Hukukun Temel Kavramları Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuka ait haklardan biridir?


Seçme hakkı
 

Seçilme hakkı

Çalışma hakkı

Mülkiyet hakkı

Eğitim ve öğretim hakkı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangi yetkiyi sınırlı ayni haklarla kullanamayız?


Kullanma

Yararlanma

İrtifak tesisi

İpotek tesisi

Yok etme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkın mutlak kaybına bir örnek olarak gösterilebilir?


Bir kişinin arabasını satması

Bir kişinin miras bırakması

Bir kişinin arsasını bağışlaması

Bir kişinin teknesinin yanması

Bir kişinin velayeti devretmesi


4.Soru

Medeni hukuk düzenlemelerinden biri olan vesayet kurumu Medeni Kanun’un hangi kitabında yer almaktadır?


Kişiler hukuku

Aile hukuku

Miras hukuku

Borçlar hukuku

Eşya hukuku


5.Soru

Hukuki işlem benzeri fiillere ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bir irade açıklamasına ihtiyaç duyarlar

Hukuki sonuç irade açıklamasından bağımsız olarak meydana gelir

Borçlunun temerrüdünde alacaklının ihtarı hukuki işlem benzeri fiildir

Bu fiiller hukuki işlemlere ilişkine esaslar uygulanır

Bu fiillerde kanundan dolayı hukuki sonuç doğar


6.Soru

"Modern hukuk anlayışında kişiler hakkın konusu değil ancak sahibi olabilecekleri için başkalarının kişiliği üzerindeki haklar(...)nitelik taşırlar."

yukarıdkai tümcede boşluk bırakıan yere ne getirilmelidir?


göreceli

mutlak

değişken

nisbi

istisnai


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, farklı vatandaşlığa sahip kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini konu alır?


Medeni hukuk

İş hukuku

Borçlar hukuku

Devletler özel hukuku

İdare hukuku


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden biridir?


Poliçe

Kırkambar sözleşmesi

Çarteri sözleşmesi

Navlun sözleşmesi

Konşimento


9.Soru

Hukuki ilişkinin içeriğini oluşturan edimin yerine getirilmesini, yükümlü olan kişiden istemek yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?


Savunma hakkı

Bilgi edinme hakkı

Korunma hakkı

Dava hakkı

Talep hakkı


10.Soru

Devletin kamusal gelir elde etme ve harcama işlerini inceleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


İdare hukuku 

Anayasa hukuku 

Genel kamu hukuku 

Mali hukuk 

Yargılama hukuku 


11.Soru

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?


Hukuki olay-Sözleşme yapılması

Hukuki olay- Vasiyetname yapılması

Hukuki işlem-taşınır malın terki

Hukuki olay-İyiniyet karinesi

Hukuki işlem-yerleşim yeri


12.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?


4

5

6

7

8


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hakkın, hukuki olay, hukuki fiil ya da hukuki işlem sonucunda tamamen ortadan kalkması anlamına gelir?


Alacağın devri

Karine

Halefiyet

Hakkın mutlak kaybı

Hakkın nisbi kaybı


14.Soru

Hakkın aslen kazanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Maddi mallar (eşya), maddi olmayan mallar veya
kişiler üzerindeki haklar aslen kazanılabilir.

Kişinin hukuk düzenince onaylanmayan davranışı, objektif bir hukuk kuralını ihlâl ediyorsa
kanuna aykırılık, borcun yerine getirilmesini engelliyorsa akde aykırılık, ortaya çıkar.

Kişinin o âna kadar kimsenin malı olmayan
bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak
kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk
defa hak kurmasına, kazanmasına (iktisap etmesine) “hakkın aslen kazanılması (asli / asıl yoldan iktisabı)” denir.

Hukuka aykırı fiiller, haksız fiiller ve borca aykırı
fiiller (borca aykırılık) olmak üzere ikiye ayrılı

Hiçbiri


15.Soru

Bir taşınmazın malikinin yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya bir iş yapmakla yükümlü kılınmasına ne ad verilir?


Taşınmaz yükü

Geçit hakkı

Sistem hakkı

Su hakkı

Kaynak hakkı


16.Soru

Hangisi şahsi irtifak haklarından biridir?


İntifa hakkı

Geçit hakkı

Üst hakkı

Kaynak hakkı

Mülkiyet


17.Soru

Mülkiyet hakkı sahibine özel hukukta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Sahip

Kıymetlimiz

Mâlik

Patron

Mal sahibi


18.Soru

Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan iradesine ne denir?


Hukuka uygun fiiller

Hukuki işlem

Hukuki fiil

İradenin açıklanması

Hukuki sonuç


19.Soru

2017 Anayasa değişikleri ile aşağıdaki hükümet sistemlerinden hangisine geçilmiştir? 


Meclis hükümeti sistemi 

Parlementer sistem 

Mutlak monarşi 

Başkanlık sistemi 

Diktatörlük 


20.Soru

Tapu kütüğüne şerh verilmesi şartı aranarak, sadece işlemin tarafına değil, üçüncü kişilere de ileri sürülebilmesi imkânı getirilmiş, sınırlı olarak kanunda açıkça düzenlenmiş olan haklara ne ad verilir?


Basitleştirilmiş Alacak Hakları

Güçlendirilmiş Alacak Hakları

Açıklanmış Alacak Hakları

Siyasi Alacak Haklar

Nisbi Basitleştirilmiş Hakları