Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Organizasyondaki tüm bireylerin katılımını zaruri gören, faaliyetlerin tamamında paydaşların örgüt içi sorumlulukları paylaştığı bir sistemi gerçek kılmayı hedefleyen çabaların bütününe ne ad verilmektedir? 


Misyon

Vizyon 

Stratejik planlama 

Stratejik yönetim 

Halkla ilişkiler 


2.Soru

“Çevre konusunda yürütülen sosyal sorumluluk kampanyaları dolayısıyla yaşadıkları yörede doğal hayatın korunduğunu düşünen, ancak bu kampanya dolayısıyla yöreye yönelik turistik hareketliliğin arttığını fark edemeyen ve aynı zamanda doğal hayatla ilgili olumlu gelişmeyi çevresindekilerle henüz paylaşmamış kişilerdir.” 

Bu örnek hangi hedef kitle kategorisi ile açıklanabilir?


Bilinçli hedef kitle

Aktif hedef kitle

Hedef kitle olmayalar

Her konuda aktif hedef kitle

Tek bir konuda aktif hedef kitle


3.Soru

Bir halkla ilişkiler kampanyasında, zamanlamanın yapılacak işlerin akışına dökülmüş şekline………………….. adı verilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?


Uygulama takvimi

Uygulama şeması

Uygulama kontrol listesi

Uygulama alanı

Uygulama dosyası


4.Soru

Sadece davetiye ile katılınabilen, kültürel, dinî, ya da hayat döngüsü kavramları ile bütünleşmiş kutlama ya da anma törenlerine ne ad verilir?


Pazarlama etkinlikleri

Festivaller

Spor etkinlikleri

Fuar ve sergi etkinlikleri

Sosyal/yaşam döngüsü etkinlikleri 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler kampanyasının durum analizi kısmında incelenmesi gereken dış faktörlerden birisidir?


Durum tablosu 

Kaynaklar 

Politikalar 

Misyon 

Destekleyici paydaşlar 


6.Soru

................... analizi; kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumun sahip olduğu fırsatları ve kurum için var olan tehditleri belirlemek açısından çok önemlidir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Paydaş

SWOT

Hedef kitle

Kurum

İletişim


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik tanıtımları için kullanılabilecek geleneksel ve geleneksel olmayan 5 taktikten biri değildir?


Reklam

Halkla İlişkiler

Çapraz promosyon

Empati

Özel tanıtımlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir durumun güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamak, fırsat ve tehditleri belirlemek için etkili bir yoldur?


Reynolds analizi

SWOT analizi

Kriptolama

İşletme analizi

Mal analizi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanya sürecinde uygulama aşamasının amaçlarından biri değildir?


Mesaja maruz bırakma

Mesajın doğru yayılması

Mesajın kabul edilmesi

Tutum değişikliği

Mesajın değerlendirilmesi


10.Soru

“Önceden belirlenmiş ve bir amaç dahilinde geliştirilen soruları sorma ve yanıtalmaya dayalı olarak gerçekleştirilen karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecidir”                                                                                                Yukarıda verilen tanım aşağıdaki hangi kavrama aittir?


Anket

Odak Grup Çalışmaları

Katılımcı Gözlem

İçerik Analizi

Mülakat


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler programı için hazırlanabilecek bir uygulama planı için gerekenler arasında yer almaktadır?


Uygulama takvimi

Etkinliğin duyurulması

Hedef kitle veri analizi

Kitle iletişim aracının seçimi

Uygulama izlenimleri


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wolhfei  ve Whelan'a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında dört yenilikçi unsurundan birisidir? 


Kişisel başarı 

Kişisel kabul 

Yüksek düzeyde etkililik 

Motivasyon 

Problem çözme 


13.Soru

Hangisi yeni medyanın özelliklerinden biridir?


Etkileşimli feedback ve tartışma

Dolaylı tek yönlü yapılanma

Geniş izleyiciye yönelik olma

Kurumsal mülkiyete dayalı yapı

Yerel ve bölgesel hedef gruplar


14.Soru

Bir halkla ilişkiler çalışmasının uygulama planı içerisinde yer alan uygulama şemasının içeriğini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


Görev dağılımı

Uygulama takvimi

Uygulama kontrol listesi

Uygulama bütçesi

Görev tanımı


15.Soru

  1. Planlama
  2. Kontrol
  3. Üstün olma
  4. Performans ölçümü


Yukarıda verilenlerden hangileri "yönetim" ile ilgilidir?


I, II

II, III

I, II, III

I, II, IV

II, III, IV


16.Soru

Bir kurumun dış çevresindeki hedef kitle çeşitliliğine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevrelerden biri değildir?


Mesleki örgütler

Tüketiciler

Rakipler

Finans Piyasası

Tedarikçiler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararlarından biridir?


Bütçeleme ve harcamaların etkin bir biçimde planlanması gerçekleşir.

Çevre ile organizasyonu bütünleştirir ve organizasyonun tüm kaynaklarını uyum içerisinde yönetir.

Gelecek odaklı uzun dönemli amaçlar ile ilgilenir ve ekip çalışmasına dayalıdır.

Katılımcı bir yaklaşımdır ve hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.

Bütünü kapsayan, bütünleştirici ve birleştiricidir; aynı zamanda esnektir.


18.Soru

 I. Yineleme

II. Sabırlı çalışma

III. Dürüstlük

IV. Tek yönlü ilişki

V. İnandırıcılık

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin temel ilkeleri ile ilişkilidir?


I, II, III, V

I, II, III, IV, V

II ve IV

III, IV, V

I, III, V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla zamana bağlı olarak gelişen ilişki düzeyine göre hedef kitle olarak yapılan sınıflandırmada yer almamaktadır?


Hedef kitle haline gelenler

Hedef kitle olmayanlar

Aktif hedef kitle

Pasif hedef kitle

Bilinçli hedef kitle


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulama süreçleri arasında değildir?


Teknolojik gelişmeler

Durum değerlendirmesi

Amaçların belirlenmesi

Ölçümleme ve değerlendirme

Etkinlik raporu