Hukukun Temel Kavramları Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İdarî yargının en üst yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?


İlk derece idare mahkemeleri

Danıştay

Vergi mahkemeleri

Yargıtay

İkinci derece bölge idare mahkemeleri


2.Soru

Bir tartışma sonucu başkasını yaralayan kimseye hangi yaptırımlar uygulanabilir?


Sadece ceza

Ceza ve tazminat

Cebri icra

Geçersizlik

Cebri icra ve tazminat


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir?


İçtihatları birleştirmek

Somut norm denetimi

Bireysel Başvuru yoluyla yapılmış başvuruları karara bağlamak

Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetlemek

Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi Başkanı ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilini seçmek


4.Soru

I) Araştırma

II) Konu

III) Uygulanabilirlilik

IV) İrade

V) Süreklilik

VI) Yaptırım

Yukarıdaki maddelere göre aşağıdakilerden hangisinde hukuk kuralının öğeleri doğru olarak sıralanmıştır?


I,III ve V

II,IV ve VI

I,II ve III

III,IV ve V

IV,V ve VI


5.Soru

Bölge idare mahkemelerinin verdikleri nihai kararların ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararların temyiz incelemesi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?


Yargıtay Dava Daireleri

Danıştay Dava Daireleri

İkinci Derece Bölge İdare Mahkemeleri

Büyük Genel Kurul

Hukuk Genel Kurulu


6.Soru

Anayasa mahkemesi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?


Anayasa mahkemesine bireysel başvuru mümkündür

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapılması halinde de kanun yolunda gözetilen hususlarda inceleme yapılır

Soyut norm denetiminde Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinde yalnızca şekle ilişkin itirazları inceler

Somut norm denetiminde, dava sürerken uygulanacak normun anayasaya ayrılığını taraflardan birisi de ileri sürebilir

Somut norm denetiminde anayasa aykırılık iddiasında bulunan hakim, Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde karar verene kadar davayı geri bırakır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri adli yargı kolundaki genel mahkemeler olarak ifade edilirler?

I. Asliye Hukuk Mahkemesi

II. Asliye Ticaret Mahkemesi

III. Sulh Hukuk Mahkemesi

IV. İcra Mahkemesi


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


8.Soru

Aşağıdaki davalardan hangisine Sulh Hukuk Mahkemesi bakmakla görevli değildir?


Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar.

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar.

Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin sadece zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar.

Kat mülkiyeti kanunundan doğan davalar ve çekişmesiz yargı işleri.

Şahıs varlığına ilişkin davalar.


9.Soru

Bir kanunun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanmasından itibaren ne kadar süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan doğruya iptal davası açılabilir?


15 gün

20 gün

30 gün

45 gün

60 gün


10.Soru

Pandekt Hukuku aşağıda verilen tarihlerin hangisinde bir yandan Almanya’da Roma Hukuku’nun benimsenmesi, öte yandan Roma Hukuku’nun cermenleşmesi gibi iki işlevli hale getirilmiştir?


1490

1495

1500

1505

1510


11.Soru

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir? 


Danıştay

Sayıştay

Yargıtay

Bölge mahkemeleri

Asliye hukuk mahkemeleri


12.Soru

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne denir?


Hüküm

Ara karar

Zabıt

Kalem kararı

İddianame


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan hakları mahkemesinin organlarından biri değildir?


Genel Kurul

Komite

Daire

Büyük Daire

Yüce Divan


14.Soru

Kısas uygulamalarının sakıncalarını bertaraf etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi benimsenmiştir?


Uzlaşma

Kıyaslama

Gözden çıkarma

Benzer bulma

Yaptırım


15.Soru

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarına ne ad verilir?


Cumhurbaşkanlığı kararnameleri

Kanun

Anayasa

Yönetmelik

Genelge


16.Soru

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıllık görev için seçilirler?


4

5

10

12

15


17.Soru

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hukukun kaynaklarının sınıflandırılmasında sahip olduğu yer aşağıdaki şıkların hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


Asıl-yazılı kaynak

Yedek- yazılı kaynak

Asıl-yazılı olmayan kaynak

Yedek- yazılı olmayan kaynak

Asıl- sosyal kaynak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biri değildir?


Din

Ahlak

Yemek

Görgü

Hukuk


19.Soru

İdarî yargının en üst mercii aşağıdakilerden hangisidir?


Yargıtay 

Anayasa Mahkemesi 

Danıştay 

Sayıştay 

İkinci derece bölge idare mahkemeleri 


20.Soru

Ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ceza hukukunda kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği hâkimin hukuk yaratması söz konusu olmaz.

Eğer bir konu ceza kanunları ile düzenlenmemişse, hâkim kendi görüş ve düşüncesine uygun bulmasa dahi hukuk yaratabilir. 

Hâkimin, önüne gelen bir uyuşmazlığı çözümsüz bırakması ve bir karar vermeden kaçınması mümkündür. 

Hâkim hakkı yerine getirmekten kaçınabilir. 

Özel hukuk bakımından hâkim önüne gelen bir uyuşmazlıkta çözüm için bir hukuk kuralına ulaşamazsa öncelikle kıyas yapamaz.