Hukukun Temel Kavramları Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin türlerinden biri değildir?


Ferdi müllkiyet

Birlikte mülkiyet 

Paylı (müşterek) mülkiyet

Elbirliğiyle mülkiyet 

Saklı mülkiyet


2.Soru

Genel kabul gören bir yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biridir?


din kuralları

toplum kuralları

ev kuralları

sokak kuralları

okul kuralları


3.Soru

Maddenin hakkın açıkça kötüye kullanılmasını yasaklayan ikinci fıkra hükmü doğrudan doğruya kime yöneliktir ?


Savcıya

TBMM

Başbakana

Hâkime

Cumhurbaşkanı


4.Soru

Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara ne denir?


Hukuki işlem

Hukuki olay

Hukuki fiil

Hakkın kullanılması

Hakkın kazanılması


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin niteliklerinden birisi değildir?


İnsan Haklarına Saygılı Devlet

Laik Devlet

Sosyal Devlet

Demokratik Devlet

Otoriter Devlet


6.Soru

İdari yargı organlarının idarenin eylem ve işlemlerini denetlerken izleyecekleri yöntem ve usulleri düzenleyen kurallar genel olarak aşağıdakilerden hangisinin bünyesinde yer alır?


İdari Yargılama Usulü Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

İcra ve İflas Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Ceza Kanunu


7.Soru

“Hakkını kendi gücüyle koruma durumunda kalan kişi, durum ve koşullara göre o sırada kolluk gücünün yardımını zamanında sağlayamayacak ise ve hakkının kayba uğramasını ya da kullanılmasının önemli ölçüde zorlaşmasını önleyecek başka bir yol da yoksa, verdiği zarardan sorumlu tutulamaz”.

Yukarıda açıklanmış olan şartlar kişinin hangi hakkına aittir ?


Haklı savunma

Kuvvet kullanma

Hakkın korunması

Zaruret hali

Savunma


8.Soru

  1. A, hayvancılık yapmaktadır. Şarbon virüsü sebebiyle tüm hayvanları telef olmuştur.
  2. B, arkadaşının çok beğendiğini söylemesi üzerine fularını arkadaşına hediye etmiştir.

Yukarıdaki olaylarda sırası ile hangileri söz konusudur?


Hakkın kullanılması- hakkın nisbi kaydı

Hakkın nisbi kaybı- külli halefiyet

Hakkı mutlak kaybı- hakkın nisbi kaybı

Hakkın nispi kaybı- hakkın mutlak kaybı

Feragat- hakkın nisbi kaybı 


9.Soru

Hak sahibinin, sahip olduğu bir hakkın hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devredilmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Hakkın nisbi kaybı

Hakkın mutlak kaybı

Hakkın devren kazanılması

Hakkın aslen kazanılması

Hakkın iyiniyetle kazanılması


10.Soru

Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İyiniyet kavramı

Bir hakkın kazanılması

Karine

Cüz’i halefiyet

Fer’en iktisap


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde verilen haklar, Devlet’in bazı hizmetleri yapmasını zorunlu kılarak Devlet’e bazı ödevler yükler?


Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Kişisel kamu hakları

Özel nitelikli kamu hakları

Siyasal kamu hakları

Sınırlı ayni haklar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir?


Kişisel özgürlükler

Seçme hakkı

Seçilme hakkı

Eğitim hakkı

Mülkiyet hakkı


13.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde kambiyo senetleri doğru olarak verilmiştir? 


Çek - Varant - Bono

Poliçe - Çek - Makbuz senedi

İntifa senetleri - Hamiline yazılı senetler -Bono

Poliçe - Bono - Çek

Tahvil - Çek - Pay senetleri


14.Soru

Çalışma yaşamına ilişkin kuralları ele alıp inceleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Borçlar hukuku

Aile hukuku

İdare hukuku

İş hukuku

Medeni hukuk


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siyasal kamu haklarından biridir?


Eğitim ve öğretim hakkı

Şahsiyet hakkı

Nispi hak. 

Rehin hakkı

Kamu hizmetlerine girme hakkı


16.Soru

Anayasa'nın 42. maddesinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal ve ekonomik kamu hakları

Negatif statü hakları

Özel nitelikli kamu hakları

Siyasal kamu hakları

Kişisel kamu hakları


17.Soru

2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Yarı başkanlık

Başkanlık 

Parlementer sistem

Meclis hükümeti sistemi

Monarşi


18.Soru

Sahibine tam ve sınırsız yetki veren aynî hak aşağıdakilerden hangisidir?


Mülkiyet hakkı 

Şahsi hak

Oy hakkı 

Alacak hakkı 

Vatandaşlık hakkı 


19.Soru

Kişilerin “ticarî” nitelikteki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?


Ticaret hukuku

Borçlar hukuku

İcra ve iflas hukuku

Amme alacakları tahsil usulü hakkında hukuk

Mali hukuk


20.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi milletvekili seçilme hakkını ortadan kaldırıcı niteliktedir?


On sekiz yaşını doldurmuş olmak

Kamu hizmetinden yasaklı olmak

Askerle ilişiği kalmamış olmak

Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak

Lise mezunu olmak