Hukukun Temel Kavramları Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sosyal düzen kurallarının özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?


Genel niteliklidir.

Sürekli olarak uygulanır.

Yaptırımlara bağlanmıştır.

Durağan özellik gösterirler.

Ülkeden ülkeye farklılık gösterirler.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinin sınıflandırılmasında dikkate alınan ölçütlerden biri değildir?


Irk

Dil

İdeoloji

Hukuk tekniği

Coğrafi konum


3.Soru

Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkları konu alan davalarda görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Asliye hukuk mahkemesi 

Sulh hukuk mahkemesi 

Ticaret mahkemesi 

Bölge adliye mahkemesi 

İcra mahkemesi 


4.Soru

Marksist düşüncenin özel bir yorumuna dayalı olarak tasarlanmış hukuk düzenini ifade eden hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İslam Hukuku

Sosyalist Hukuk Sistemi

Anglo-Amerikan Hukuk Sistemi

Roma Hukuku

Pandekt Hukuku


5.Soru

  1. Yargı çevresi içerisinde bulunan ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek
  2. İlk derece idare veya vergi mahkemelerince verilen ve istinaf yolu açık olan nihai kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlamak
  3. İlk derece mahkemelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak
  4. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmek

Bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?


I, II ve III

I, III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Sovyet hukukunda bir nesne, malikin ve ailesinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyorsa bu hangi mülkiyetin alanına girer? 


Devlet mülkiyeti

Kollektif çiftlik mülkiyeti

Kişisel mülkiyet

Özel mülkiyet

Kollektif özel mülkiyet


7.Soru

Hakkında atama işlemi yapılan bir kamu görevlisinin, söz konusu idari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için dava açması gereken yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?


Adli yargı

Anayasa yargısı

Uyuşmazlık yargısı

Avrupa insan hakları mahkemesi yargısı

İdari yargı


8.Soru

Yargı çevresi içerisinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasında yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek.

İlk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve karalara karşı yapılacak istinaf başvurularını karara bağlamak.

Yukarıda görevlerinden ikisi verilen mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Bölge İdare Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Anayasa Mahkemesi


9.Soru

Aşağıda Anayasa Yargısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Anayasa yargısı demokratik bir hukuk devletinin varlığı için gerekli yargı kollarından biridir.

Anayasa yargısı Kanunların Anayasa'ya uygunluğunun denetimini yapmaktadır.

Anayasa yargısında görevli mahkeme Anayasa Mahkemesidir ve üyeleri on iki yıl için seçilmektedir.

Temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesi halinde, kişilerin bireysel başvuru yolunu
işleterek Anayasa ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaktadır.

Anayasa Mahkemesi üyesi ikinci kez üye olarak seçilebilir.


10.Soru

Bir ülkede dağınık hâlde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliği şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tedvin

Resepsiyon

Hukuk sistemi

Külliyat

Norm


11.Soru

Hukuk kuralının yorumunda ve hukuki uyuşmazlığın çözümünde sosyal gerçekliğe, somut gerçekliğe ve eşyanın tabiatına önem ve öncelik veriliyorsa yorum metotlarından hangisi söz konusudur?


Lafzi yorum

Amaçsal yorum

Yargısal yorum

Bilimsel yorum

Yasama yorumu


12.Soru

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi  denetlenmesi) suretiyle düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik kanun yoluna ne ad verilir?


Temyiz

Kanun yararına temyiz

Yargılamanın yenilenmesi

İstinaf

İptal


13.Soru

I. İki kanun da genel nitelikteyse iki genel kanundan eskisi yürürlükten kalkar.

II. Önceki özel, sonraki genel bir kanun ise mutlaka genel kanun, özel kanun yerine uygulanır.

III. Önceki genel, sonraki özel bir kanun ise özel kanun genel kanunu yürürlükten kaldırır.

Yukarıdaki önermelerden hangisi veya hangileri kanunların örtülü yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yanlıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I-III

I-II

I-II-III


14.Soru

Evleviyet ilkesi ile bağlantılı olan, yorumda kullanılacak mantık ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kıyas

Büyük önerme

Çoğun içinde az da vardır

Aksi ile kanıt

Vargı


15.Soru

Ev sahibi ile kira ilişkisinden doğan bir uyuşmazlık yaşayan biri aşağıdaki mahkemelerden hangisine başvuru yapmalıdır?


Asliye Hukuk Mahkemesi

Asliye Ticaret Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi


16.Soru

İslam Hukuku’nda, işlenen ve suç sayılan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımları gösteren kısma
___________ denilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Ukubat

Muamelat

İbadat

Kısas

Ta'zir


17.Soru

I.   Yanılma

II.  Aldatma

III. Korkutma (İkrah)

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nispi butlan sebeplerindendir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Yalnızca yargısal değil, aynı zamanda idari görevi de bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Danıştay

Sayıştay

Yargıtay

Anayasa mahkemesi

Sayıştay


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarının özelliklerinden biridir?


Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenler

Gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıpları ile toplumsal düzeni sağlar

Toplumdaki egemen güç, yani üstün siyasal iktidar tarafından belirlenir

Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleşir

Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağladığı görülür


20.Soru

Aşağıdalilerden hangisi, Yargıtayın görev ve özelliklerinden biridir?


Karar organları daireler, Hukuk Genel Kurulu, Ceza Genel Kurulu, Büyük Genel Kurul, başkanlar kurulları, birinci başkanlık kurulu,
yüksek disiplin kurulu ve yönetim kuruludur.

Dava dairelerinin veya idarî ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında uyuşmazlık (çelişki) bulunması ya da birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerektiğinde, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar vermekle görevlidir.

Hem temyiz merci olarak görev yapar hem de Anayasa ve kanunlarda öngörülen hallerde ilk derece mahkemesi sıfatıyla kendisine verilen dava ve işlere bakmak, görüş bildirmek ve karar vermekle yükümlüdür.

Kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme (temyiz) merci olup, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Kuruluşu, işleyişi ile başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi, idarî yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.