Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen IPRA’nın değerlendirme modeli ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sonuç değerlemesinde çıkan sonuçlar, kuruluş üst yönetimi veya müşteri firmaların karar yetkilileri ile üzerinde anlaşmaya varılmış hedefler ile bağlantılı olma gerekliliği taşımamaktadır.

Nirengi noktaları belirlemek, halkla ilişkiler değerlendirmesinde kullanılabilecek temelleri sağlaması bakımından önemlidir.

Değerlemenin, kampanyanın her aşamasında uygulanması idealdir.

Girdi hedefleri ile uyumlu çıktı hedefleri belirlemek önemlidir.

Sonuçları değerleme, halkla ilişkiler çalışmalarının son sonuçları üzerine odaklanmaktadır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yöneticisinin, medya ile ilişkilerini geliştirirken ve korurken kaçınması gereken hususlardandır?


Medyanın çalışma düzeni göz ardı edilmeli

Dürüst olunmalı

Ulaşılabilir olunmalı

Şeffaf olunmalı

Adil olunmalı


3.Soru

Kendi bünyesinde halkla ilişkiler birimine sahip olan büyük bir kuruluşa ait tipik bir yıllık bütçede genel itibariyle aşağıdakilerden hangisi bulunur?


Danışma ücretleri

Mutfak ücretleri

Yakıt ücretleri

Bahşiş ücretleri

Taksi ücretleri


4.Soru

PRCA, IPR, PRWeek Araştırma ve Değerlendirme Modeline göre “Hedeflediğimiz yere ulaştık mı?'' sorusunu aşağıdaki hangi aşamada sorabiliriz?


Denetim

Hedefler

Ölçümleme ve Değerlendirme

Strateji ve Plan

Sonuç


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinde yer alan Güçlü yönler ile ilgili sorulan sorulardan biridir?


Yeterli finansal kaynağımız var mı?

Yeni bir pazar bölümüne girebilir miyiz?

Ürün/hizmet portföyümüzü genişletebilir miyiz?

Rakiplerimiz zayıf mı yoksa güçlü mü?

Sektörün genişleme ihtimali var mı?


6.Soru

Halkla ilişkiler iki temel unsura hizmet eder. Aşağıdakilerden hangisinde bu unsurlar doğru olarak verilmiştir?


Hedef kitle-Algılanma

Kurum/ürün-Hedef kitle

İletişim-Algılanma

Ürün-Hedef kitle

İletişim-Pazarlama


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT Analizinde zayıf yönleri ifade eden sorulardan biridir?


Neyi kötü yapıyorsunuz?

Karşınıza çıkacak iyi fırsatlar nelerdir ve nerelerdedir?

Avantajlarınız neler?

Neyi iyi yapıyorsunuz?

Rekabetle ilgili durum nedir?


8.Soru

Aşağıda seçeneklerden hangisinde etkinlik aşamaları (soldan sağa) doğru olarak sıralanmıştır?


Düzenleme, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme, tasarım

Araştırma, tasarım, planlama, düzenleme, uygulama , değerlendirme

Düzenleme, araştırma, planlama , değerlendirme, tasarım, uygulama

Araştırma, planlama, uygulama ,değerlendirme, tasarım, düzenleme

Araştırma, tasarım, düzenleme, planlama, uygulama ,değerlendirme


9.Soru

.......................... bireyin gereksinimlerinin hiyerarşik bir yapıya sahip olduğunu iddia eder. Ona göre, gereksinimler aşağıdan yukarıya doğru şöyle sıralanır: Fizyolojik, güvenlik, sevgi-ait olma, saygı, kendini gerçekleştirme. Aşağıdakilerden hangi bilim insanı cümlede boş bırakılan yere gelmelidir?


Sigmund Freud

Abraham Maslow

Jean Piaget

Alfred Adler

Gustav Jung


10.Soru

gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız sorusu stratejik planlama sürecinin hangi kavramıyla ilişkilidir?


mevcut durum analizi

stratejiler,taktikler

izleme ölçme ve değerlendirme

stratejik amaçlar

misyon,vizyon, ilkeler


11.Soru

Halkla ilişkiler kampanyası planlama sürecinde yapılması hem problemlerin değerlendirmeye alınması böylelikle sorun veya fırsatların belirlenmesi bakımından hem de bu problemlere ilişkin neler yapılması gerektiği açısından aydınlatıcı olan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?


Gantt şeması

Faaliyet çizelgesi

Etkinlik takvimi

SWOT analizi

Eylem programı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının, halkla ilişkiler araçlarını bünyesinde barındıran İnternet uygulamalarında özellikle dikkat etmeleri gereken özelliklerden biridir?


Şeffaflık

Gelenekselcilik

Kullanışlılık

Yenilik

İlgi çekicilik


13.Soru

Araştırmada  nitel veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen veriler nasıl analiz edilmelidir?


İstatistiksel analiz 

Verilerin hedef ve konularına göre başlıklandırılması ve çeşitli temalar etrafında gruplandırılarak analiz edilmesi 

T-test analizi 

Varyans analizi 

Korelasyon analizi 


14.Soru

“Rekabetle ilgili durum nedir?” veya “İşiniz, ürününüz ya da hizmetiniz için gerekli özellikler değişiyor mu?” gibi konular SWOT analizinin hangi adımı ile ilgilidir?


Güçlü yanlar

Zayıf Yanlar

Fırsatlar

Tehditler

Değişkenler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ile ilgili bir özelliktir?


Dolaylı tek yönlü yapılanma vardır.

Feedback çok yavaş, zor ve sınırlı ölçüdedir.

Kurumsal mülkiyete dayalı yapısı vardır.

Etkileşimli feedback ve tartışma ortamı vardır.

Önceden belirlenmiş formattadır.


16.Soru

Büyüklük ve taşıdıkları önem sebebiyle medya ve turizm sektörünün ilgisini üzerine çeken etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Bilimsel etkinlikler

Kültürel etkinlikler

Yöresel etkinlikler

Majör etkinlikler

Mega etkinlikler


17.Soru

Halkla ilişkiler kampanya değerlendirmesinde ilk olarak cevabı aranacak temel soru nedir?


Medya ilişkileri sağlıklı mı?

Amaçlar doğru belirlendi mi?

İş hedeflerine ne ölçüde ulaşıldı?

Hedefe ne ölçüde ulaşıldı?

Ölçümleme ve değerlendirme doğru yapıldı mı?


18.Soru

Halkla ilişkiler sürecinin başarısında aşağıdakilerden hangisi önemli yer tutmaktadır?


Amaç ve hedefler

Hedef kitle

Organizasyon

Tasarım ve sunum

Değerlendirme


19.Soru

...................., genel kampanya için yol haritası ve ana mesaj temaları sağlarken aynı zamanda planlanan eylem ve kampanya bileşenleri için de temel sunar.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Taktik

Durum analizi

Strateji

Hedef kitle

Değerlendirme


20.Soru

Planlama, üstün olma, eyleme yönelme ve organizasyonun amaçlarına en uygun bağlantılarına odaklanma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


Amaç

Kampanya

Strateji

Yönetim

Hedef