Hukukun Temel Kavramları Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?


25

30

35

40

45


2.Soru

Cumhurbaşkanının görev süresi ne kadardır?


3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

8 yıl


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukukunun alanlarından biri değildir?


Ticari İşletme Hukuku

Şirketler Hukuku

Borçlar Hukuku

Taşıma İşleri Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku


4.Soru

Hukukun temelini, idealini ve son amacını ........... kavramı oluşturmaktadır.

yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


sevgi

adalet

ihtiyaç

zorunluluk

istek


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun dallarından değildir?


Ticaret hukuku

Eşya hukuku

Miras hukuku

Borçlar hukuku

Aile hukuku


6.Soru

I. Def'i yoluyla                                                                                                      II. İnkar yoluyla                                                                                                      III. İtiraz yoluyla                                                                                                    IV. Dava yoluyla                                                                                               Yukarıdaki maddelerden hangileri savunma türleridir?


I ve III

II ve IV

I, II ve III

II,III ve IV

I,III ve IV


7.Soru

Mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaya ne denir?


Halef

Karine

Selef

İntifa

Tasavvur


8.Soru

Davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabul etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesini haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesine ne denir ?


İshakı hak

İnkar

Cebri

Def'i

Zaruret


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’ya göre yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanır?


Cumhurbaşkanı

Devlet bakanı

Bağımsız mahkemeler

Belediye başkanları

Türkiye Büyük Millet Meclisi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karineye bağlanan sonuçlardan değildir?


İddiasını karineye dayandıran kişi, bu karine dolayısıyla iddiasını ispat yükünden kurtulur

Karine ile ispat yükü karşı tarafa geçmektedir

Kanunda iyiniyete ilişkin karineler kanuni karinelerdir

İddiasını karineye dayandıran kişi, bu karine dolayısıyla iddiasını ispatla yükümlüdür

İyiniyet karinesine dayanan bir kişinin karşı tarafı aksini aksini ispat edebilir


11.Soru

Hukuk düzeninde savunma kaç şekilde yapılabilir?


9

8

6

4

3


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkın devren kazanılması hallerinden birine örnektir?


Bir malın bağışlanması

Yazarın yayımlanmış kitabı üzerindeki telif hakkı

Yeni buluşa ilişkin patent hakkı

Anne ve babanın yeni doğmuş çocukları üzerindeki velayet hakkı

Başkasında ait bir eşyayı zamanaşımı ile kazanma


13.Soru

TBMM kaç milletvekilinden oluşmaktadır?


550 

600

650

700

750


14.Soru

'Malı Elinden Rızası Olmadan Çıkmış Kimsenin
Korunması' ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Malvarlığı kendisinin rızası olmadan
elinden çıkmış kişiyi de kanun koyucu, iyiniyetli
kişiden önce korumaktadır

Bir kimsenin mal varlığından kaybolmuş bir şeyi bulan iyiniyetli kişi, Kanun’da aranan bazı yükümlülükleri yerine getirmemişse bulduğu
eşya üzerinde mülkiyet hakkını kazanamaz.

Bir kimsenin malvarlığından bir şey çalınmışsa, malı
çalan da ondan satım ve benzeri yollardan
alan kişi de iyiniyetli olsalar bile o mal üstünde herhangi bir hak kazanamaz

Bir kimsenin malvarlığından bir şey gaspedilmişse,
ne malı gaspeden ve ne de ondan satım ve
benzeri yollardan elde eden kişi, iyiniyetli
olsa bile, o mal üstünde herhangi bir hak
kazanamaz.

Hepsi


15.Soru

Hukuk düzeninde bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesine ne ad verilir?


Aslen kazanma 

Fikren kazanma

Hileli kazanma

Devren kazanma

Şartlı kazanma


16.Soru

Borçlar hukuku ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi tam ve doğru bir bilgidir?


Borçlar hukukunda sorumluluğun kaynağı kusura dayanır.

Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri tüm borç ilişkilerine uygulanır.

Borç sözleşmesinin türü ve içeriği, tarafların sözleşmede kullandığı ifadelere göre belirlenir.

Genel işlem koşulları bireysel sözleşme modeline dayanır.

Yapı malikinin sorumluluğu kusur sorumluluğuna dayanır.


17.Soru

Kişisel kamu hakları, kişinin devlet tarafından dokunulamayacak özel alanın sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerine ne ad verilir?


Genel nitelikli kamu hakları

Kişisel kamu hakları

Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Özel nitelikli kamu hakları

Özel haklar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun en temel özelliğidir?


Bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle taraflardan birinin korunmasını amaçlamasıdır.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere
göre karar vermesidir.

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Dürüst ve bozulmamış rekabeti sağlamaktır.


19.Soru

Doğum ve ölüm, hakkın kazanılmasına yol açan sebeplerden hangisine girmektedir?


Dar anlamda hukuki olay

Hukuki fiil

Hukuki işlem

Geniş anlamda hukuki olay

Hukuka uygun fiil


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukuku alanlarından biri değildir?


Bireysel hukuk

Şirketler hukuku

Sigorta hukuku

Taşıma işleri hukuku

Kıymetli evrak hukuku