Hukukun Temel Kavramları Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesinin görevlerinden biridir?


Yargı mercileri arasındaki uyuşmazlıkları çözmek

Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunmak

Kamu idarelerini mali açıdan denetlemek

Kanunlarla verilen denetleme işlerini yapmak

Kamu zararına yol açan hususları hükme bağlamak


2.Soru

Adli yargı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Genel ve olağan yargı koludur

Bünyesinde üç dereceli yargılama sistemi kabul edilmiştir

İlk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli Yargıtaydır

Bazı durumlarda Yargıtay ilk derece mahkemesi kararlarının da temyiz incelemesini yapar

Sulh hukuk mahkemesi tek hakimlidir


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AİHM'in organlarından değildir?


Genel kurul

Komite

Büyük daire

Daire

Komisyon


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa İnsan hakları mahkemesinin organlarından biri değildir?


Genel Kurul

Savcılık

Komite

Daire

Büyük Daire


5.Soru

I. İdare mahkemeleri

II. Vergi mahkemeleri

III. Bölge İdare Mahkemeleri

İdari yargıda yer alan yukarıdaki mahkemelerden hangileri ilk derece mahkemelerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


6.Soru

Suçun işlenmesini önlemek, suç işlenmesiyle bozulan toplumsal düzeni kurmak ve suçluyu ıslah etmek amacıyla uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Cebri İcra

Tazminat

Geçersizlik

Ceza

Kesin Hükümsüzlük


7.Soru

  1. Cumhurbaşkanı kararnameleri
  2. Gelenek hukuku
  3. Uluslararası sözleşmeler
  4. Kanun
  5. Bilimsel içtihatlar

Yukarıda verilenlerden hangileri hukukun asıl ve yazılı kaynaklarındandır?


Yalnız IV

I ve IV

I, III ve IV

I, III, IV ve V

III ve IV


8.Soru

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesi şeklinde ifade edilebilecek yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Cebri icra

Ceza

Tazminat

Tek taraflı bağlamazlık

İptal


9.Soru

Hukuk kurallarının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Hukuk kurallarına uymama halinde kişiye maddi yaptırım uygulanır.

Hukuk kuralları devletin zorlayıcı gücüyle desteklenmiştir.

Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran özelliği, insanlar arası ilişkileri düzenlemesidir.

Bazı değerler hem hukuk, hem ahlak, hem de din kuralı hâline gelmiş olabilir.

Hukuk kuralları genel ve soyut kurallardır.


10.Soru

I. Türkiye'nin laik bir hukuk düzenine geçmesi

II. Hukukun birliğini ve tekliğini sağlaması

III. Tek eşli evliliğin kabulü 

IV. Modern hukuk düşüncesinin benimsenmesi

1926 tarihli Türk Medeni Kanun'un sonuçları arasında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yer almaktadır?


Yalnız III

I-II

II-IV

I-III-IV

I-II-III-IV


11.Soru

İlk derece mahkemelerince verilen kararların bölge adliye mahkemeleri tarafından olgu ve hukuk yönünden incelenmesi suretiyle düzeltilmesi, iyileştirilmesi veya iptal edilmesi amacına yönelik kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?


İstinaf

Sulh hukuk

Yargıtay

İçtihat

Danıştay


12.Soru

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde yer alan ve o ilin adıyla anılan sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin yargı çevresi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?


Cumhurbaşkanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanı

Hakimler ve Savcılar Kurulu

Cumhuriyet Başsavcılığı


13.Soru

Soyut norm denetiminin yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin talebi gereklidir?


110

120

150

201

301


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda yer alan yargılama hiyerarşisinin ikinci derecesine karşılık gelen mahkemedir?


Asliye Hukuk Mahkemesi

Bölge Adliye Mahkemesi

Yargıtay

Sulh Hukuk Mahkemesi

Bölge İdare Mahkemesi


15.Soru

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın
o kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?


Cebri icra

Hak arama hürriyeti

Disiplin cezası

Tazminat

Hak ediş


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anglo-Amerikan Hukuk Sistemine örnek olarak verilebilir? 


Roma Hukuku

Pandekt Hukuku

Kıta Avrupası Hukuk Sistemi

İngiliz Hukuku

Sosyalist Hukuk Sistemi


17.Soru

Osmanlı Hukukunda yargılama yetkisini kimler kullanmaktadır?


Padişah

Sadrazam

Nişancı

Kadılar

Şeyhülislam


18.Soru

Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması ha^linde ...(1) yaptırımı ortaya çıkar. 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


İptal

Yokluk

Kısmi butlan 

Mutlak butlan

Tazminat


19.Soru

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda, davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne denir?


Ceza

Hüküm

Yargı

İstinaf

Duruşma


20.Soru

I. Asliye hukuk mahkemesi

II. Aile mahkemesi

III. Sulh hukuk mahkemesi 

IV. Asliye ticaret mahkemesi

Yukarıdakilerden hangileri özel mahkemeler arasındadır?


I ve IV

II ve IV

III ve IV

II ve III

I ve III