Hukukun Temel Kavramları Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesidir.” Tanımı verilen yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza

Cebri icra

Tazminat

Geçersizlik

Butlan


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kuralları arasında sayılamaz?


Din kuralları

Kurum kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları 


3.Soru

Görgü kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Yazılıdır

Maddi yaptırımı vardır

Uymayanlar tazminat öder

Yöresel olabilir

Verilen sözü tutmak görgü kuralıdır


4.Soru

Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün yürürlükte olan Anayasa hangi tarihte halk oylaması ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur?


1921

1924

1961

1982

2010


5.Soru

...(1) kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırımdır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Mutlak butlan 

Tazminat

Cebri icra

Yokluk

Nispi butlan


6.Soru

Hukuka aykırı idari işlemlere karşı açılan iptal davaları veya idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davaları nerede görülür?


Danıştay

Yargıtay

Bölge mahkemeleri

İdari yargı

Asliye ceza mahkemesi


7.Soru

Hukuk kurallarında yaptırım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Yaptırım uygulama tekeli devlete aittir.

Tek bir hukuka aykırı eyleme sadece bir yaptırım türü uygulanır.

Yaptırım “maddi” nitelik taşır.

Yaptırım özü itibarıyla ceza ve cebir unsurunu içerir.

Hukukta yaptırımın çeşitli türleri mevcuttur.


8.Soru

Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmekle görevli olan aşağıdakilerden hangisidir? 


Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi 

Bölge adliye mahkemesi ceza dairesi 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Hakimler ve Savcılar Kurulu 

Adalet Bakanlığı 


9.Soru

Hukuk sistemleri bakımından yapılan yegane sınıflandırmadır. Bu kümelendirme gerçek bir tasnifi yansıtmamaktadır.  Bu ayrımda yer alan sosyalist hukuk kümesi daha çok mülkiyet sistemi farklı ve tarihsel bir hukuk uygulamasıdır.  Hukuk sistemleri kabaca dörtlü bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlar; Kıta Avrupası Hukuku, Anglo-Amerikan Hukuku, Sosyalist Hukuk ve İslam Hukukudur. Hukuk sistemleri bakımından yapılan bu kümelendirmeye ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız III


10.Soru

İslam Hukuku’nda, işlenen ve suç sayılan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımları gösteren bölümüne ne ad verilir?


Muâmelât 

İbâdât

Ukûbât

Fıkıh

Mezhep


11.Soru

Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci neresidir?


Danıştay

Uyuşmazlık mahkemesi

Yargıtay

Bölge idare mahkemesi

Bölge adliye mahkemesi


12.Soru

İdarenin hukuka aykırı şekilde bir şahsın özel mülkiyetini kamulaştırma kararı alması üzerine o şahsın bu kararın ortadan kaldırılması için yargıya gitmesi halinde hangi yaptırım türü uygulanacaktır?


Ceza

Tazminat

Cebri icra

Geçersizlik

İptal


13.Soru

Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğrafi alana ne ad verilir?


Yargı çevresi

Yetki alanı

Yetki coğrafyası

Mahkeme çevresi

Yargı yolu


14.Soru

Aşağıda Türk Hukukundaki yargı kolları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Adlî yargı, idarî yargı, Anayasa yargısı, mali yargı ve uyuşmazlık yargısından oluşmaktadır.

Bu yargı kolları arasında astlık üstlük ilişkisi bulunmamaktadır.

Her yargı kolu, kural olarak, ayrı bir mahkeme örgütlenmesine sahiptir. 

Bir yargı kolundaki görevli mahkemeler, kendi yargı kollarına giren dava ve işler hakkında
nihai ve kesin karar verme yetkisine sahiptir.

Yargı kollarından en önemlisi mali yargıdır.


15.Soru

Bölge adliye mahkemeleri kim tarafından kurulur?


Hakimler ve savcılar kurulu

Adalet bakanlığı

İçişleri bakanlığı

Başbakanlık

Cumhurbaşkanlığı


16.Soru

İslam hukukunda  öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılması aşağıdakilerden hangisidir?


Hadd

Ta'zir

Fıkıh

Kısas

Muâmelât


17.Soru

1- Genel nitelik taşır.

2- Süreklidir.

3- Yaptırım gücü vardır.

Yukarıda belirtilmiş olan özellikler hangi kural türünün özellikleri arasında yer almaktadır?


Görgü kuralları

Din kuralları

Hukuk kuralları

İş Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iptal edilebilirlik yaptırım nedenleri arasında yer alır?


İşlemi yapanın aldatılması sonucu işlemi yapması

İşlemi yapan tarafların hukuki işlem ehliyetine sahip olmaması

Evlenmenin resmi memur önünde yapılmaması

İşlemin konusunun ahlaka aykırı olması

İşlemin konusunun imkânsız olması


19.Soru

Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunu aşağıdakilerden hangisi denetler?


Yargıtay

Danıştay

Bölge Adliye Mahkemeleri

Anayasa Mahkemesi

Bölge İdare Mahkemeleri


20.Soru

"Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olup, Anayasa ve diğer kanunlara göre görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir." şeklinde tanımı verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Yargıtay

Danıştay

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh hukuk mahkemesi

İş mahkemesi