Hukukun Temel Kavramları Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk mahkemelerindeki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin kuralları ifade etmektedir?


Mali Hukuk

Askeri Ceza Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Medeni Muhakeme Hukuku


2.Soru

I. Malı miras yoluyla alan kişinin korunması                                                     II. Malı gaspedilen kişinin korunması                                                                III. Malı çalınmış kişinin korunması                                                                    IV. Malı kaybolmuş kişinin korunması                                                        Yukarıdaki maddelerden hangileri mal varlığın bir kişinin rızası olmadan elinden çıkmasına uygun durumlardandır?


I ve II

I ve IV

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV


3.Soru

Bir borçlunun bir sözleşmeden doğan borcunu alacaklısına zamanında ifa etmemesi aşağıdaki fiillerden hangisine örnektir?


Haksız fiiller

Borca aykırı fiiller

Hukuka uygun fiiller

Maddi fiiller

Sözleşmeye aykırı fiiller


4.Soru

Donatma iştiraki ticaret hukukunun hangi alanında incelenir?


Deniz ticareti hukuku

Ticari işletme hukuku

Şirketler hukuku

Taşıma işleri hukuku

Sigorta hukuku


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nisbi haklar ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir?


Alacak hakları ve grup haklarından meydana gelir.

Özellikle borç ilişkilerinden meydana gelir.

Üçüncü kişilerce ihlal edilebilir.

Sebepsiz zenginleşmeden doğabilir.

Miras hukukunda sadece mirasçılara karşı sunulabilir.


6.Soru

Vesayet organlarından denetim makamı neresidir? 


Asliye Hukuk Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi

Sulh Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemesi


7.Soru

Tüzel kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kişiler hukuku tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetini inceler.

Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar.

Vakıflar, tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Tüzel kişiler, hısımlığa bağlı hak ve borçlara ehildirler.

Derneklerin oluşması için en az 7 kişinin varlığı şarttır.


8.Soru

Aşağıdaki davalardan hangisi ile mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkûm edilmesi talep edilmektedir?


Eda davası

Tespit davası

İnşai davası

Topluluk davası

Belirsiz alacak davası


9.Soru

Başkasının mülkiyetinde olan bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren haklara ne ad verilir?


İrtifak hakları

Mülkiyet hakları

Geçit hakkı

Su hakkı

Kaynak hakkı


10.Soru

Özel hukuk alanındaki hak sahiplerinin, haklarını devlet eliyle ve zorlamasıyla ne şekilde elde edebileceklerine ilişkin kurallar aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin inceleme alanıdır? 


Medeni Muhakeme Hukuku 

İdari yargılama hukuku

İcra ve iflas hukuku 

Ceza muhakemesi hukuku 

Borçlar hukuku 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun ele aldığı konulardan biridir?


Yerleşim yeri

Kayyımlık

Mirasçılıktan çıkarma

Mülkiyet

Saklı pay


12.Soru

I. Taşınır rehni II. Kredi mektubu III. İrat senedi IV. Miras sözleşmesi Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eşya hukukunun konuları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

III ve IV

Yalnız IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olabilmek için gereken koşullardan birisi değildir?


Hiçbir şekilde hüküm giymemiş olmak

En az ilkokul mezunu olmak

18 yaşının doldurmuş olmak

Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

Rüşvet suçundan hüküm giymemiş olma


14.Soru

............ kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı
olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasıdır.

yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?


mutlak butlan

nispi butlan

geçersizlik

yokluk

kısmi butlan


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel kamu haklarından biridir?


Konut dokunulmazlığı

Kamu hizmetlerine girme hakkı

Sosyal güvenlik hakkı

Eğitim ve öğretim hakkı

İzin hakkı


16.Soru

I. Sözleşme II. Sebepsiz zenginleşme III. Haksız fiil  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri borcun kaynaklarındandır?


I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız I

Yalnız III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız haklardan biri değildir?


İpotek hakkı

Mülkiyet hakkı

Fikri hakalr

Oturma hakkı

İntifa hakkı


18.Soru

Hukukta hak sahibi olan varlıklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Varlık

Suje

Kişi

Şahsiyet

Vakıf


19.Soru

I. Hukuki olaylar

II. Hukuki fiiller

III. Hukuki işlemler

IV. Hukuki kayıplar

Yukarıdakilerden hangileri hakkın kazanılmasına yol açan sebeplerdendir?


Hiçbiri

I,II,IV

II,III

I,II,III

Hepsi


20.Soru

İdari yargılama hukukunda idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerden zarar görenlerin açmış olduğu üç tür idari dava vardır. 

Buna göre; ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan dava türü aşağıdakilerden hangisidir?


İptal davası

Tam yargı davası

İdari sözleşmeden doğan dava

Adli para cezası davası

Süreli hapis davası