Hukukun Temel Kavramları Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belli bir tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı hukuki işlemdir?


Vekilin azledilmesi

Bağışlama sözleşmesi

Satış sözleşmesi

Limited şirket sözleşmesi

Kararlar


2.Soru

Cumhurbaşkanı seçilebilme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?


40 yaşını doldurmuş olmak

30 yaşını doldurmuş olmak

35 yaşını doldurmuş olmak

20 yaşını doldurmuş olmak

37yaşını doldurmuş olmak


3.Soru

Birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşan borçluluk durumuna ne ad verilir?


Daimi borçluluk

Genel borçluluk

Sorumlu borçluluk

Müteselsil borçluluk

Karşılıklı borçluluk


4.Soru

Mutlak hakların aksine herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye veya belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?


Nisbi haklar

Mutlak mülkiyet hakları

İrtifak hakları

Ayni haklar

Kurumsal haklar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kimseye denir?


İşveren

Alt işveren

İşveren vekili

İşyeri temsilcisi

İşçi


6.Soru

Kişinin ölümü sonrasında geride kalan mal varlığı üzerindeki hakları ele alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Eşya Hukuku

Kişiler Hukuku

Aile hukuku

Miras hukuku

Borçlar Hukuku


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından biri değildir? 


Anayasa hukuku

Medeni Hukuk

Ticaret Hukuku

Devletler Özel Hukuku

Borçlar Hukuku


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı olmayan ve asli nitelik taşıyan kaynağına verilen kavramdır?


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kanun

Yönetmelik

İçtihat Hukuku

Gelenek hukuku


9.Soru

Kişinin hukuk düzenince korunan menfaatleri (hakları) çerçevesinde, kendisine tanınan yetkilerinden faydalanmak üzere harekete geçmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hakkın kazanılması

Hakkın devredilmesi

Hakkın kaybedilmesi

Hakkın kullanılması

Hakkın doğması


10.Soru

I. Hakkın ileri sürülebileceği kişiler bakımından

II. Hak karşısında üçüncü kişilerin görevleri bakımından

III. Tabi oldukları süreler bakımından

IV. Çeşitlilikleri bakımından

Mutlak- nispi hak ayrımında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir kıstas niteliğindedir?


Yalnız I

Yalnız IV

I-II-IV

II-III

I-II-III-IV


11.Soru

Bir hakkın, hak sahibinin elinden çıkmasına ne ad verilir?


Hakkın düşmesi

Hakkın yok oluşu

Hakkın nisbi

Hakkın feshi

Hakkın kaybı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuku dallarından birisi değildir?


Milletlerarası özel hukuk

İş hukuku

İdare hukuku

Ticaret hukuku

Medeni hukuk


13.Soru

Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler tarafından ne şekilde çözüme kavuşturulacağını
düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalına ne ad verilmektedir?


Anayasa hukuku

İdari hukuk

Adli hukuk

Yargılama hukuku

Mali hukuk


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz?


Kanunları yayımlar.

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını kaldırma yetkisi yoktur. 

Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarından biridir?


Alacak hakkı

Mülkiyet

Sınırlı ayni hak

Vücut bütünlüğü

Düzenleme hakları


16.Soru

  1.  Davranış kuralları
  2. Hukuki fiiller
  3. Hukuki olaylar
  4. Hukuka aykırı olaylar

Yukarıdakilerden hangileri bir hakkın kazanılması sonucunu doğurabilir?


I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV

II, III ve IV 


17.Soru

Kişiler arasındaki hısımlık ilişkilerini konu alan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Aile Hukuku

Eşya Hukuku

Kişiler Hukuku

Miras Hukuku

Borçlar Hukuku


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını ifade eder?


İhraz

İşgal

Karine

Halefiyet

İyiniyet


19.Soru

Hakkın kötüye kullanılmasını yasaklayan hukuk kuralı emredici niteliktedir. Hakim, bakmakta olduğu bir davada hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını re'sen araştırır. Bir hakkın kullanılmasının başkalarının menfaatlerine zarar verdiği her durum hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilir.  Hakkın kötüye kullanılmasıyla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


20.Soru

"kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişidir." Tanım aş. hangisidir?


Sigortalı

Sigortasız

Yükümlü

Emekli

Çalışan