Hukukun Temel Kavramları Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kanunun emredici hükümlerine aykırı bir hukuki işleme ilişkin yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Yokluk

Kesin hükümsüzlük

Kısmi butlan

İptal edilebilirlik

Tek taraflı bağlamazlık


2.Soru

Sosyal düzen içinde yaşayan insanların ödevlerini, hak ve yetkilerini düzenleyen kurallara ne denir ?


Sosyal ilişki kuralları

Sosyal düzen kuralları

Sosyal yaşam kuralları

Kanunlar

Yönetmelik


3.Soru

  • Hukuk kuralı, yasama etkinliğinin sonucu olarak ortaya çıkmış genel ve soyut bir düzenlemeyi değil; kimi örnek yargı kararlarında işlenen çözümleri ifade eder. 
  • Tarihsel olarak üç kaynağa dayalı olarak gelişmiştir. Bunlar Common Law, Equity ve Statute Law olarak ifade edilirler.
  • Başlıca iki tür yasal düzenleme bulunur: Parlamentonun yasa olarak kabul ettiği metinler ile bu birincilerin uygulanma usul ve esaslarını gösteren ikincil düzenlemeler.

Yukarıda özellikleri sayılan hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Roma hukuku

İngiliz hukuku

Amerikan hukuku

Pandekt hukuku

Sosyalist hukuk sistemi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelenda ve Kanada gibi ülkelerin hukuklarının ortak adı olarak bilinir?


Statute Law

Magna Carta Libertatum

Common Law

Equity

Federal Devlet


5.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler
aleyhine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Yokluk

Mutlak butlan

Nispi butlan

İptal

Tazminat


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemeleri arasındaki özel mahkemelerden biri değildir?


Asliye ticaret mahkemesi

Tüketici mahkemesi

İcra mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

Fikri ve sınaî haklar hukuk mahkemesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul gören bir yaklaşıma göre sosyal düzen kurallarından biri değildir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Trafik kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları


8.Soru

Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılması aşağıdakilerden hangisidir?


Nispi butlan

Kısmi butlan

İptal

Yokluk

Geçersizlik


9.Soru

Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir adet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler (TBK. m. 207). Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?


Emredici hukuk kuralı

Yorumlayıcı hukuk kuralı

Tanımlayıcı hukuk kuralı

İlga edici hukuk kuralı

Tamamlayıcı hukuk kuralı


10.Soru

Aşaıdakilerden hangisi İngiliz hukukunun tarihsel kaynaklarından biridir?


Kişiler

Şeyler

Hakkaniyet

Davalar

Gelenek


11.Soru

Sulh hukuk mahkemesi, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın, aşağıdaki davalardan hangilerine bakmakla görevli değildir?


Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar

Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalar

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar

Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği diğer davalar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda yargı kollarından birisi değildir?


Adli yargı

İdari yargı

Anayasa yargısı

Mali yargı

Ceza yargısı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorumunda kullanılan mantık ilkelerinden biridir?


Ceza

Kıyas

Hüküm

Tepki

Belagat


14.Soru

Adaleti, denkleştirici ve dağıtıcı adalet diye ikiye ayıran düşünür kimdir?


Sokrates

Platon

Aristoteles

Locke

Cicero


15.Soru

Vergi mahkemeleri kim tarafından kurulmaktadır?


Hakimler ve Savcılar Kurulu

Adalet Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Danıştay

Bölge İdare Mahkemesi


16.Soru

Aşağıda Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve yapısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Üyeler on iki yıl için seçilir

Anayasa Mahkemesi on beş üyeden oluşur

Üyeler altmış yaşında emekliye ayrılır

Üç üyeyi TBMM seçer

On iki Üyeyi Cumhurbaşkanı seçer


17.Soru

İslam hukukunda belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamak aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Sünnet

İcma

Fıkıh

Kıyas

Fakih


18.Soru

Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?


3

5

12

15

17


19.Soru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilmenin kanunda belirtilen şartı aşağıdakilerden hangisidir?


Hak ihlaline uğramış olmak

İç hukuk yollarını tüketmiş olmak

İlk davasını kaybetmiş olmak

Yargıtaydan red kararı almış olmak

Daha için temyiz kararı çıkartmış olmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarının özelliklerindendir?


Özel nitelik taşırlar.

Süreklidirler.

Yaptırımsız kurallardır.

Zamanla değişim göstermezler.

Bölgeden bölgeye farklılık göstermezler.