Hukukun Temel Kavramları Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

............. kuralları toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle yani maddi yaptırımla desteklenmiş sosyal kurallardır.

yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


hukuk

toplum

görgü

ahlak

ekip


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dalları arasında sayılamaz?


Kurumlar hukuku

Devletler özel hukuku

Medeni Hukuk

İş Hukuku

Ticaret Hukuku


3.Soru

Devlet memurları veya noterler, resmî makamlar tarafından tutulan sicillere (nüfus kütüğü, tapu sicili, evlenme sicili vb.) ................denir.

Yukarıda boş ırakılan alana aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?


İspat yükü

İkrar

Karine

Resmi siciller

Resmi senetler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre özel haklar arasındadır?


Bağımsız haklar

Aleleade haklar

Devredilebilen haklar

Yenilik doğuran haklar

Malvarlığı hakları


5.Soru

kişiler ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?


idari haklar

özel haklar

kamu hakları

kişisel haklar

medeni haklar


6.Soru

Temel inceleme alanları devlet ve insan hakları olan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir? 


Ceza hukuku 

İdare hukuku 

Genel kamu hukuku 

Devletler özel hukuku 

Devletler genel hukuku 


7.Soru

Birçok uluslararası örgütün kurulması ile insan haklarının devlet üstü düzeyde gündeme geldiği ve özellikle sömürgeden çıkan üçüncü dünya ülkelerinin baskısı sonucu tanınmaya başlayan haklara ne ad verilir?


Aktif statü hakları

Pozitif statü hakları

Birinci kuşak haklar

İkinci kuşak haklar

Üçüncü kuşak haklar


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi TBMM nin görevlerinden birisidir?


Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil etmek

Kanunları yayımlamak

Bakanları atamak ve görevlerine son vermek

Üst kademe kamu yöneticilerini atamak, görevlerine son vermek


9.Soru

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?


Elbirliğiyle mülkiyet

Paylı mülkiyet

Birlikte mülkiyet

Ferdi mülkiyet

Resmi mülkiyet


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hukuki fiil sınıfına girer ?


Satış sözleşmesi açıklamaları

İrade açıklamaları

Bilgi verme açıklamaları

Duygu açıklamaları

Tasavvur açıklamaları


11.Soru

Bir kişinin evinde çıkan yangından kaçmak için balkondan atlarken alt katındaki dükkanın tentesini kırması aşağıdaki durumlardan hangisi ile açıklanabilir?


İhkakı hak

Zaruret

Meşru müdafaa

Cebri icra

İspat yükü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisidir?


Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek

Kanun değiştirmek

Özel af ilan etmek

Savaş ilanına karar vermek

Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk davasının türlerinden biri değildir?


Eda Davası

Tespit Davası 

Aile davası

İnşai Davası  

Topluluk Davası


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakların aslen kazanılması hallerinden biri değildir?


İşgal

İhraz

Miras

Karışma

Birleşme


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun düzenleme alanlarından değildir?


Şirketler hukuku

Kıymetki evrak hukuku

Eşya hukuku

Sigorta hukuku

Taşıma işleri hukuku


16.Soru

Fransız Devrimi sonrası ortaya çıkan Fransız öğretisinin bir ürünüdür. Devletin tanımı, öğeleri, tarihsel gelişimi, devlet yapıları ve insan hakları bu alanın temel inceleme konularını oluşturur. Genel kamu hukukunun en önemli çalışma konularından birisi de özgürlük ve eşitlik paradoksudur. Devletin yönetim biçimi, erklerini ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini belirleyenve ülkedeki bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen anayasal kuralların toplamından oluşur. Suçu, yaptırımını ve bunlara etki eden koşulları inceleme konusu yapan hukuk dalıdır. Yukarıda genel kamu hukuku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


I ve II

IV ve V

I, II ve III

II, III ve IV

I, IV ve V


17.Soru

Taşınır mülkiyeti ne şekilde  nakledilir.


zinetin nakli ile

zimmetin tescili ile

zilyetliğin devri ile

mal davasının kazanılması ile

Aile mahkemesi ile


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?


Anayasa

Gelenek hukuku

İçtihat hukuku

Uluslararası sözleşmeler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel haklardandır?


Kişilik hakları

Siyasi haklar

Kişisel haklar

Sosyal ve ekonomik haklar

Özel nitelikli kamusal haklar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun kapsamı içindedir?


Kişiler arasındaki borç ilişkileri

Taşıma işleri

Sigorta sözleşmeleri

Tacirler arasındaki borçlar

Eşyalar üzerindeki haklar