Hukukun Temel Kavramları Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aristo'ya göre mutlak, aritmetik bir eşitliği ifade eden kavrama ne denir?


Düzenli adalet

Dağıtıcı adalet

Denkleştirici adalet

Bütünleştirici adalet

Ayrılıkçı adalet


2.Soru

Türk hukukunun genel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Türk hukuku, anglo-sakson hukuk sistemi içinde yer alır.

Türk hukukunda hukuk kurallarının temel özelliği, özel ve somut olaya göre belirlenmeleridir.

Dar anlamıyla yargı, yargı teşkilatını ve yargı organları tarafından yerine getirilen tüm işleri kapsar.

Hukuk alanına giren uyuşmazlıkların niteliğine göre, uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkemeler farklılık gösterir.

Türk hukukunda yargı kolları arasında astlık üstlük ilişkisi bulunmaktadır.


3.Soru

İnsan yaşamını sürdürdüğü çevrede diğer insanlarla ve kurumlarla birçok ilişkiye girer; bu ilişkiler nasıl adlandırılır?


Sosyal ilişki

Asosyal ilişki

Kamu düzeni

Demokratik ilişki

Kavramsal ilişki


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girer?


Kira uyuşmazlıklarından doğan davalar

Şahıs varlığına ilişkin davalar

Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar

Taşınır mallarda zilyetliğin korunmasına yönelik davalar

Hakkın paylaştırılmasına ilişkin davalar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ortaçağ sonlarına doğru Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ve 19. yüzyıldaki kanunlaştırma hareketlerine dek süren, Yunan dilindeki
karşılığıyla "Pandekt Hukuku" olarak da adlandırılan hukuktur?


Roma Hukuku

İngiliz Hukuku

Sosyalist Hukuk

İslam Hukuku

Amerikan Hukuku


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerindendir?


Somut ve tek bir olay için hazırlanmıştır.

Düzenlendiği tüm olaylara uygulanamaz.

Genç, yaşlı, kadın veya erkeğe farklı şekilde uygulanmaktadır.

Sürekli olarak uygulanmazlar.

Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarının özelliklerinden biridir?


Yaptırımsızdır

Süreklidir

Özel nitelik taşır

Önemsizdir

Karışıktır


8.Soru

Aşağıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeci devletlerin sayısına eşit sayıda hâkimden
oluşmaktadır.

Hâkimler, her bir sözleşmeci devlet için, o devlet tarafından gösterilen üç aday arasından Avrupa Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir.

Mahkemede görev alan hakimler, mahkemede geldikler devlet adına bulunmaktadırlar.

Altı yıl görev yapmak üzere seçilen hâkimler, daha sonra tekrar mahkeme üyeliğine seçilebilirler.

Hâkimlerin görev süresi yetmiş yaşında sona erer.


9.Soru

Tanzimat döneminde ilk modern anlamda düzenlenen Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Kanun-ı Esası

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Mecelle-i Ahkamı Adliyye

Kanunname-i Ticaret


10.Soru

Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? 


Adalet Bakanlığı 

Yargıtay

Danıştay 

Cumhurbaşkanı 

Hakimler ve Savcılar Kurulu 


11.Soru

Zamana, yere, topluma karşı değişen kurallar hangi alana özgüdür?


Hukuk

Sosyoloji

Ahlak

Din

Psikoloji


12.Soru

Hukuk kurallarına ilişkin özellikler değerlendirildiğinde aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


Manevi yaptırım içerir. 

Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağladığı görülür.

Toplumdaki egemen güç, yani üstün siyasal iktidar tarafından belirlenir. 

Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenler. 

Genel olarak kişiler arasındaki ilişkileri düzenler.


13.Soru

  1. Konu
  2. İrade
  3. Süre
  4. Tekrar
  5. Yaptırım 

"Her hukuk kuralının üç ögesi bulunur." Bu üç öge yukarıdakilerden hangileridir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II ve V

II, III ve V


14.Soru

Kanunda belirtilen sözleri açıklamak suretiyle yapılan yorum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Yasama yorumu

Yargısal yorum

Bilimsel yorum

Tarihsel yorum

Lâfzî yorum


15.Soru

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse ne zaman yürürlüğe girer?


Resmi Gazete'de yayımlandığı gün

Resmi Gazete'de yayımdan sonraki 45 günün sonunda

Kararnamenin cumhurbaşkanınca imzalandığı gün

Kararnamenin Resmi Gazete'ye gönderildiği gün

Kararnamenin düzenlenmesini takip eden 15 gün sonra


16.Soru

".................... devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen esas ve kurallar bütünüdür."

Yukarıda yer alan ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?


Anayasa

Tüzük

Teklif

Yönetmelik

Kararname


17.Soru

Alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır (TBK m.184).

Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?


Emredici hukuk kuralı

Tamamlayıcı hukuk kuralı

Tanımlayıcı hukuk kuralı

Yorumlayıcı hukuk kuralı

Yetki verici hukuk kuralı 


18.Soru

Aşağıda Bölge adliye mahkemesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinden oluşur

İstisna olmaması durumunda bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve iki ceza dairesi bulunur

Her daire bir başkan ve iki üyenin katılmasıyla toplanabilir

Dairelerde yargılama aleni, görüşmeler gizli yapılır

Her coğrafi bölgede bir adet bulunmak üzere yedi bölge adliye mahkemesi bulunmaktadır.


19.Soru

  1. Görgü kuralları bölgesel ve yöresel olabilir.
  2. Toplumdaki egemen güç, yani üstün siyasal iktidar tarafından belirlenir.
  3. Görgü kuralları yazılı değildir, aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
  4. Görgü kurallarına uymamanın yaptırımı manevidir.

Yukarıdakilerden hangileri görgü kurallarının özellikleri arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

Hakimin kendisini kanun koyucu yerine koyarak hukuki sorunu çözmeye çalışmasına ne ad verilir?


Hakimin hukuk yaratması

Hakimin amaçsal yorumu

Hakimin takdir yetkisi

Hakimin kıyas yapması

Hakimin yorumu