Hukukun Temel Kavramları Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarının özelliklerinden biridir?


Yaptırımları olan kurallardır. 

Kişiye özel uygulanan kurallardır.

Belli aralıklarla uygulanan kurallardır.

Esneklik sağlanabilen kurallardır.

Zaman içinde değişime uğramayan kurallardır. 


2.Soru

13.06.2011 tarihli Adalet Bakanlığı kararıyla, eklenen yeni bölge adliye mahkemeleri sonucunda Türkiye'de toplam kaç bölge adliye mahkemesi bulunmaktadır?


10

15

30

50

81


3.Soru

Başkası konuşurken sözünü kesmemek kuralı aşağıdakilerden hangi sosyal düzen kurallarındandır?


Din kuralları

Objektif ahlak kuralları

Subjektif ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları


4.Soru

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ortaya çıkmış olur?


İptal

Yokluk

Mutlak butlan

Nispi butlan

Kısmi butlan


5.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Geçersizlik

Yokluk

Nispi Butlan 

Kısmi Butlan

Mutlak Butlan


6.Soru

Devletin kazanca göre vergi alması aşağıdaki adalet fikirlerinden hangisini esas alır?


Denkleştirici adalet

Dağıtıcı adalet

Kural adaleti

Siyasi adalet

Saf adalet


7.Soru

Hukuk kurallarının öğeleri ve özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Her hukuk kuralında bir yaptırım bulunur.

Her hukuk kuralı maddi bir yaptırım içerir.

Hukuk kuralının maddi yaptırımı cezadır.

Hukuk kuralları somut bir olay için hazırlanmamıştır.

Hukuk kuralları düzenlediği tüm olaylara uygulanabilecek niteliktedir.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin organlarından biri değildir?


Genel Kurul

Bölüm

Komite

Daire

Büyük Daire


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının işlevlerinden biri değildir?


Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenler.

Genel olarak kişiler arasındaki ilişkileri düzenler.

Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleşir.

Manevi yaptırım içerir.

Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağlar.


10.Soru

İslam hukukunun kaynaklarından biri de "istihsan" dır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde istihsan terimi açıklanmıştır?


İlâhiyat ve felsefe alanında kutsal metinlerin nasıl anlaşılıp içeriklendilmesi gerektiğine ilişkin yol, yordam, yöntem, üslup ve tarz bütünlüğü taşıyan bir anlayışın benzerlerinden ayırt edici özellikleriyle oluşturduğu ekolü ifade eden bir terimdir.

Hazreti Muhammed’in söz ve eylemlerini ifade eden ikinci temel kaynaktır.

Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır.

Fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmalarıdır.

Belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır.


11.Soru

  1. İlk derece idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri
  2. İkinci derece bölge idare mahkemeleri
  3. Danıştay
  4. Sayıştay

Yukarıdakilerden hangileri idarî yargı kolunda görevli olan mahkemeler arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

Yokluk, butlan gibi yaptırımlar temelde hangi tür bir yaptırımdır? 


Hapis cezası

Adli para cezası

Maddi tazminat 

Manevi tazminat

Geçersizlik 


13.Soru

Bir devlet memurun atanmasındaki hukuksuzluk il ilgili bir dava hangi yargı kolunda görülür?


İdari yargı

Anayasa yargısı

AİHM yargısı

Adli yargı

Ceza yargısı


14.Soru

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırıma ne ad verilir?


Hapis cezası

Disiplin cezası

Cebri icra

Tazminat

İflas


15.Soru

İdari yargının en üst yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?


Sayıştay

Yargıtay

Danıştay

İdare mahkemeleri

Bölge idare mahkemeleri


16.Soru

Siyasi partilerin  kapatılması ile ilgili davaları karara bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 


Anayasa Mahkemesi 

Danıştay

Yargıtay 

Sayıştay 

Ağır ceza mahkemesi 


17.Soru

___________, belirli bir toplumda, o toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamı olarak tanımlanabilir.

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?


Hukuk

Hukuk tarihi

Hukuk sistemi

Hukuk kültürü

Hukuka aykırılık bilinci


18.Soru

Boşanma davasının sonucu velayeti anneye bırakılan çocuğu teslim etmeyen babanın durumunda aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi uygulanabilir?


Geçersizlik

Tazminat

Yokluk

Cebri İcra 

Nispi Butlan


19.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza

Cebri İcra

Tazminat

Mutlak Butlan

Geçersizlik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden birisi değildir?


Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenleme

Toplumdaki egemen güç, yani üstün siyasal iktidar tarafından belirlenme

Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleşmesi

Manevi yaptırım içermesi

Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağlamaya dönük olması