Hukukun Temel Kavramları Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Suçun işlenmesini önlemek, suç işlenmesiyle bozulan toplumsal düzeni kurmak ve suçluyu ıslah etmek amacıyla başvurulan hukukta yaptırım gücü aşağıdakilerden hangisidir?


Cebri icra

Tazminat

Ceza

Mutlak Butlan

Yokluk


2.Soru

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen işlerle ilgilenen yargı türü aşağıdakilerden hangisidir?


İdari yargı

Anayasa yargısı

AİHM yargısı

Adli yargı

Ceza yargısı


3.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapılan hukuki işlem için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır? 


Yokluk

Mutlak butlan

Nispi butlan

İptal

Tek tarafı bağlamazlık


4.Soru

Toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle yani maddi yaptırımla desteklenmiş sosyal kurallara ne denir?


Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Oyun kuralları

Dini kurallar

Görgü kuralları


5.Soru

Nisbi butlan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Yapılan işlem kanunen aranan şartları taşımaktadır.

Yapılan işlem kanunun emredici hükümlerine aykırı değildir.

İşlemi oluşturan iradelerin birisinde sakatlık vardır.

İşlem, iradesi sakatlanan kimsenin bunu ileri sürüp ispatlamasına kadar geçersizdir.

İradenin sakatlandığının ortaya çıkmasıyla işlem geçersiz hâle gelir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki özel hukuk mahkemelerinden birisidir?


İcra Mahkemesi

Çocuk Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi

İdare Mahkemesi

Vergi Mahkemesi


7.Soru

Aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangisi ideolojik veya sosyo-ekonomik ayrım ölçütünün ürünü olarak kabul edilir?


Roma hukuku 

Sosyalist hukuk sistemi

Kıta Avrupası hukuk sistemi

Anglo Amerikan hukuk sistemi

İslam hukuku sistemi


8.Soru

Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözmekle görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Vergi Mahkemesi

İdare Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi

İhtisas Mahkemeleri

Asliye Ticaret Mahkemesi


9.Soru

Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?


Mutlak butlan

Nispi butlan

Yokluk

Kısmi butlan

Kesin hükümsüzlük


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu kapsamında öngörülen yaptırımlardan biridir? 


Hapis cezası

Cebri icra

İptal

Geçersizlik 

Memuriyetten çıkarma


11.Soru

Yazılı hukuk kuralları arasındaki üsten alta doğru hiyerarşik yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


Anayasa -Kanunlar -Uluslararası sözleşmeler -Yönetmelikler-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Anayasa -Uluslararası sözleşmeler -Kanunlar -Yönetmelikler-Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Kanunlar -Anayasa -Uluslararası sözleşmeler -Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-Yönetmelikler

Anayasa -Kanunlar -Uluslararası sözleşmeler -Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-Yönetmelikler

Anayasa -Uluslararası sözleşmeler -Kanunlar -Cumhurbaşkanlığı kararnamesi-Yönetmelikler


12.Soru

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi suretiyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik olan kanun yoluna ne ad verilir?


Temyiz

İstinaf

Onama

Hüküm

Yargılama


13.Soru

Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Genel nitelik taşır.

Çok uzun zamandır ve aralıksız şekilde uygulanır.

Yaptırımlı kurallar değildir.

Zaman içinde değişim gösterebilirler.

Bölgeden bölgeye farklılaşabilir.


14.Soru

İfa zamanı veya sürenin son günü, Kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer hükmünü taşıyan TBK md. 93, hangi tür hukuk kuralıdır?


Emredici

Tamamlayıcı

Yorumlayıcı 

Tanımlayıcı

Yürürlükten kaldırıcı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolunda yer alan yargılama hiyerarşisinin ikinci derecesine karşılık gelen mahkemedir?


Asliye Hukuk Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

Yargıtay

Sulh Hukuk Mahkemesi

Bölge İdare Mahkemesi


16.Soru

İlk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli merci hangisidir?


Danıştay

Yargıtay

Sayıştay

Bölge adliye mahkemeleri

İlk derece mahkemeleri


17.Soru

Bir suçun Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmesi için mezkur suçun cezasının alt sınırının en az kaç yıl olması aranmıştır?


10

9

8

7

6


18.Soru

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi kanunların geçmişe yürümeme kuralına istisna oluşturur?


Kamu düzeni ile ilgili olmayan Türk Borçlar Kanunu hükümleri

Eski kanun zamanında tamamlanmış yargılama süreçlerine ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri

Türk Medeni Kanun hükümleri

Eski kanun zamanında sanığın işlediği fiili ilk defa suç olarak düzenleyen Türk Ceza Kanunu

Kazanılmış hakları etkilemeyen ve hukuk güvenliğini zedelemeyen durumlarda kamu düzeni ile ilgili özel hukuk hükümleri


19.Soru

Diğer sosyal düzen kuralları ile birlikte değerlendirildiğinde hukuk kurallarının bu kurallardan en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir? 


Hukuk kurallarının yaptırımının maddi türde yaptırım olması

Hukuk kurallarının insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemesi

Hukuk kurallarının daha fazla alana ilişkin düzenleme yapmış olması

Hukuk kurallarının düzeni tesis etmeyi amaçlaması 

Hukuk kuralları sosyal hayatı düzenlemesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin organlarından biri değildir?


Genel Kurul

Komite

Daire

Daire

Hakim Kurulu