Hukukun Temel Kavramları Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanunların daha iyi anlaşılması için bazen belli hususların açıkça tanımlanması, anlamının ve içeriğinin belirlenmesini ifade eder? 


Tanımlayıcı Hukuk Kuralları

İlga edici hukuk kuralları

Emredici Hukuk Kuralları

Yorumlayıcı Hukuk Kuralları

Tamamlayıcı Hukuk Kuralları


2.Soru

I.Anayasa değişikliği
II.Kanun
III.Cumhurbaşkanı kararnamesi

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin esas bakımından soyut norm denetimi yapılabilir?


Yalnız I

Yalnız II

I  ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

  1. Hukuk Genel Kurulu
  2. Ceza Genel Kurulu
  3. Büyük Genel Kurul
  4. Yönetim Kurulu

Yargıtay’ın karar organları daireler arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?

 


I, II ve III

I, III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Özel hukukta görülen geçersizlik yaptırımının türlerinden biri değildir? 


Yokluk

Butlan

Tek taraflı bağlamazlık

İleri sürülemezlik

Tazminat


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi asliye hukuk mahkemesinde görülür?


Şahıs varlığına ilişkin davalar

Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar

Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar

Sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar

Çekişmesiz yargı işleri


6.Soru

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi (denetlenmesi) suretiyle düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik kanuni yola ne ad verilir?


Yargı çerçevesi

Yeniden yargılama

İstinaf

Hüküm

Adli yargı


7.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırıma ne ad verilir?


Cebri icra

Tazminat

Ceza

Yükümlülük

Mutlak butlan


8.Soru

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırım türüne ne ad verilir?


Tazminat

Kısas

Ceza

Cebri icra

Mutlak butlan


9.Soru

İnsan yaşamını sürdürdüğü bu çevrede diğer insanlarla ve kurumlarla birçok ilişkiye girer; bu ilişkiler ............ olarak adlandırılmaktadır.


Bireysel  ilişki

Toplumsal ilişki

Sosyal ilişki

İş ilişkisi

Sosyal düzen


10.Soru

Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılan değerlendirmelerin bütünü toplumsal bir kurum olarak aşağıdakilerden hangisini oluşturur ?


Görgü kuralları

Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Din kuralları

Örf ve adet kuralları


11.Soru

Kanunların zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?


Bir kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kural olarak, kanun metninde belirtilir.

Kanun’un ne zaman yürülüğe gireceğine ilişkin bir madde bulunmaması hâlinde, o kanun Resmî Gazete’de yayımdan sonraki 45. günde yürürlüğe girer.

Kanun metninde açıkça yürürlükten kalkma tarihi yer alabilir.

Bir yeni kanun eski kanunu asla yürürlükten kaldıramaz. 

Yeni kanun eski kanunun bütününü değil, bir maddesini yürürlükten kaldırabilir.


12.Soru

Roma şehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olan aşağıdakilerden hangisidir?


Aile reisi

Aile üyelerinin her biri

Azatlı köleler

Köleler

Ailenin en yaşlı üyesi


13.Soru

Cebri icra yaptırımının uygulanmasında hangi makam yetkilidir?


Sulh hukuk mahkemeleri

Barolar

Noterler

İcra daireleri

Asliye hukuk mahkemeleri


14.Soru

"Hukuka aykırı idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları veya idarî eylem ve işlemlerden
dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden kaynaklanan (tahkime tâbi olmayan uyuşmazlıklara ilişkin) davaların görüldüğü yargı koludur." şeklinde tanımı yapılan yargı koluna ne ad verilmektedir?


Avrupa insan hakları mahkemesi yargısı

Adli yargı

İdari yargı

Uyuşmazlık yargısı

Anayasa yargısı


15.Soru

  1. Toplum yaşamını düzenlemek, huzuru ve barışı sağlamak gibi fonksiyonları vardır.
  2. Temel özellikleri genel ve soyut olmasıdır.
  3. Hem maddi hem manevi yaptırımlar içerir.
  4. Toplumda egemen siyasi güç tarafından belirlenir.

Hukuk kuralları ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

İslam hukukunda insanlar arasındaki doğumdan ölüme dek her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkinin incelendiği ve sözleşme, miras, evlenme, boşanma, tazminat
ve benzeri işlemlerin ele alındığı bölüme ne ad verilir? .


İbadat

Muamelat

Ukubat

Şeriat

Örf


17.Soru

Adlî yargı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Adlî yargı genel ve olağan yargı koludur.

Adlî yargıda üç dereceli bir yargılama sistemi kabul edilmiştir. 

Adlî yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.

Bölge adliye mahkemeleri, adlî yargıda temyiz incelemesi yapmakla görevlidir.

İlk derece mahkemeleri, uyuşmazlığı çözmeye yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevlidir. 


18.Soru

Nispi Butlan (Göreceli Hükümsüzlük- İptal Edilebilirlik) ne anlama gelmektedir?


Hukuka aykırı bir şekilde yapılan hukuki işleme uygulanan yaptırımdır. 

Hukuki işlem kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapıldığı için hiç oluşmamış sayılmasıdır.

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırımdır. 

Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasıdır.

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde gerçekleşecek olan yaptırımdır. 


19.Soru

Hukukun temelini, idealini ve son amacını hangi kavram oluşturmaktadır?


Örf ve adet kavramı

Adalet kavramı

Alışkanlıklar

Kültür kavramı

Demokrasi kavramı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin organlarından birisi değildir?


Genel kurul

Komite

Daire

Büyük daire

Mahkemeler