Hukukun Temel Kavramları Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"İnsanlar arasında ayrım gözetmeme" aşağıdakilerden hangisi için örnek olarak gösterilebilir?


Uluslararası örf ve adet

Uluslararası ilişkiler

Uluslararası anlaşmalar

Hukukun genel ilkeleri

Anayasa hukukunun kapsamı


2.Soru

I. Hukuki olay, hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylardır. 

II.  Hukuki olaylar, geniş anlamda hukuki olay ve dar anlamda hukuki olay olarak ikiye ayrılır.

III. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı verilir. 

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?


Yalnız I

Yalnız II

I,III

I,II,III

Yalnız III


3.Soru

İdare hukuku ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Kamu tüzel kişiliği sadece kanun ile kurulabilir.

İdare kamu hizmetlerini sadece memurlar ile yürütebilir.

Mahalli idareler  il, belediye veya köydür.

idarenin yargısal denetimi tek denetim yöntemidir.

Yönetmelik sadece Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar tarafından çıkarılabilir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idarenin kuruluş ve işleyişini inceleyen hukuk dalının temel konularından biri değildir?


İdari yapı

Kamu görevlileri

Yönetimin denetimi

Kamu malları

Suçun yaptırımı


5.Soru

Bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanununda hangi isimle düzenlenmiştir?


Genel işlem koşulları

Katılmalı sözleşme

Atipik sözleşme

Kitle sözleşmeleri

Formüler sözleşme 


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hakkın aslen kazanılması söz konusu değildir?


Anne ve babanın yeni doğmuş çocugu üzerindeki velayet hakkını kazanması

Bir yazarın yayınlanmış kitabı üzerindeki telif hakkını kazanması

Başkasına ait taşınır bir eşyanın zamanaşımı ile kazılması 

Sahipsiz bir taşınmazın işgal yolu ile kazanılması

Bağışlama halinde bağışlanan mal üzerindeki hakkın kazanılması 


7.Soru

Dernekler, en az ... gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


yedi

sekiz

on

onbeş

iki


8.Soru

Karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler tarafından ne şekilde çözüme kavuşturulacağını düzenleyen kurallar aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?


Genel kamu hukuku

Ceza hukuku

İdare hukuku

Mali hukuk

Yargılama hukuku


9.Soru

Hakkın kötüye kullanılması, adaletten kaçınmanın yasaklanması, ayrım gözetmeme ve kazanılmış hak ilkeleri gibi hukukun genel ilkelerinin temel kaynaklar arasında sayıldığı kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Genel kamu hukuku

Mali hukuk

Anayasa hukuku

Uluslararası kamu hukuku

İdare hukuku


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eda davasına örnek teşkil eder?


Bir borcun yokluğunun tespiti için açılan dava

Tazminat davası

Mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi talebi için açılan dava

Belirsiz alacak davası

Topluluk davası


11.Soru

I- Özel haklardan herkes yararlanır. Yabancılarla vatandaşlar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

II- Özel haklardan ya­rarlanmada eşitlik ilkesi söz konusudur.

III- Özel haklar mahiyetlerine (nitelikle­rine), konularına, kullanılmalarına, devredilebil­melerine ve amaçlarına göre çeşitli ayırımlara tâbi tutulmaktadırlar.

Özel haklar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangisi doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I,II ve III

Yalnız III


12.Soru

Aşağıdakilerden ticari işletme hukuku alanının konuları arasında yer almaz?


Ticari işletme

Ticari iş

Tacir 

Ticari örf âdet

Sigorta sözleşmesi


13.Soru

Bir hukuki ilişkinin özünü teşkil eden hak kavramı,  kimi zaman ...... sözcüğü ile de ifade edilir.

Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hakkaniyet

Sorumluluk

Yetki

Borç

Alacak


14.Soru

Hukuk düzeninde bir mirasçının miras bırakanı öldürmesi halinden, mirasçı hak kayıplarından hangisine maruz kalır?


Feragat

Kamulaştırma

Mirastan yoksunluk

Zaman aşımı

Hile


15.Soru

Temel ilgi alanları devlet ve insan hakları olan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza hukuku

Anayasa hukuku

İdare hukuku

Genel kamu hukuku 

Hukuk sosyolojisi


16.Soru

....(1) bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesidir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 


Tazminat

İptal

Geçersizlik

Memuriyetten çıkarma

Uyarma


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi niyetin unsurlarından biridir?


Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Kişinin Korunması:

Kişi hatalı (yanlış) bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmalıdır.

Malı Çalınanın Korunması

Malı Elinden Rızası Olmadan Çıkmış Kimsenin
Korunması

Hepsi


18.Soru

Dernekler için kabul edilen minimum kişi sayısı kaçtır?


6

7

8

9

10


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem bağımsız, mutlak ve maddi mallar üzerindeki haklardandır?


Fikri haklar

Alacak hakkı

Velayet hakkı

İpotek hakkı

Mülkiyet hakkı


20.Soru

___________, kamu giderlerini karşılamak üzere devletin, tek taraflı olarak ve vergilendirme yetkisine dayanarak kişilerin gelir ve mallarından aldığı ekonomik değerleri ifade eder.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Mülkiyet

Vergi

Mali

Bütçe

İcra