Hareketli Görüntünün Tarihi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lumiere kardeşlerin ürettiği ilk film türüdür?


Reklam

Avantür

Belgesel

Komedi

Bilim Kurgu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Video Sanatının temelini oluşturan toplumsal nedenler arasında yer almaz?


Sanayi Devrimi

I. ve II. Dünya Savaşı

68 Kuşağı Öğrenci Olayları

İçki Yasakları

Vietnam Savaşı


3.Soru

Dziga Vertov’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


Vertov’un filmlerinde kamerası filmin karakterlerinden biri olup sokaklara yerleşir ve montaj işini de seyirciden saklamaz.
Vertov, 1977’de sinemanın ilk “Blockbuster” fimi olan Yıldız Savaşlarını çekmiştir.
1929 yılında çektiği Kameralı Adam (Man with the Movie Camera) en önemli filmlerinden biridir.
Gerçeği göstermenin en iyi yolunun olabilen en nesnel haliyle kaydetmek olduğunu söylemiştir.
Sinema-göz’ün kuramcısı ve uygulayıcısıdır.

4.Soru

Pop Art’ın en önemli temsilcilerinden Rus asıllı Amerikalı ressam, yayıncı, yapımcı ve yazar kimliği ile de tanınan kişi kimdir?


Lawrence Alloway

Roy Lichtenstein

Andy Warhol

Andre Breton

Louis Aragon


5.Soru

Yeni iletişim teknolojilerinin diğer bir karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Sayısal Teknoloji

Dijital Medya

Yeni Medya

Yeni Teknolojik Medya

Etkileşimli Medya Teknolojisi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fütürist sanatın özelliklerinden biri değildir?


Gelenekleri yadsır

Makineleşmeyi savunur

Endüstri ürünleri ile sanat arasında bağ kurar

El sanatlarını canlandırmayı amaçlar

Geçmiş yerine modern çağın kavramlarını kullanır


7.Soru

NHK’nın geliştirdiği HDTV sistemine ne ad verilir?


MAC

HD-DIVINE

PAL

Hİ VİSİON

SECAM


8.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerdeki sanat akımlarından hangisi video sanatsal bir araç haline gelirken öne çıkmış akımlardan değildir?


Futurizm

Konstrüktivizm

Dadaizm

Post-Modernizm

Pop Art


9.Soru

Griffith’in sinema endüstrisi ve sanatına aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi katkıyı sağlamadığı söylenebilir?


Farklı çekim teknikleriyle farklı bir uzay yaratır

Film çekimlerinde paralel kurgu kullanır

İki boyutlu olan beyaz perdeyi üç boyuta sokar

Dolaylı olarak Hollywood’un temelini atmıştır

Hareket kavramını görüntünün içiyle sınırlamaz


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pudovkin’in kurgu ayrımlarından biri değildir?


Paralel Kurgu

Eşzamanlılık

Simgecilik

Kontrast

Koşutluk


11.Soru

Modern sinema dilini ilk kez kullanan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?


Charles Tait

Edwin Porter

Charlie Chaplin

D.W. Griffith

George Melies


12.Soru

Hangisi videoyu diğer görüntü üretme sistemlerine karşı tercih edilebilir kılan özelliklerden değildir?


Daha ucuz bir sistem olması.
Görüntü üretme ve işleme süreçlerinin filme göre daha zahmetsiz oluşu.
Videonun profesyonel kullanım için olduğu kadar amatör kullanım alanlarına da hizmet edebilecek olanaklar sunması.
Video kameraların boyutlarının küçültülüp, hafifleştirilerek taşınabilir bir şekilde satışa sunulması.
Filme kıyasla ses ve görüntü kalitesinin daha düşük kalitede ve amatör düzeyde olması.

13.Soru

Bazı sinema tarihçileri tarafından Fransız Louis Aimé Augustin Le Prince sinemanın babası olarak kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi onun filmlerinden biridir?


Bahçıvanı Sulamak
Lumiére Fabrikalarından Çıkış
Kelebek Dansı
Bebeğin Yemeği
Roundhayn Bahçesi Manzarası

14.Soru

68 kuşağı olarak adlandırılan dönemde gençlerin her alanda özgürleşme olarak harekete geçtiği ortamda videonun genel anlamda nasıl bir dönüşüm geçirdiği söylenebilir?


Videonun görüntü kalitesi artmıştır

Video kullanımı ekonomikleşmiştir

Video filme karşı üstün gelmiştir

Videonun kullanımı yaygınlaşmıştır

Video sanat için bir araç olmuştur


15.Soru

Elde edilen bilginin niceliksel olarak artması, bilgiye ulaşımın hızlanması, enformasyonun alıcının kontrolünde dolaşımda olduğu çift yönlü iletişim olanağının sağlanması gibi maddeler ile ifade edilen özellikler aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?


Yeni teknolojilerin yeni medyayı oluşturmasının sonuçları

Yeni medyanın toplumsal değişim örnekleri

Enformasyon teknolojisi devriminin göstergeleri

Yeni teknolojilere dair determinist bakış açısının örnekleri

Etkileşimlilik kuramının teknolojik dönüşüm örnekleri


16.Soru

Filmin tiyatro ve fotoğrafın etkisinden yavaş yavaş kurtulmasını, filmin bağımsız bir ortam olarak ayrı bir dilinin olmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


George Meliés

Edwin S. Porter

David Warth Griffith

Antoine Lumiére

Auguste Lumiére


17.Soru

Dış çekim kameraları veya stüdyo kameraları ile kaydedilmiş görüntülerin işlendiği ve kurgulandığı ünitelere ne ad verilir?


Program Üretimi

Video Kameralar

Kurgu Ünitesi

Yayın Ünitesi

Senaryo Üretimi


18.Soru

Lumiére kardeşler filmlerinde neyi ifade etmeye çalıştıklarını söylemişlerdir?


Ölümü yansıtmak

Yaşamı yansıtmak

Karakterleri yansıtmak

Doğayı yansıtmak

Gelişen teknolojiyi yansıtmak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin günümüzdeki yapısına kavuşmasındaki en önemli teknolojik atılımlardan biridir?


Word Wide Web sisteminin geliştirilmesi

Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması

Sanayi Devrimi

Enformasyon Devrimi

ARPANET


20.Soru

Eli Noam’ın görüşlerinden yola çıkıldığında, teknolojinin üretebildiği ürünler içerisinde kendisini en hızlı olarak yenileyen araç aşağıdakilerden hangisidir?


Fotoğraf
Film
Video
Bilgisayar
Klavye