Hukukun Temel Kavramları Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.Danıştay Genel Kurulu

II. İdari^ İşler Kurulu

III. Büyük Genel Kurul

IV. Vergi Dava Daireleri Kurulu

Yukarıdakilerden hangileri Danıştay’ın karar organlarındandır?


I ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

II ve IV

Yalnız I


2.Soru

İnsan için belirli bir sosyal çevrede yaşamak önemli bir zorunluluktur. Bazılarına göre bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


İnsanda bulunan benzerlerini arama eğilimi

İhtiyaçlarını karşılama gereksinimi

İçgüdüsel, hayvansal bir gereksinim

Barış içinde yaşama zorunluluğu

Aile kurma eğilimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı ve asıl kaynaklarından biri değildir?


Anayasa

Kanun

İçtihat hukuku

Uluslararası sözleşmeler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi


4.Soru

İyilik-kötülük, doğruluk yanlışlık gibi çeşitli konulardaki değer yargılarına ne denir?


Hukuk kuralları

Adab-ı muaşeret

Görgü kuralları

Ahlak kuralları

Nezaket kuralları


5.Soru

"..........genel, soyut, sürekli ve yaptırıma bağlı kurallardır. Emir ve yaptırım içerirler."                                                                                                              Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Ahlak kuralları

Din kuralları

Görgü kuralları

Yöresel kurallar

Hukuk kuralları


6.Soru

I. Savaş esiri olmak

II. Eşya hükmünde olmak

III. Borç taahüdü altına girebilmek

Yukarıda sayılan özelliklerden hangisi veya hangileri Roma Hukuku'nda kölelere aittir?


Yalnız I

Yalnız III

I-II

II-III

I-II-III


7.Soru

Hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapılması halinde hukuki işleme ilişkin olarak aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?


Yokluk

Nispi butlan

Mutlak butlan

İptal edilebilirlik

Kısmi butlan


8.Soru

Kira sözleşmesine aykırı olduğu halde ev sahibi tarafından oturduğu konuttan çıkarılmak istenen bir kiracı hangi mahkemeye başvurabilir?


Vergi mahkemesi

Bölge adliye mahkemesi

Sulh hukuk mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi


9.Soru

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme Türkiye tarafından aşağıda verilen tarihlerden hangisinde onaylanmıştır?


1947

1950

1952

1953

1954


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun kaynakları arsında yer almaz?


İcma 

Hakkaniyet

Kıyas

Kur'an

Sünnet


11.Soru

Sosyal düzen kuralları sayılamayacak kadar çoktur ancak bilimin önemli bir fonksiyonu bilimsel bilgiyi sınıflayarak anlaşılabilir kılmaktır. Bu yönden yaklaşıldığında, hangis genel kabul gören sosyal düzen kuralları arasında sayılmaz?


Din kuralları

Estetik kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları


12.Soru

Hukuku, salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören; onun kendine özgü bir doğası olduğunu yadsıyan hukuk ideolojisi aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal hukuk teorisi

Araçsalcılık

Feminist hukuk teorisi

Kollektifleştirme

Sosyal adalet


13.Soru

İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek
karara bağlamak görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?


İdare mahkemesi

Bölge idare mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Vergi mahkemesi


14.Soru

Hukuki yaptırımlarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tazminat yaptırımına konu olan zarar maddi ya da manevi olabilir.

Yokluk ve butlan geçersizlik yaptırımının türlerindendir.

Tek taraflı bağlamazlık yaptırımının uygulandığı durumlarda eksik olan işlem yerine getirildiğinde aradaki hukuki ilişki baştan itibaren geçerli hale gelecektir.

Kısmi butlanda hukuki ilişkinin tamamı değil bir kısmı hükümsüzdür.

Bir kimsenin bedensel bütünlüğünün ihlali halinde zarar verene uygulanacak yaptırım maddi tazminattır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın denetim görevlerinden biri değildir?


Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemek ve sonuçları
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak.

Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak.

Kanunlarla verilen diğer inceleme, denetleme işlerini yapmak.

Kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamak.

Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetlemek.


16.Soru

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan bir yaptırım aşağıdakilerden hangisidir ?


Tazminat

Cebri İcra

Mutlak Butlan

Yokluk

Nispi Butlan


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaptırım gücü olarak diğerlerinden farklı olan sosyal kuraldır?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

Gelenek kuralları


18.Soru

Hukuk kuralları ve diğer kurallar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının ayırıcı özelliği olarak söylenebilir?


Hukuk kuralları iki taraflıdır, diğer kurallar tek taraflıdır.

 

Hukuk kuralları yazılı kurallardır; diğer sosyal kurallar yazılı değildir.

 

Hukuk kuralları toplumsal irade ürünü iken diğerlerinde bu özellik bulunmaz.

 

Diğer sosyal kuralların yaptırımı manevi nitelik taşırken hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.

 

Sosyal hayatı yalnızca hukuk kuralları düzenler.


19.Soru

Yaptırımının maddi olması ve  kuralların devletin zorlayıcı gücüyle desteklenmiş olması hangi sosyal düzen kurallarının ayırt edici özelliklerindendir?


Nezaket kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

Ahlak kuralları

Din kuralları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarını oluşturmaktadır?


İçtihat hukuku

Anayasa

Kanun

Uluslararası sözleşmeler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi