Hukukun Temel Kavramları Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genel kamu hukukuna ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?


Özgürlük ve eşitlik birbiriyle çelişir durumdadır.

Devlet toplum siyasal örgütlenmesidir.

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemenlik sahibi olan insan topluluğudur.

İnsanlar, sırf insan olma vasıfları dolayısıyla doğuştan devlet karşısında bir takım haklara sahip olarak doğar.

Sosyalist örgütlenmeler özgürlüğün toplumsal gerekliliğini ön plana tutmaktadır.


2.Soru

Yasama dokunulmazlığı devam eden bir milletvekili hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir?


Yargılama

Yakalama

Tanık dinleme

Tutuklama

Sorguya çekme


3.Soru

Bir taşınmazın malikinin yalnız o taşınmazla sorumlu olmak üzere diğer bir kimseye bir şey vermek veya bir iş yapmakla yükümlü
kılınmasına ne ad verilir?


Eşyaya bağlı irtifak

Kişiye bağlı irtifak

Taşınmaz yükü

Rehin hakkı

Mülkiyet hakkı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görevinden çekilmedikçe, aday olamaz ve milletvekili seçilemez?


Akademisyen

Üniversite öğrencisi

Futbolcu

Emekli tabip

Reklamcı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik kamu haklarındandır?


Kamu hizmetlerine girme

Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

Basın hürriyeti

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme

Özel hayatın gizliliği


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun inceleme alanına girmez?


Genel işlem koşulları

Eser sözleşmesi

Temsil

Manevi zarar

Saklı pay


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyiniyetin tam korunduğu hallerden biridir?


Sahibinin kaybettiği malı bulan kimsenin kazanımı

Malı emin sıfatıyla zilyetten alan kimsenin kazanımı

Ayırt etme gücü bulunmayandan mal alan kimsenin kazanımı

Başkasından çalınmış malı edinen kimsenin kazanımı

Başkasından gasbedilmiş malı alan kimsenin kazanımı


8.Soru

Kişiler arasında borç ilişkilerini düzenleyen özel hukukun bölümüne ne ad verilir?


Ticaret Hukuku

Borçlar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Şirketler Hukuku

Amme Alacakları Tahsil Usulu Kanunu


9.Soru

Taşınır ve taşınmaz rehini hangi hukuk içerisinde incelenmektedir?


Eşya hukuku

Aile hukuku

Borçlar hukuku

Miras hukuku

Kişiler hukuku


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde külli halefiyet söz konusudur?


Tescil

Temlik

Teslim

Tesisen kazanma

Miras


11.Soru

Somut bir uyuşmazlığa ilişkin yargılama yapacak mahkemenin kuruluşunun, yetkilerinin ve yargılama usulünün kanunla ve daha bu uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce belirlenmiş olması gerekliliğini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Hakimlerin bağımsızlığı ilkesi

Kanuni hakim ilkesi

Yasama doknulmazlığı

Kuvvetler ayrılığı ilkesi

Yasama bağımsızlığı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suç karşılığında söz konusu olabilecek yaptırımlardan biri değildir? 


Adli para cezası 

Süreli hapis cezası 

Müebbet hapis cezası

Tazminat 

Emniyet tedbiri 


13.Soru

Vergi hukukunun temel ilkelerinden hangisi vergilendirmenin mali güce göre yapılmasını vurgulamaktadır?


Eşitlik

Adalet

Genellik

Kanunilik

Dürüstlük


14.Soru

Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel erki bulunmaktadır. Yasama erkini aşağıdakilerden hangi organ yürütmektedir?


TBMM

Cumhurbaşkanı

Bağımsız mahkemeler

Silahlı kuvvetler

Yükseköğretim Kurulu


15.Soru

Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ... bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Genel işlem koşulları

Haksız fiil 

Gabin

İntifa hakkı 

İrtifak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel kamu haklarından değildir?


Özel hayatın gizliliği ve korunması

Konut dokunulmazlığı

Yerleşme ve seyahat hürriyeti

Süreli ve süresiz yayın hakkı

Çalışma ve sözleşme hürriyeti


17.Soru

__________, başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal topluluklarını ifade eder.

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Dernekler

Vakıflar

Gerçek kişiler 

Tüzel kişiler

Şirketler


18.Soru

I. Eda davası                                                                                                        II. Tespit davası                                                                                                    III. Belirli alacak davası                                                                                        IV. Topluluk davası                                                                                            V. İnşai davası                                                                                                 Yukarıdaki maddelerden hangileri hukuk davasının türlerindendir?


I, III ve V

II, III, IV

I,II ve IV

I,II, IV ve V

II, III, IV ve V


19.Soru

Kanunda aksi belirtilmeyen hallerde süreli hapis cezalarının asgari ve azami süre sınırları ne kadardır?


1 ay- 10 yıl

3 ay- 5 yıl

1 yıl- 30 yıl

1 ay- 20 yıl

6 ay- 20 yıl


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dava hakkı ile ilgili doğru bilgidir?


Bir kişinin hakkının korunması ya da elde edilmesi, bir uyuşmazlığın halli veya önlenmesi yahut
bir kişiye karşı hukuki bir etkinin sağlanması için
mahkeme yoluyla Devletin harekete geçmesinin
istenmesine denir

Talep hakkını devletin tarafsız ve
bağımsız yargı organları (mahkemeler) önünde ileri sürme ve onlar aracılığı ile yerine getirilmesini
isteme yetkisini ifade eder

Eda davası ile mahkemeden, davalının, bir
şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya
mahkûm edilmesi talep edilmektedir.

Çekişmeli yargı (nizalı kaza) karşılıklı bir uyuşmazlığın söz konusu olduğu, davacı ve davalı arasında gelişen yargı türüdür (boşanma davası, tahliye davası, babalık davası, tazminat davası vb.).

Hiçbiri