Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinde ürün ya da markanın cevaplaması gereken sorulardan biri değildir?


Hedefler

Güçlü yönler

Zayıf yönler

Tehditler

Fırsatlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlanan etkinliğin, hedefine uygun ve hedefe ulaşabilmek için yönetilmesi gerektiğini ifade eden yaklaşımdır?


Detay yönetimi

Mekan keşfi

Odaklanma

Kontrol listesi

Hedef odaklı yaklaşım


3.Soru

Olimpiyatlar aşağıdaki etkinlik türlerinden hangisi içerisinde değerlendirilir?


Major etkinlikler

Mega etkinlikler

Hallmark/yöresek etkinlikler

Yerel etkinlikler

Özel etkinlikler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Allen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu büyüklüğüne göre etkinlik sınıflandırmasında yer alan etkinlik türlerinden birisidir?


Uydurulmuş etkinlikler 

Sanatsal gösteriler 

Hallmark/yöresel etkinlikler

Akademik/bilimsel etkinlikler 

Topluma hizmet etkinlikleri 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın dosyasında bulunması gerekenler arasında yer almaz?


Basın bülteni

Toplantı veya geziye katılanların listesi

Basın mensupları için ses kayıt cihazı

Kurum hakkında önemli ve kısa bilgilerin yer aldığı broşür veya rapor

Konu ile ilgili kurumun çıkardığı yayınlar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vaka incelemelerinde araştırma tasarımının veri toplama sürecini biçimlendiren bileşenlerinden değilidir ?


Anket

Araştırma soruları

Önermeler ya da hipotezler

Analiz Birimi

Veri Toplama Süreci


7.Soru

I. Halkla ilişkiler eyleminin iç ve dış hedef kitlelerini bilgilendirmek

II. Halka ilişkiler eyleminin mümkün olduğunca desteklenmesi ve kabul edilmesi için bu hedef kitleleri ikna etmek

III. Halka ilişkiler eyleminin gerçekleştirilmesi için gerekli istekleri eyleme dönüştürme hususunda bu hedef kitleleri eğitmek.

Halkla ilişkilerde iletişim stratejisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri bulunmalıdır?


I, II, III

Sadece I

Sadce II

II ve III

I ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminde iletişim stratejilerini belirlerken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir?


Kurumsal hedeflerin belirlenmesi

Etkinlik türünün belirlenmesi

Pro-aktif mi yoksa reaktif bir strateji mi izleneceğine karar verilmesi

Değiştirmeye ihtiyaç duyulan şeylerin belirlenmesi

Şirketi toplum önünde kim ya da kimlerin temsil edeceğine karar verilmesi


9.Soru

Yayınlanma sıklığı ve zaman sınırlaması gibi özellikler medya ile ilgili hangi tür bilgileri ifade etmektedir?


Yayın politikası

Sistematik bilgiler

Okuyucu profili

Dağıtım sistemi

Biçimsel özellikler


10.Soru

………………………………. , herhangi bir şekilde kurumla ilinti olan kişi, grup, kurum ya da kuruluşun tanımlanmasını, beklenti ve isteklerinin ve kuruma olan etkilerinin analiz edilmesi sürecini ifade etmektedir.        

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


Paydaş analizi

Hedef kitle analizi

SWOT analizi

Kurum analizi

Beklenti analizi


11.Soru

Halkla ilişkilerde uygulama planları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Uygumaya başlamadan önce hedef kitleyi temsil eden küçük gruplar üzerinde bir pilot çalışma yapılmalıdır.

Uygulama takvimi, zamanlamanın yapılacak işlerin akışına dönüşmüş şeklidir.

Medya halkla ilişkiler uygulamalarının görünen yüzüdür. 

Basın bültenlerinin "Yedi Unsur Formülü"ne uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

Basın toplantıları yüz yüze yapılmak zorundadır. 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyasının değerlendirilmesi aşamasında değerlendirmecinin karşısına çıkan engellerden biri değildir?


Bilimsel yöntemlere gösterilen olumsuz tutumlar

Ölçmenin faydalı olacağına ilişkin yönetici destekleri

Personel eksikliği

Bütçe eksikliği

Zaman eksikliği


13.Soru

Organizasyonel yapılardaki mükemmeliyetçi anlayışın gerçekleştirilmesindeki kilit rol aşağıdakilerden hangisindedir?


İletişim

Planlama

Kültür

Yönetim

Uygulama


14.Soru

Halkla ilişkiler uygulamalarında basın ilanları hangi formüle göre hazırlanır?


Yedi unsur

Uygulama planları

Medya turu

Basın dosyası

Uygulama şeması


15.Soru

Goldblatt'ın belirttiği etkinlik tanıtımları için kullanılabilecek taktiklerden biri olan; "Kutlamaların donatılması ya da kendi reklamları yapılan etkinliğin zaman ve gününe etiketlenmesi gibi değerli unsurlarını etkinlik planlamasının içine katılması" şeklinde tanımlanan taktik aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam

Halkla ilişkiler

Sokak tanıtımları

Çapraz promosyon

Özel gösteriler 


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla ilişkisi başlamış ancak bu ilişkinin kendi yaşamlarındaki etkisinin henüz farkında olmayan topluluk, grup ya da bireylerden oluşan hedef kitle kategorisini ifade etmektedir? 


Potansiyel hedef kitle 

İkincil hedef kitle 

Hedef kitle olmayanlar 

Kararsız hedef kitle 

Hedef kitle haline gelenler 


17.Soru

Katılımcıların tutumlarını, kanaatlerini, davranışlarını, inançlarını ve önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ve yarı yapılandırılmış grup mülakatlarının niteliksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesine dayanan veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 


Derinlemesine görüşme 

Mülakat 

Katılımcı gözlem 

Odak grup görüşmesi 

Vaka incelemesi 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendi bünyesinde halkla ilişkiler birimine sahip olan büyük bir kuruluşa ait tipik bir yıllık bütçe içerisinde yer almaz?


Saat ücreti esasına dayalı çalışan ücretleri

Reklam ücreti

Kendi hesabına çalışan yazar, fotoğrafçı gibi kişilerin ücretleri

Danışma ücretleri

Stüdyo ücretleri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin medya ile ilgili bilmesi gerekenlerde okuyucuların, izleyicilerin veya takipçilerin profili ile ilgilidir?


Yayın politikası

Gazete veya derginin tasarımı

Yayın sıklığı

Sosyo-ekonomik statü ve siyasal eğilimler

Dağıtım sistemi


20.Soru

"Ticari amaçla tasarlanmış, bir ürün ya da hizmetin farkındalığını ve satışlarını arttırmayı amaçlayan, alıcı ve satıcıları biraraya getiren takvimlenmiş ya da benzeri etkinliklerle birleştirilmiş organizasyonlardır." şeklinde açıklanan etkinlik türü hangisidir?


İşletme ve kurumsal etkinlikler

Fuar ve sergi etkinlikleri

Festival

Pazarlama etkinlikleri

Hükümet ve belediye etkinlikleri