Hukukun Temel Kavramları Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi (denetlenmesi) suretiyle düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik bir kanun yolu, aşağıdakilerden hangisidir?


Temyiz

Kanun yararına bozma

İstinaf

Karar bozma

Yargıtay


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk yaptırımlarından biri değildir? 


Dışlanma

Ceza

Cebri icra 

Tazminat

İptal 


3.Soru

Borçlar Kanunu md. 91/2 “Borcun ifası için gün belirtmeksizin sadece ay belirlenmişse, bundan ayın son günü anlaşılır.” hükmü uygulama bakımından hangi hukuk kurallarına girer?


Tanımlayıcı hukuk kuralları

Yorumlayıcı hukuk kuralları

Emredici hukuk kuralları

Tamamlayıcı hukuk kuralları

Yetki verici hukuk kuralları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Hukuku kaynaklarındandır?


Eyalet yasaları

İcma

Maslahat

Ortak Hukuk

Kurumlar


5.Soru

Hukuk kuralları ve diğer sosyal kuralları arasındaki farklarla ilgili olarak şu ifadelerden hangileri doğrudur?

  1. Hukuk kuralları iki taraflıdır, sosyal kurallar tek taraflıdır.
  2. Hukuk kuralları yazılı kurallardır; buna karşın diğer sosyal kurallar yazılı değildir.
  3. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir; diğer sosyal kuralların yaptırımı manevi nitelik taşır.


Yalnız II

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


6.Soru

İyilik-kötülük, doğruluk-yanlışlık gibi çeşitli konulardaki değer yargıları hangi sosyal düzen kuralını ifade etmektedir?


Hukuk kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Din kuralları

Örf kuralları


7.Soru

Aşağıdaki özel mahkemelerden hangisi birden fazla hakimli görev yapar?


İş Mahkemesi

Asliye Ticaret Mahkemesi

Tüketici Mahkemesi

Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Aile Mahkemesi


8.Soru

Sovyet hukuk tarihi bakımından genel mülkiyet sistemindeki dönüşümü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Araçsallık

Kollektifleştirme

Demokratik merkeziyetçilik

Kişisel mülkiyet

Sosyalist demokrasi ilkesi


9.Soru

Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Yaptırımın manevi olması

Yaptırımın özgürlüğü kısıtlayıcı olması

Yaptırım güçlerinin var olması

Yaptırımın maddi olması

Yaptırımın kişisel olması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yargı kolları arasında yer almaz?


Ticari yargı

Adli yargı

İdari yargı

Mali yargı

Uyuşmazlık yargısı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İdare mahkemelerinde görülen davalardandır?


Belediye ve köylere ait vergi davaları,

Resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,

Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,

İl özel idareleri davaları,


12.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler için uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yokluk

İptal

Mutlak butlan

Nispi butlan

Kısmi butlan


13.Soru

Toplumsal sömürü ilişkilerinin devamına hizmet eder. Hukuku sınıfsal ilişkilere bağlı olarak değişen bir üst yapı kurumu olarak görür. Sosyalist hukuk başlıca üç temel ilkeye dayandırılmıştır: Sosyalist demokrasi, sosyalist yasallık, demokratik merkeziyetçilik. Sosyalist hukuk sistemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve III

I ve II

II ve III

Yalnız III


14.Soru

  1. Din kuralları
  2. Ahlak kuralları
  3. Görgü kuralları
  4. Hukuk kuralları

Sosyal düzen kuralları  aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız IV

Hepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin organlarından birisi değildir?


Genel Kurul

Komite

Daire

Büyük Daire

Sekreterlik


16.Soru

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından denetlendiği yargı yolu hangisidir?


İstinaf yolu

Temyiz yolu

Olağanüstü kanun yolu

İstisnai kanun yolu

Karma yargı yolu


17.Soru

Belirli bir toplumda, o toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamı ne olarak ifade edilebilir?


Karşılaştırmalı hukuk

Hukuk kültürü

Tedvin

Hukuk sistemleri

Pandekt Hukuku


18.Soru

Aşağıda Avrupa insan hakları mahkemesi ili ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru olarak verilmiştir.

I. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları on iki yıl için seçilirler

II. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi on beş üyeden oluşur

III. Hâkimlerin görev süresi yetmiş yaşında sona erer

IV. Ülkelerince aday gösterilen hakimler Avrupa Parlamenterle Meclisi tarafından seçilir


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının içerdiği yaptırımlardan birisi değildir?


Tazminat

İptal

Cebri icra

Ceza

Manevi yaptırımlar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tarihte uygulanan yaptırımların aşamalarından biri değildir?


Kişisel öç

Kısas uygulamaları

Devlet tekelinde kamusallaştırma

Uzlaşma 

Hakeme başvurma