Hukukun Temel Kavramları Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene ne ad verilir?


Alt işveren 

İşveren vekili

İş ilişkisi

İşveren 

Patron


2.Soru

Devlet teşkilatını, devletin başka bir devletle veya bireylerle ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu hukuku

Uluslararası hukuk

Anayasa hukuku

Ticaret hukuku

Ceza hukuku


3.Soru

Objektif hukuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Toplum yaşamını düzenler

Devlet gücü ile yerine getirilir

Hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiştir

Öğretide hak sözcüğü ile ifade edilmektedir

Kurallar bütünüdür


4.Soru

Hukuk düzeninde kaç durumda kişi iyi niyetli de olsa hakkı kazanma söz konusu olmaz?


2

3

5

6

7


5.Soru

Medeni Kanun’un ikinci kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Kişiler hukuku

Eşya hukuku

Aile hukuku

Miras hukuku

Borçlar hukuku


6.Soru

  1. İnsan Haklarına Saygılı Devlet
  2. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
  3. Demokratik Devlet
  4. Sosyal Devlet
  5. Laik Devlet

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

IV ve V

I ve V

I, II, III, IV ve V


7.Soru

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilir.

Buna göre, Cumhurbaşkanı doğrudan kim tarafından seçilir?


İktidar Partisi Genel Kurulu

TBMM

Başbakan ve Bakanlar Kurulu

Anayasa mahkemesi

Halk


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun alanlarından biri değildir?


Sigorta hukuku

Taşıma hukuku

Deniz ticaret hukuku

Ticari işletme hukuku

Borçlar hukuku


9.Soru

İdare hukukunda ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tam yargı davası

İptal davası

İptal davası

Tahkim usulü

Manevi tazminat davası


10.Soru

Davalının bir borcunu yerine getirmesi talep edilirse aşağıdaki davalardan hangisi söz konusu olur?


Tazminat davası

İfa davası

İstihkak davası

İnşai davası

Belirsiz alacak davası


11.Soru

Sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan “............”, Sahipsiz taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren “............”, denir.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


irade - emek

fiil - maddi fiil

aktifi - pasifi

külli halefiyet - cüzi halefiyet

işgal - ihraz


12.Soru

Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne denir?


Hakkın bağlanması

Hakkın kazanılması

Hakkın yeniden oluşturulması

Hakkın korunması

Hakkın kullanılması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun dalllarından biri olmakla birlikte ayrı bir kanunda düzenlenmiştir?


Kişiler hukuku

Eşya hukuku

Aile hukuku

Borçlar hukuku

Miras hukuku


14.Soru

Aşağıda eşya hukukuyla ilgili olarak verilenlerden hangisi tam ve doğru bir bilgidir?


Mülkiyet hakkı, bir kimseye, bir eşya üzerinde kullanma ve tasarrufta bulunma yetkilerini verir.

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine paylı mülkiyet denir.

Taşınmaz mülkiyeti tapu siciline tescil ve zilyetliğin devriyle kazanılır.

İntifa hakkı , üst hakkı ve oturma hakkı devredilebilen ve mirasçılara geçebilen sınırlı ayni haklardır.

Kaynak hakkı aksi kararlaştırılmış olmadıkça devredilebilir ve mirasçılara geçer.


15.Soru

Resmi şekle tabi bir işlemin şekle uyulmaksızın yapılması halinde aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?


Yokluk

Kesin hükümsüzlük

Tek taraflı bağlamazlık

Kısmi butlan

İptal


16.Soru

  1. Hukuki olay
  2. Hukuki ceza
  3. Hukuki işlem
  4. Hukuki fiil
  5. Hukuki onay

Yukarıdakilerden hangileri bir hakkın kazanılmasına yol açan olgulardır?


II, IV ve V

I ve IV

I, III ve IV

IV ve V

II, III ve V


17.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Mutlak butlan

icra

cebri icra

yokluk

geçersizlik


18.Soru

Türk vatandaşı ile evlenme, Türk vatandaşlığını kazandırır. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türkiye’de yabancı ana ve babadan doğan çocuk, doğumla birlikte Türk vatandaşlığını kazanır. Türk vatandaşlık hukukuna ilişkin yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?


I, II ve III

I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız II


19.Soru

Sahibine tam ve sınırsız yetki veren aynî hakka ne ad verilir?


Mülkiyet hakkı 

Mutlak hak

Nisbi hak

İrtifak hakkı

Geçit hakkı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardandır?


Konut hakkı

İnanç ve ibadet özgürlüğü

Dernek kurma hakkı

Eşitlik hakkı

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı