Hukukun Temel Kavramları Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamu haklarının aksine, özel haklardan herkes yararlanır. Bu durum hangi ilkenin sonucudur?


Genellik ilkesi

Ölçülülük ilkesi

İnsanilik ilkesi

Yararlanma ilkesi

İkincillik ilkesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletler özel hukukunun alt dallarından değildir?


Kanunlar ihtilafı

Vatandaşlık

Yabancılar 

Milletlerarası usul 

Milletlerarası kamu 


3.Soru

Aşağıdakilerden ahangisi değiştirici yenilik doğuran hakalrdan biridir?


Seçimlik borçlarda borçlunun seçim hakkını kullanması

Kira sözleşmesinde feshi ihbar hakkı

Vasiyetnamenin iptali

Vekkaletten azil

Adi şirket sözleşmesinde feshi ihbar hakkı


4.Soru

I. İdarenin yargısal denetimi hukuk devleti olmanın bir gereğidir ve idarenin yegane denetim yöntemidir.

II. İdari işlemler tek yanlıdır, kamu yararı için yapılır ve kanuna dayanır.

III. İdarenin kamu malları üzerinde koruma, kullanma, gelir ve ürünlerinden yararlanma ve kamu malı olmaktan çıkarma yetkisi vardır. 

IV. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

İdare hukukuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve III

Yalnız II

Yanlız IV

II, III ve IV

I, III ve IV


5.Soru

“Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine
uygulanır”.

Verilen hüküm aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?


Türk Medeni Kanunu

Türk Ceza Kanunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Anayasa

Borçlar Kanunu


6.Soru

Özel hukuk alanındaki hak sahiplerinin, haklarını devlet eliyle ve zorlamasıyla ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin kurallar aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yer alır?


Medeni muhakeme hukuku

İcra ve iflas hukuku

İdari yargılama hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Anayasa yargısı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuki fiillerden biridir?


Haksız fiiller

Hukuk aykırı fiiller

Borca aykırı fiiller

Duygu açıklamaları

Hepsi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarından biridir?


Kişinin dokunulmazlığı

Kişi hürriyeti ve güvenliği

Özel hayatın gizliliği

Haberleşme hürriyeti

Çalışma ve sözleşme hürriyeti 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir?


Devlet bakanı

Cumhurbaşkanı

Belediye başkanı

Başbakan

Meclis başkanı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun dallarından biri değildir?


Ticaret hukuku

Kişiler hukuku

Aile hukuku

Eşya hukuku

Borçlar Hukuku


11.Soru

Bir suç işlendiği şüphesiyle ortaya çıkan cezai uyuşmazlığın ne şekilde çözüme kavuşturulacağına dair kurallardan oluşan hukuk dalına ne ad verilir?


İcra ve iflas hukuku

İdari yargılama hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Medeni muhakeme hukuku

Anayasa hukuku


12.Soru

Kişilerin toplum içinde yaşaması bakımından bir hüküm ve değer ifade eden bütün eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünü hangi kanunda düzenlenir?


Türk Medeni Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

Medeni Usul Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İdari Yargılama Kanunu


13.Soru

Adliye mahkemelerinin özel hukuk alanındaki tüm yargısal faaliyetlerini inceleme konusu yapan yargılama hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni muhakeme hukuku

İcra ve iflas hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

İcra ve iflas hukuku

Askeri yargılama hukuku


14.Soru

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?


Paylı mülkiyet

Ferdi Mülkiyet

Taşınmaz mülikyeti

Kat mülkiyeti

Elbirliğiyle mülkiyet


15.Soru

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanlara ne denir?


Elbirliği mülkiyeti

Saklı pay

Ölüme bağlı tasarruf

Paylı mülkiyet

Ferdi mülkiyet


16.Soru

Ozel hukuk alanında yabancı unsur taşıyan hukukî ilişki ve ihtilafların çözümünde uygulanacak kurallardır oluşmuş hukuk dalına ne ad verilir?


Devletler özel hukuku

Devletler hukuku

İdare hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun alanlarından biri değildir?


Şirketler hukuku

Taşıma işleri hukuku

Sigorta hukuku

Kıymetli evrak hukuku

Sosyal güvenlik hukuku


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukuk dallarından değildir? 


Kişiler Hukuku

Aile Hukuku

Eşya Hukuku

Miras Hukuku

Ticaret Hukuku


19.Soru

Uluslararası hukukun antlaşmalar ve hukukun genel ilkeleri dışındaki tüm prensip ve kurallarını içeren kavrama uluslararası kamu hukukunda verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


İdari hizmet sözleşmeleri

Uluslararası Örf ve Âdet

İstikraz Sözleşmeleri

Ahde vefa ilkesi

Fait Du Prince


20.Soru

Hukukun toplum yaşamını düzenleyen ve Devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline ne denir?


Hak

Objektif hukuk

Ahlak

Sübjektif hukuk

Yetki