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi
Araştırma, uygulama, ve sonuçların değerlendirilmesi
Araştırma, uygulama, planlama ve sonuçların değerlendirilmesi
Araştırma, planlama, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi
Planlama, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi

15.Soru

Kurumlar tarafından paydaşları ile yürüttükleri bilinçli ve planlı şekilde oluşturulan iletişim çalışmaları sonucunda ortaya çıkan, güvene, duygusal bağlılığa, sadakate, iyi niyete, sevgi ve saygıya dayanan kavrama ne ad verilir?


İtibar yönetimi
Lobicilik
Kurumsal itibar
Sosyal sorumluluk
Sponsorluk

16.Soru

I. Kişilerarası iletişim ve örgütsel iletişim alanında kültürel değişimler II. Toplumsal faktörlerin halkla ilişkiler üzerindeki etkileri III. Uluslararası bağlamda etik IV. Dünya’daki olaylar V. Eğitim alacak uzmanların özgeçmişleri Halkla ilişkiler faaliyetlerinin uluslararası bir nitelik kazandığı göz önünde bulundurulduğunda, halkla ilişkiler eğitiminde yukarda verilenlerden hangi hususlar dikkate alınmalıdır?


III, IV ve V
I,II ve III
IV ve V
II, III, IV ve V
I, II, III ve IV

17.Soru

Barnum’un temsilcisi olduğu model aşağıdakilerden hangisidir?


Durumsal model
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
Basın ajansı/tanıtım modeli
İki yönlü asimetrik model

18.Soru

Kuruluşlar hedef kitlelerine ve paydaşlarına ulaşarak, karşılıklı anlayış sağlamayı amaçlarlar. Halkla ilişkiler bu yönetim sürecinin önemli bir ayağını oluşturur. Çeşitli organizasyonlar ve kitle iletişim araçlarının kullanımını buna örnek olarak verebiliriz. Dış halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçları; organizasyon faaliyetleri, kitle iletişim araçları ve medya ile ilişkiler olarak sıralanabilir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi dış halkla ilişkilerde kullanılan ortam ve araçlardan biri değildir?


Yarışma
Sergi
Fuar
Festival
SWOT

19.Soru

Belli bir bölge veya kente özel halkla ilişkiler faaliyetleri söz konusu olduğunda halkla ilişkiler uzmanı aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisini seçmesi gerekir?


Radyo
Intranet
Extranet
Basın Bülteni
Blog

20.Soru

Uluslararası İş İletişimcileri Derneği (IABC) tarafından oluşturulan Profesyonel İletişimciler İçin Etik Kodlar hangi yılda yayınlanmıştır?


1950
1965
1983
1995
2001