Hukukun Temel Kavramları Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Farklı yargı kolları arasında ortaya çıkan yargı yolu uyuşmazlıklarını gidermek amacıyla teşkil edilen mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Bölge Asliye Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi


2.Soru

Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılması neyi ifade eder?


Nispi butlan

Ceza

Tazminat

Mutlak butlan

Yokluk


3.Soru

Bir kanunun ne zaman yürürlükten kalkacağı çeşitli olasılıklara göre belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu olasılıklardan biri değildir?


Kanun metninde açıkça yürürlükten kalkma tarihi yer alabilir.

Bir yeni kanun eski kanunu açıkça yürürlükten kaldırılabilir.

Yeni kanun eski kanunun bütününü değil, bir maddesini yürürlükten kaldırabilir.

Anayasa Mahkemesi ancak bir kanunun tamamını iptal ederek yürürlükten kaldırabilir.

Bazen bir kanunun yürürlükten kalkıp kalkmadığı açıkça düzenlenmez.


4.Soru

Hukuk kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Örgütlü siyasal mekanizma aracılığı ile gerçekleştiği

Manevi yaptırım içerdiği

Toplumsal barışı, hukuk güvenliğini ve adaleti sağladığı

Kişilerin dışa yansıyan davranışlarını düzenlediği

Genel olarak kişiler arasındaki ilişkileri düzenlediği


5.Soru

Din kuralları neden dogmatik ve statiktir?


Kutsal kitaplarda kaldığı için

Tanrı buyruğu olduğu için

Peygamberler öyle söylediği için

Toplumsal baskıdan dolayı

Sosyal hayatın dışına çıkmamak için


6.Soru

I.  İlgili yargı kolundaki iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.

II.  Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddiasıyla açılabilir.

III. Bu başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

Yukarıda Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru yoluyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adi yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olan ve Anayasa ve diğer kanunlara göre görev yapan bağımsız yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?


Anayasa Mahkemesi

Danıştay 

Yargıtay

Sayıştay

Bölge Adliye Mahkemeleri


8.Soru

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesine ne denir?


Borç

Alacaklı

Veraset

Tazminat

Kapora


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi;

dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

  • Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara,
  • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara,
  • Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara,
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği diğer davalara bakmakla görevlidir?


İlk derece mahkemeleri

Ceza mahkemeleri

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh hukuk mahkemesi

Bölge adliye mahkemeleri


10.Soru

Ceza hükümleri anlamına gelen fıkıh terimi aşağıdakilerden hangisidir?


İbadat

Muamelat

Mezhep

Ukubat

Şeriat


11.Soru

Tarihimizde ilk medeni kanunumuzun adı nedir?


Mecelle

Medeni Kanun

Islahat Fermanı

Kişiler Kanunu

Tevhidi Tedrisat Kanunu


12.Soru

Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış olgunun sonradan gerçekleşmesine bağlanmasına ne ad verilir?


Mutlak butlan

Tek taraflı bağlamazlık

Kısmi butlan

Yokluk

Cebri icra


13.Soru

Mali yargı kolunda hem siyasi hem de yargısal boyutta görevli organ aşağıdakilerden hangisidir? 


Sayıştay

Yargıtay

İdari mahkeme

Danıştay

İçtihatları Birleştirme Kurulu


14.Soru

Bir ülkede meydana gelen somut olaylarda o ülkenin hukuk kurallarının uygulanmasına ne ad verilir?


Mütekabiliyet ilkesi

Şahsilik ilkesi

Yersellik ilkesi

Kişisellik ilkesi

Evrensellik ilkesi


15.Soru

Aristo’ya göre, insanların şahsi ve özel durumlarına bakılmaksızın aynı işleme tâbi tutulmasına ne ad verilir?


Denkleştirici adalet

Dağıtıcı adalet

Hukuki adalet

Milli adalet

Resmi adalet


16.Soru

Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan bir kişinin davası aşağıdaki mahkemelerden hangisinde görülür?


Ağır ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

Özel ceza mahkemeleri

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh hukuk mahkemesi


17.Soru

Kanun’un ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bir madde bulunmaması hâlinde, o kanun Resmî Gazete’de yayımdan sonraki kaçıncı günde yürürlüğe girer?


30

35

40

45

50


18.Soru

“Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım” olarak tanımlanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yokluk

Mutlak butlan

Nispi butlan

İptal

Eksiklik


19.Soru

Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesine göre başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır. Buna göre mala zarar verme suçu iddiası ile açılan dava hangi mahkemede görülecektir? 


Ağır ceza 

Sulh ceza

Asliye ceza

Asliye hukuk

Sulh hukuk


20.Soru

Hâkimin hukuk yaratması söz konusu olmadığı hukuk türü aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni hukuk

Ticaret hukuku

Borçlar hukuku

Miras hukuku

Ceza hukuku