Hukukun Temel Kavramları Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aristoteles' göre, insanların şahsi ve özel durumlarına bakılmaksızın aynı işleme tâbi tutulmasına ne ad verilir?


Hukuk

Adalet

Öznel (Subjektif) Adalet

Denkleştirici adalet

Dağıtıcı adalet


2.Soru

Genel anlamda kamu hukukunun tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İdarenin kuruluş ve işleyişini inceleyen hukuk dalıdır.

Devlet teşkilatını, devletin başka bir devletle veya bireylerle ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününü
ifade eder.

 Devletlerin birbiriyle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşur.

Kamu hukuku; devletin yönetim biçimi, erklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyen ve ülkedeki bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen anayasal kuralların toplamından oluşur. 

Suçu, yaptırımını ve bunlara etki eden koşulları inceleme konusu yapan hukuk dalıdır


3.Soru

Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmemiş olan bir şeyin tamamına belli paylarlamalik olmasına ne denir? 


Paylı mülkiyet

Paysız mülkiyet

Yarı paylı mülkiyet

Çeyrek paylı mülkiyet

sınırsız mülkiyet


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmenin önünde bir engel değildir?


Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla,
kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar.

İlk okul mezunu olmayanlar.

Kamu hizmetinden yasaklılar.

Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar.

18 yaşını doldurmuş olmak.


5.Soru

Bir devlette kural olarak isteyen herkes yönetimde rol almaya talip olabiliyor ve yöneticiler halk tarafından eşit oyla seçiliyorsa, ayrıca bireylerin temel hakları da teminat altına alınmışsa Anayasa md. 2 hükmüne göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi niteliğinden bahsedilebilir?


İnsan haklarına saygılı devlet

Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

Demokratik devlet

Sosyal devlet

Laik devlet


6.Soru

Miras hukuku ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.

Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer

Mirasbırakanın altsoyu, eşi, ana ve babası saklı pay sahibi mirasçılardır.

 

Mirasçılar, tereke borçlarından sorumlu değildirler.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin genelde seçim yolu ile yahut diğer herhangi bir biçimde devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmasını sağlayan haklardır?


Özel nitelikli kamu hakları

Kişisel kamu hakları

Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Mallar üzerindeki haklar

Siyasal kamu hakları


8.Soru

Zaruret haline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Zaruret halinde kişi hakkının korunmasını mahkemeden istemektedir.

Zaruret halinden bahsedebilmemiz için yakın veya uzak bir tehlikenin bulunması yeterlidir. 

Zaruret hali, kişinin kendi hakkını bizzat kendisinin koruduğu durumlardan biridir. 

Zaruret halinde kişi hakkını korumak amacıyla bir başka kişiye zarar vermektedir. 

Kişi yalnızca kendisine yönelik bir tehlike durumunda zaruret halinden faydalanabilir. 


9.Soru

  1. Aile Hukuku
  2. Eşya Hukuku
  3. Miras Hukuku
  4. Borçlar Hukuku

2001 yılında yenilenen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nu oluşturan dört kitap arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV


10.Soru

I- Seçme ve seçilme hakkı

II- Halk oylamasına katılma hakkı

III- Vakıf kurma hakkı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Anayasa’nın siyasal kamu hakkı olarak kabul ettiği haklardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin davranışına, onun iradesine uygun sonucu bağlaması halinde ortaya çıkar?


Hukuki hak

Hukuki olay

Hukuki fiil

Hukuki işlem

Haksız fiil


12.Soru

I. Genellik ilkesi

II. Adalet ilkesi

III. Kanunilik ilkesi

IV. Tasarruf ilkesi

Vergi hukukun temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yer almaktadır?


Yalnızca I

I-II-IV

II-III

I-II-III

III-IV


13.Soru

"Objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade eden kısmıdır." şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Objektif hukuk

Subjektif hukuk

Hukuk anlamında şahıs

İrade kuramı

Hak kuramı


14.Soru

Anayasayla ifade özgürlüğünün güvence altına alınmış olması esas olarak devletin temel niteliklerinden hangisiyle ilgilidir?


Laik devlet 

Demokratik devlet

Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet

Sosyal devlet

Hukuk devleti


15.Soru

Hukuk düzeni hak kavramını kimlere tanımıştır?


Kişilere 

Mal varlığına

Taşınmazlara

Kurumlara 

hukuk dairelerine


16.Soru

Hakkın mutlak kaybı nedir?


Hak sahibinin, sahip olduğu bir hakkın hukuki
işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda
bir başka kişiye devredilmesiyle gerçekleşir.

Bir hakkın hak sahibinin
elinden çıkması, o hakkın hak sahibinden ayrılmasıdır.

Bir hakkın, hukuki olay,
hukuki fiil ya da hukuki işlem sonucunda tamamen ortadan kalkmasıyla gerçekleşir.

ı, kişinin hukuk düzenince
korunan menfaatleri (hakları) çerçevesinde, kendisine tanınan yetkilerinden faydalanmak üzere
harekete geçmesidir

kişilerin haklarını kullanırken
ve borçlarını ifa ederken hangi kurallara göre hareket edeceklerini gösteren, başka deyişle hakların
kapsamını ve içeriğini düzenleyen kurallardır.


17.Soru

Sigorta hukuku ve deniz ticareti hukuku aşağıdaki hukuk dallarından hangisi içinde yer alır?


Ticaret hukuku

İş hukuku

Borçlar hukuku

Medeni hukuk

İdare hukuku


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki ve görevlerinden biri değildir?


Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek.

Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek.

Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak.


19.Soru

2017 Anayasa değişikliği ile birlikte hangi sistem benimsenmiştir?


Parlamenter sistem

Başkanlık sistemi

Yarı başkanlık sistemi

Hükümet sistemi

Meclis hükümeti sistemi


20.Soru

Anayasa’nın 37. maddesinde güvence altına alınan  ve somut bir uyuşmazlığa ilişkin yargılama yapacak mahkemenin kuruluşunun, yetkilerinin ve yargılama usulünün kanunla ve daha bu uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce belirlenmiş olması gerekliliğini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Açık yargılama ilkesi

Adil yargılanma hakkı

Kanuni hakim ilkesi

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Kuvvetler ayrılığı ilkesi