Hareketli Görüntünün Tarihi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi "Farklı Video Uygulamaları" kapsamında değerlendirilemez?


Gerilla Video
Feminist Video
Video Heykel - Video Yerleştirme
Canlı Video Uygulamaları, Video Performanslar
TV'de video kullanımı

2.Soru

Pudovkin’e göre sinemanın kurguları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Kontrast

Hiyerarşi

Koşutluk

Simgecilik

Eşzamanlılık


3.Soru

Aşağıdaki sanatsal etkinliklerin hangisinde rastlantısallık ve doğaçlama eserin temel öğeleridir?


Film Sanatı

Happening(Oluşum)

Yeni Dalga

Pop Art

Yeni Gerçeklik


4.Soru

Ingmar Bergman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sanat hayatı boyunca tiyatro ve sinemayı bir arada götürmeye çalışır.
1955 yılında çektiği Bir Yaz Gecesi Tebessümleri filmi ile uluslararası alanda tanınır.
Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı adlı filmiyle, paralel kurguyu kullanan bir sinema anlayışının ilk örneğini vermiştir.
Çoğunlukla bireyin yalnızlığı ve hayal kırıklığı temalarını işler.
Bergman’ın filmlerinde insanın karmaşık duyguları ve bilinçaltı, suçluluk duygusu, bastırılmış duygular gibi derin psiko-analitik sorunlar ustalıkla irdelenir.

5.Soru

İlk video kayıt cihazı hangi tarihte geliştirilmiştir?


1882
1903
1936
1951
1962

6.Soru

Aşağıdaki filmlerden hangisi Paralel kurguyu kullanan bir sinema anlayışının ilk örneğini oluşturur?


Deniz Altında Yirmi Bin Fersah

Büyük Tren Soygunu

Amerikalı Bir İtfaiyecinin Hayatı

Olanaksıza Doğru Seyahat

Ay’a Seyahat


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lumiere kardeşlerin ürettiği ilk film türüdür?


Reklam

Avantür

Belgesel

Komedi

Bilim Kurgu


8.Soru

1955 yılında çektiği Bir Yaz Gecesi Tebessümleri filmi ile uluslararası alanda tanınır. Çoğunlukla bireyin yalnızlığı ve hayal kırıklığı temalarını işleyen Bergman’ın filmlerinde insanın karmaşık duyguları ve bilinçaltı, suçluluk duygusu, bastırılmış duygular gibi derin psiko-analitik sorunlar ustalıkla irdelenir. Açıklaması verilen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Godard

Vertov

Metz

Eisenstein

Bergman


9.Soru

İnternetin atası sayılan ilk paket anahtarlama ağı projesi aşağıdakilerden hangisidir?


ARPANET

TPC/IP

CERN

JAVA

HTML


10.Soru

“Artık birçok metin kişilerin yazma becerileri ve farklılıklarını içeren özgün cümlelerle kurulmaktan çok, var olan cümlelerin kopyalanıp yapıştırılması ile tek tipleşen bir anlatıma dönüşmektedir. Bir yandan kişile¬rin yaşamlarını kolaylaştırıcı özellikleri yaşamın içine dahil ederken, diğer yandan da bireylerin bütün içindeki farklılıklarını tektipleştirici ve yönlendirici bir konu¬ma yönlendirdiği söylenebilir.”
Yukarıda sözü edilen ifadeler yeni medyanın hangi özelliğinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur?


Etkileşimlilik

Sayısal kültür

Kitlesizleştirme

Ağ erişimi

Kişiselleştirebilme


11.Soru

Geleneksel sanat eserlerinin aksine, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu, videonun plastik bir malzeme olarak kullanıldığı sanat türü aşağıdakilerden hangisidir?


Video Yerleştirme

Gerilla Video

Feminist Video

Video Heykel

Video Performans


12.Soru

Film yapımcıları açısından avantaj olup film izleyicileri açısından beklentiyi karşılamayan durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Teknik aksaklıkların yaşanması

Senaryo bulma zorluğu

Filmlerin çok kazanç sağlaması

Filmlerin kısa süreli oluşu

Filmlerin görüntü kalitesi


13.Soru

Sinematografın öncülü olarak kabul edilen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Diyorama

Thomtrop

Fonograf

Strobiskop

Büyülü Fener


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mekânsal sürekliliğin ancak çizgilerin, düzlemlerin ve sınırların yok edildiği bir anlatım ortamında var olabileceğini savunmaktadır?


Konstrüktivizm

Dada

Fütürizm

Pop Art

Happening akımı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim amacı açısından video teknolojisini fotoğraf ve film teknolojisinden ayıran özelliği ifade etmektedir?


Bireysel kullanım için üretilmiş olması

Kitle iletişim teknolojisinin yan ürünü olması

Filmleri kaydetmek üzere üretilmesi

Görüntü üretme teknolojisi olarak üretilmesi

Sanat kullanımlar için üretilmiş olması


16.Soru

Fransa’da Pathé Frères (1898) adlı film şirketini kurarak sinemanın ilk tekelci anlayışını sergileyen yapımcı kimdir?


Lumiere kardeşler

Edison

Al Alson

May McAvoy

Charles Pathé


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi CMYK renklerinden biri değildir?


Mavi-Yeşil

Mor

Sarı

Siyah

Kırmızı


18.Soru

Sinema aynı zamanda bir enformasyon aracı olarak görülür. Bu anlamda çekilen kurmaca olmayan filmler belgesel olarak adlandırılmıştır. Aşağıdaki yönetmenlerden hangisi bir belgesel film yönetmeni değildir? 


John Grierson
Robert Flaherty
Louis Lumiére
Dziga Vertov
Charlie Chaplin

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanat tarihinde “yerleştirme” kavramının sıklıkla birlikte anıldığı sanat akımlarından biri değildir?


Minimal sanat

Kavramsal sanat

Mekân sanatı

Video sanatı

Beden sanatı


20.Soru

Yeni Dalga Akımı içinde yer almayan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?


Roberto Rossellini

Claude Cabrol

Jean Luc Godard

Alain Resnais

François Truffaut